Livet i Finland

Städer

Perhe Helsingissä

Familjen i Helsingfors

Äktenskap

Före äktenskapet måste du begära prövning av äktenskapshinder. Hindersprövningen görs på magistraten (maistraatti). Begär hindersprövning på magistraten i god tid före bröllopsdagen.

Borgerliga vigslar förrättas på magistraten. Boka tid för vigseln hos magistraten.

Uudenmaan maistraatti
Magistraten i Helsingfors
Adress: Fågelviksgränden 2
Tfn 029 55 39391

Läs mer: Äktenskap.

linkkiMagistraten:
Vigselfinska | svenska | engelska

Skilsmässa

Kvinnan eller mannen kan lämna skilsmässoansökan i Helsingfors tingsrätts kansli. Man kan också söka skilsmässa ensam. Du kan skicka in ansökan till tingsrättens kansli per post eller via e-post.

Helsingin käräjäoikeus
Porkalagatan 13
Tfn 029 56 44200

När ni överväger att skiljas och behöver hjälp med att komma överens om saker, kan ni ansöka om medling i familjeärenden (perheasioiden sovittelu).

Läs mer: Skilsmässa.

linkkiOikeus.fi:
Skilsmässoansökan(pdf, 100 kb)finska | svenska

linkkiRättsväsendet:
Helsingfors tingsrättfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Förmedling i familjefrågorfinska | svenska | engelska

Barn vid skilsmässa

Om ni har barn och beslutar er för att skiljas ska ni boka en tid hos barnatillsyningsmannen (lastenvalvoja). Barnatillsyningsmannen bekräftar överenskommelsen om var barnen ska bo, vården av barnen, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Bokning av tid till barnatillsynsmannen:
Tfn (09) 310 44999

Rådgivning av barnatillsynsmannen:
Tfn (09) 310 43447

Om ni behöver hjälp med att komma överens om sådant som rör barnen kan ni ansöka om medling i familjeärenden.

Läs mer: Barn vid skilsmässa.

linkkiHelsingfors stad:
Barnatillsyningsmännenfinska | svenska | engelska

Barnets födelse

Uppgifterna om barnets födelse skickas från sjukhuset till befolkningsdataregistret i Finland. Du ska meddela barnets namn, modersmål och andra erforderliga uppgifter till magistraten (Maistraatti) med en separat blankett som skickas hem till dig.

Du kan läsa mer om registrering av barnets födelse, faderskapserkännande och vårdnaden om barnet på InfoFinlands sida: När ett barn föds i Finland.

Vård av barnet

På InfoFinlands sida Utbildning i Helsingfors hittar du information om dagvården av barn i Helsingfors.

Tillfällig vård av barn

I lekparkerna i Helsingfors stad finns parktanter (puistotäti). Parktanterna erbjuder tillfällig hjälp med skötsel av barn på förmiddagar. Parktanten övervakar och leder barnen som leker i parken. Parktanterna sköter barnen mot en avgift.

Om du behöver en tillfällig barnskötare hem, kan du kontakta Mannerheims Barnskyddsförbund (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) eller Väestöliitto (Väestöliitto).

linkkiHelsingfors stad:
Parktanterfinska | svenska | engelska

linkkiVäestöliitto:
Barnavård och hemhjälpfinska

linkkiMannerheims barnskyddsförbund:
Barnvaktshjälpfinska

Läs mer:Vård av barnet.

Hemvårdsstöd

Om du sköter ett barn som är yngre än tre år hemma kan du ansöka om hemvårdsstöd (kotihoidon tuki). Du ansöker om stödet från FPA. Helsingfors stad betalar dessutom ett kommuntillägg vid hemvårdsstöd till familjer som hemma sköter ett barn som är yngre än tre år.

linkkiHelsingfors stad:
Hemvårdsstöd för barn och Helsingforstilläggetfinska | svenska | engelska

Lekparker och klubbar

I Helsingfors finns det lekparker och familjehus, där det ordnas verksamhet för barn och föräldrar som sköter barnen hemma. Verksamheten kan till exempel bestå av handledd motion, sång eller sysselsättning.

Stadin aikuisopisto ordnar i vissa lekparker och familjehus kurser i finska för invandrarföräldrar. Lekparkerna och familjehusen ordnar vården av barnen under den tid kursen varar.

I daghem, familjehus och lekparker ordnas klubbar på deltid för barn i åldern 2–5, som inte är i dagvård. Också Helsingfors församlingar har klubbverksamhet.

linkkiHelsingfors stad:
Lekparkerfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Verksamhet för barnfamiljerfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Filmklipp om lekparksverksamhetfinska | svenska | engelska | somaliska | persiska | arabiska

linkkiHelsingfors stad:
Familjehusfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Klubbar för barnfinska | svenska | engelska

Problem i familjen

På InfoFinlands sida Problematiska situationer i Helsingfors får du information om var i Helsingfors man kan få hjälp med barns och ungas problem, eller vid problem i familjen.

Information om barns och ungas problem finns också på InfoFinlands sida Barns och ungas problem.

På InfoFinlands sida Problem i äktenskap eller parförhållande, får du information om var du kan få råd vid problem i äktenskapet eller i parförhållandet.

Äldre människor

Helsingfors stads Seniorinfo ger råd om tjänster för äldre i Helsingfors. Äldre i Helsingfors och deras anhöriga kan kontakta Seniorinfo. Seniorinfo betjänar på finska och svenska.

Seniori-info
Tfn 09 3104 4556 (mån–fre kl. 9–15)
E-post: seniori.info@hel.fi

linkkiHelsingfors stad:
Seniorinfofinska | svenska | engelska

När du tar hand om en anhörig i hemmet

När du tar hand om en gammal eller sjuk anhörig eller en anhörig med funktionsnedsättning för att han eller hon ska kunna bo kvar i sitt hem, kan du ha rätt till stöd för närståendevård. Du får närmare uppgifter vid social- och närarbetets verksamhetsställe i ditt bostadsområde (sosiaali- ja lähityön toimipiste).

Läs mer: Äldre människor.

linkkiHelsingfors stad:
Enheterna för socialt arbete och närarbetefinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors stad:
Stöd för närståendevårdfinska | svenska | engelska