Yrittäjäksi Suomeen

Till Finland som företagare

Om du vill du starta ett företag i Finland och du är medborgare i något annat land än EU-länderna eller de nordiska länderna och du är inte heller bosatt i ett EES-land behöver du ett uppehållstillstånd. Du måste ansöka om uppehållstillstånd innan du kommer till Finland.

I Finland kan vem som helst med hemvist i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) starta ett företag. Behovet av tillstånd är inte beroende av din nationalitet utan din bosättningsort.

Din företagsverksamhet ska vara lönsam och dina inkomster från företagsverksamheten måste ge dig en tryggad försörjning.

Coronaviruset och att flytta till Finland

Gränstrafiken i Finland begränsas. I många länder gäller fortfarande karantänsbestämmelser.

Läs om hur coronaviruset påverkar uppehållstillstånd på InfoFinlands sida Coronaviruset och att flytta till Finland.

Uppehållstillstånd för företagare

Om du vill arbeta som företagare i Finland behöver du ett uppehållstillstånd för företagare.

Som företagare betraktas:

  • Uppstartsföretagare
  • Privat näringsidkare, som driver en så kallad firma
  • Bolagsman i ett öppet bolag
  • Ansvarig bolagsman i kommanditbolag
  • Medlem i andelslag med obegränsad tillskottsplikt
  • Delägare som innehar en ledande ställning i ett aktiebolag (verkställande direktör eller styrelsemedlem) eller person som innehar en ledande ställning i någon annan sammanslutning

För att få uppehållstillstånd för företagare måste du själv arbeta i ditt företag i Finland.

Om du inte har hemvist i Finland eller något annat land inom EES, måste du registrera din företagsverksamhet i Patent- och registerstyrelsens handelsregister innan du ansöker om uppehållstillstånd för företagare.

Om du flyttar stadigvarande till Finland eller EES-området behöver du inte Patent- och registerstyrelsens tillstånd för att grunda företaget. Tillståndet är alltså inte kopplat till din nationalitet utan till var du har din hemvist.

Ansökan om uppehållstillstånd behandlas i två steg. Först bedömer NTM-centralen (Närings-, trafik- och miljöcentralen) ditt företags lönsamhet bland annat utifrån affärsverksamhetsplanen och finansieringen. Därefter fattar Migrationsverket beslut om uppehållstillstånd.

På Migrationsverkets webbplats hittar du mer information om villkoren för att ansöka om uppehållstillstånd.

linkkiPatent- och registerstyrelsen:
Tillstånd för företagare som är bosatta utanför EES-områdetfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Uppehållstillstånd för företagarefinska | svenska | engelska

linkkiStartingupsmoothly.fi:
Chatbot-tjänst för utländska företagarefinska | engelska

Uppehållstillstånd för uppstartsföretagare

Om du vill grunda ett uppstartsföretag i Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare som är avsett för tillväxtföretagare. För att få uppehållstillstånd för uppstartsföretagare måste du ha en konkret affärsverksamhetsplan.

Ansökan om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare är indelat i två steg:

  1. Du behöver ett utlåtande från Business Finland som bifaller verksamheten som tillväxtföretagare.
  2. Ansök om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare och besök Finlands beskickning eller Migrationsverkets serviceställe för att styrka din identitet.

Processen är mycket snabb och smidig. Först måste du få ett positivt utlåtande från innovationscentret Business Finland. Business Finland som stöder företag bedömer ditt företags affärsmodell, kunnande och förmåga att få verksamheten att växa. Du kan skicka uppgifterna om din affärsverksamhetsplan och erforderliga handlingar till Business Finland på elektronisk väg.

När du har fått ett positivt utlåtande från Business Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare hos Migrationsverket. Business Finlands utlåtande är giltigt två månader. Bifoga utlåtandet till din ansökan om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare som du skickar till Migrationsverket.

Du kan inte få uppehållstillstånd för uppstartsföretagare i Finland utan ett positivt utlåtande från Business Finland.

Du hittar anvisningar och mer information om ansökan om uppehållstillstånd för uppstartsföretagare på Migrationsverkets och Business Finlands webbplatser.

linkkiMigrationsverket:
Uppehållstillstånd för uppstartsföretagarefinska | svenska | engelska

linkkiBusiness Finland:
Uppehållstillstånd för uppstartsföretagareengelska

Att ansöka om uppehållstillstånd

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för företagare eller uppehållstillstånd för uppstartsföretagare på internet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökningen kan tas för behandling först när du har besökt beskickningen. Vanligtvis måste du boka en tid hos beskickningen i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan kommer detta att meddelas via ditt konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Handläggning av tillståndsansökan är avgiftsbelagd. Du betalar avgiften när du lämnar in din tillståndsansökan.

Läs mer om att grunda ett företag på InfoFinlands sida Att grunda ett företag i Finland.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektronisk ansökanfinska | svenska | engelska

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning.

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe för att registrera dig som invånare. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

Företagare i Finland

På InfoFinlands sida Arbete och entreprenörskap hittar du mer information avsedd för företagare och arbetstagare.

linkkiNewCo Helsinki:
Guide om att grunda ett företag(pdf, 25 Mt)finska | svenska | engelska | ryska | franska | kinesiska | arabiska

linkkiBusiness Finland:
Tjänster för företagare-Startup Kitengelska

Migrationsverket:Presentation av e-tjänsten Enter Finland