Asukkaaksi rekisteröityminen

Registrering som invånare

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (Digi- ja väestötietovirasto) närmaste serviceställe för att registrera dig som invånare. Du måste göra en flyttanmälan även gällande ett tillfälligt flytt till Finland, om du ska bo i Finland över tre månader. Om du är utländsk medborgare får du en personbeteckning när du har registrerats i Finlands befolkningsdatasystem.

Om du flyttar till Finland för att bo här stadigvarande i ett år eller längre kan du ha rätt till en hemkommun i Finland. Du behöver en hemkommun för att kunna använda kommunala tjänster, såsom hälso- och sjukvården eller dagvården. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder om du kan få en hemkommun registrerad.

Innan du besöker myndigheten kan du fylla i Registreringsanmälan för utlänningar som finns på adressen dvv.fi. Du kan även fylla i anmälan vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata registrerar dina uppgifter i det finska befolkningsdatasystemet. Dessa uppgifter är bland annat namn, födelsedatum, medborgarskap, kön och adress.

Finsk personbeteckning

När du har blivit registrerad i befolkningsdatasystemet, får du en finsk personbeteckning. Du kan få en personbeteckning av Migrationsverket när du beviljas uppehållstillstånd i Finland eller när din uppehållsrätt registreras.

Du kan begära registrering och personbeteckning:

 • hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • vid skattebyrån, om du behöver personbeteckningen för beskattningen
 • vid Finlands beskickning utomlands som du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd där.

Den finska personbeteckningen är en nummerserie med elva siffror som bildas baserat på ditt födelsedatum och ditt kön. Du behöver personbeteckningen till exempel för din arbetsgivare eller läroanstalt. Den underlättar även skötseln av många officiella ärenden.

Om du har fått din personbeteckning någon annanstans än hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och vill ha en hemkommun, måste du även besöka hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Läs mer på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Om du är EU-medborgare eller nordisk medborgare

Tänk på att registreringen av din bostadsort i befolkningsdatasystemet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte är samma sak som den registrering som görs vid Migrationsverket. Om du är EU-medborgare och har för avsikt att bo i Finland i mer än tre månader måste du även besöka Migrationsverket och registrera din uppehållsrätt i Finland. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare.

Om du är medborgare i ett nordiskt land och flyttar till Finland, ska du göra en flyttanmälan och besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe för att registrera dig. Gör flyttanmälan senast inom en vecka från din flyttningsdag. Läs mer på InfoFinlands sida Nordisk medborgare.

När du besöker Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe ska du ta med dig minst följande handlingar:

 • Giltigt pass eller annan identitetshandling som styrker ditt medborgarskap
 • Arbetsavtal, intyg om studier eller någon annan utredning över registreringsbehovet (om du är EU-medborgare och ännu inte har registrerat din uppehållsrätt vid Migrationsverket)
 • Äktenskapsintyget i original (om du är gift)
 • Dina barns födelseattester i original (om du har barn under 18 år som flyttar till Finland)
 • Observera att du måste legalisera handlingar som har utfärdats av myndigheter utanför EU eller Norden. Det gäller till exempel äktenskapsintyg som utfärdats i USA.

Om du är medborgare i något annat land

Om du är medborgare i något annat land och vill flytta till Finland, behöver du ett uppehållstillstånd. Du måste ansöka om ditt uppehållstillstånd innan du kommer till Finland. Läs mer om uppehållstillstånd på InfoFinlands sida Icke EU-medborgare.

När du har fått ett positivt beslut om uppehållstillstånd och flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe för att registrera dig som invånare.

När du besöker Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe ska du ta med dig minst följande handlingar:

 • Giltigt pass
 • Uppehållstillstånd (om du behöver uppehållstillstånd i Finland)
 • Vid behov utredning över arbete eller studier i Finland (t.ex. arbetsavtal eller närvarointyg som utfärdats av din läroanstalt) eller någon annan utredning över orsakerna till registreringen
 • Legaliserat äktenskapsintyg i original (om du är gift)
 • Legaliserade födelseattester för dina barn i original (om du har barn under 18 år som flyttar till Finland)

Legalisering av handlingar

Hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du visa upp originalhandlingen eller en vidimerad kopia av den. Kopian kan pålitligt vidimeras av den myndighet som utfärdat handlingen eller notarius publicus i det land där handlingen utfärdades.

Handlingen ska vara legaliserad för att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska kunna föra in dina uppgifter i befolkningsdatasystemet. Om ditt land har tillträtt Haagkonventionen ska du begära om ett så kallat Apostille-intyg för din handling.

Du behöver inget Apostille-intyg om du har en allmän handling som utfärdats av en myndighet i ett EU-land. Du kan emellertid behöva en standardblankett som används som översättningsstöd som bilaga till en allmän handling. Du får mer information om dessa standardblanketter hos myndigheterna i det land där du begär intyget. Ett annat alternativ är att handlingen översätts av en auktoriserad översättare som godkänts av ett EU-land.

Observera att handlingarna ska vara på finska, svenska eller engelska. Om din handling är på något annat språk måste du se till att få den översatt till finska, svenska eller engelska. En auktoriserad översättare kan översätta handlingen åt dig. Om översättningen görs utomlands måste även översättningen vara legaliserad.

Om du behöver mer information om legalisering av handlingar, kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller utrikesministeriet i ditt eget land.

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Registrering av utlänningarfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Registrering av utlänningar på skattebyrånfinska | svenska | engelska

Registrering som invånare
 • Hemkommun i Finland