Asukkaaksi rekisteröityminen

Registrering som invånare

När du har flyttat till Finland ska du besöka magistraten på din hemort för att registrera dig som invånare. Innan du besöker magistraten kan du fylla i Registreringsanmälan för utlänningar som finns på adressen maistraatti.fi. Du kan även fylla i anmälan på magistraten.

Magistraten registrerar dina uppgifter i det finska befolkningsdatasystemet. Dessa uppgifter är bland annat namn, födelsedatum, medborgarskap, kön och adress.

Om du flyttar till Finland för att bo här stadigvarande i ett år eller längre kan du ha rätt till hemkommun i Finland. Du behöver en hemkommun för att kunna använda kommunala tjänster, såsom hälso- och sjukvården eller dagvården. Magistraten utreder om du kan få en hemkommun registrerad.

När du besöker magistraten, ta med dig minst följande handlingar:

Om du är EU-medborgare eller nordisk medborgare:

 • Giltigt pass eller annan identitetshandling som styrker ditt medborgarskap
 • Arbetsavtal, intyg om studier eller någon annan utredning över registreringsbehovet (om du är EU-medborgare och ännu inte har registrerat din uppehållsrätt vid Migrationsverket)
 • Äktenskapsintyget i original (om du är gift)
 • Dina barns födelseattester i original (om du har barn under 18 år som flyttar till Finland)
 • Observera att du måste legalisera handlingar som har utfärdats av myndigheter utanför EU eller Norden. Det gäller till exempel äktenskapsintyg som utfärdats i USA.

Om du är medborgare i något annat land:

 • Giltigt pass
 • Uppehållstillstånd (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
 • Vid behov utredning över arbete eller studier i Finland (t.ex. arbetsavtal eller närvarointyg som utfärdats av din läroanstalt) eller någon annan utredning över orsakerna till registreringen
 • Legaliserat äktenskapsintyg i original (om du är gift)
 • Legaliserade födelseattester för dina barn i original (om du har barn under 18 år som flyttar till Finland)

Legalisering av handlingar

På magistraten ska du visa upp originalhandlingen eller en vidimerad kopia av den. Kopian kan pålitligt vidimeras av den myndighet som utfärdat handlingen eller notarius publicus i det land där handlingen utfärdades.

Handlingen ska vara legaliserad för att magistraten ska kunna föra in dina uppgifter i befolkningsdatasystemet. Om ditt land har tillträtt Haagkonventionen ska du begära om ett så kallat Apostille-intyg för din handling.

Du behöver inget Apostille-intyg om du har en allmän handling som utfärdats av en myndighet i ett EU-land. Du kan emellertid behöva en standardblankett som används som översättningsstöd som bilaga till en allmän handling. Du får mer information om dessa standardblanketter hos myndigheterna i det land där du begär intyget. Ett annat alternativ är att handlingen översätts av en auktoriserad översättare som godkänts av ett EU-land.

Observera att handlingarna ska vara på finska, svenska eller engelska. Om din handling är på något annat språk måste du se till att få den översatt till finska, svenska eller engelska. En auktoriserad översättare kan översätta handlingen åt dig. Om översättningen görs utomlands måste även översättningen vara legaliserad.

Om du behöver mer information om legalisering av handlingar, kontakta magistraten eller utrikesministeriet i ditt eget land.

Finsk personbeteckning

Du får en personbeteckning av Migrationsverket när du beviljas uppehållstillstånd i Finland eller när din uppehållsrätt för EU-medborgare registreras.

Du kan även få en finsk personbeteckning vid:

 • magistraten
 • skattebyrån, om du behöver personbeteckningen för beskattningen.

Den finska personbeteckningen är en nummerserie med elva siffror som bildas baserat på ditt födelsedatum och ditt kön. Du behöver personbeteckningen till exempel för din arbetsgivare eller läroanstalt. Den underlättar även skötseln av många officiella ärenden.

Om du har fått din personbeteckning någon annanstans än vid magistraten och vill ha en hemkommun, måste du även besöka magistraten. Läs mer på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

linkkiMagistratet:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Registrering av utlänningar på skattebyrånfinska | svenska | engelska

Registrering som invånare
 • Hemkommun i Finland