Livet i Finland

Städer

Turvapaikanhakijana Suomeen

Till Finland som asylsökande

Hur kan du söka asyl i Finland?

Du kan söka asyl i Finland om du känner välgrundad fruktan för förföljelse i ditt hemland. Du kan endast söka asyl för dig själv. Du kan till exempel inte söka asyl på grund av en familjemedlems situation.

 • Gör din asylansökan personligen.
 • Ansökan lämnas till polisen, gränsmyndigheten eller tullmyndigheten.
 • Gör ansökan genast efter att du har anlänt till Finland.
 • Berätta noga varför du söker asyl.

Du kan inte söka asyl

 • i Finlands beskickningar utomlands eller via dem,
 • från utlandet per post eller via e-post.

linkkiMigrationsverket:
Att söka asyl i Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Broschyren Information till asylsökandefinska | svenska | engelska | ryska | franska | somaliska | persiska | arabiska | kurdiska

Asylsökande som kommer från området som utgörs av Europeiska Unionen

På området som utgörs av EU-länder (samt Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein) måste man ansöka om asyl i den stat till vars territorium man först anländer. Om du har ansökt om asyl eller uppehållit dig i något annat EU-land (eller i Schweiz, Norge, Island eller Liechtenstein) innan du har kommit till Finland behandlas inte din ansökan i Finland. I så fall visas du tillbaka till det land där du vistades innan du kom till Finland.

Om du är medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer beviljas du sannolikt ingen asyl i Finland, eftersom Finland anser att alla EU-länder är trygga för sina medborgare. Ansökningar från medborgare i EU-länder anses därför vanligen vara ogrundade. Likväl granskas alla ansökningar också från EU-medborgare.

På InfoFinlands sida EU-medborgare hittar du information om hur medborgare i EU-länder kan flytta till Finland.

linkkiMigrationsverket:
Att lämna asylansökan utan prövningfinska | svenska | engelska

Handläggning av ansökan och vistelse i Finland

Det är vanligt att handläggningen av ansökan räcker flera månader. När du har sökt asyl har du rätt att uppehålla dig i Finland den tid din ansökan handläggs. Under denna tid kan du inte resa utomlands. Om du reser kan myndigheterna besluta att din ansökan inte längre är i kraft.

Under handläggningen av din asylansökan kan du bo gratis i en flyktingförläggning. Du kan också bo någon annanstans än i en flyktingförläggning, men då måste du betala boendekostnaderna själv.

Hur behandlas ansökan?

Varje asylansökan behandlas individuellt. Asylansökan handläggs av Migrationsverket som också fattar beslut om beviljandet av asyl eller uppehållstillstånd. Migrationsverket kallar dig till ett asylsamtal där man utreder om du kan beviljas asyl eller om du kan få uppehållstillstånd i Finland på grund av ett behov av annat skydd. Du har rätt att anlita en tolk som Migrationsverket skaffar dig.

linkkiMigrationsverket:
Handläggning av asylansökanfinska | svenska | engelska

Asylsökandes rätt att arbeta

Du får förvärvsarbeta i Finland när det har gått tre månader från att du lämnade in din asylansökan förutsatt att du har ett gällande resedokument. Om du inte har ett resedokument får du förvärvsarbeta i Finland när du har vistats sex månader i landet.

linkkiMigrationsverket:
Asylsökandes rätt att arbetafinska | svenska | engelska

Minderåriga asylsökande

Asylsökande under 18 år som anländer till Finland utan vårdnadshavare får en företrädare som ska fungera som barnets intressebevakare under asylförfarandet. Asylsökande som inte har fyllt 16 år och under 16-åriga barn till asylsökande har rätt att gå i skola i Finland.

linkkiMigrationsverket:
Ensamkommande barn(pdf, 674)finska | svenska | engelska | ryska | franska | spanska | kinesiska | persiska | arabiska | kurdiska

Rättshjälp till asylsökande

Flyktingar och asylsökande samt andra utlänningar kan söka hjälp och rådgivning i juridiska frågor vid Flyktingrådgivningen r.f. Flyktingrådgivningen ger asylsökande rättshjälp i asylprocessens första skede. Flyktingrådgivningen ger råd även för personer som befinner sig i Finland utan uppehållstillstånd.

linkkiFlyktingrådgivningen r.f.:
Rättshjälp till flyktingarfinska | svenska | engelska

Asyl och uppehållstillstånd

Om du beviljas asyl eller uppehållstillstånd på någon annan grund får du stanna i Finland. Du kan beviljas asyl i Finland om myndigheterna anser att du har skäl att frukta förföljelse i ditt hemland på grund av

 • ditt ursprung
 • din religion,
 • din nationalitet,
 • tillhörighet till en viss samhällsgrupp
 • eller på grund av din politiska uppfattning.

I vissa fall kan du i stället för asyl beviljas uppehållstillstånd på grund av sekundärt skyddsbehov. Du kan få uppehållstillstånd på grund av sekundärt skyddsbehov om du hotas av:

 • dödsstraff eller avrättning;
 • tortyr eller någon annan omänsklig behandling eller något annat omänskligt straff;
 • någon allvarlig personlig fara som föranleds av väpnad konflikt

När du ansöker om asyl utreder Migrationsverket samtidigt om du kan få uppehållstillstånd på någon annan grund.

Om förhållandena i ditt hemland är sådana att du inte behöver asyl eller sekundärt skydd och om det inte heller finns andra skäl att bevilja uppehållstillstånd avslås din ansökan och du avvisas från Finland.

linkkiMigrationsverket:
Asylfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Uppehållstillstånd på andra grunderfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Avvisning av en asylsökandefinska | svenska | engelska

Att anföra besvär i Migrationsverkets beslut

Om du får avslag på din asylansökan eller ansökan om uppehållstillstånd har du rätt att överklaga beslutet. Beslut om asyl eller uppehållstillstånd överklagas i förvaltningsdomstolen. Anvisning om överklagande finns bifogad till beslutet. Mer information får du hos Migrationsverket.

linkkiMigrationsverket:
Ändringssökande i asylbeslutfinska | svenska | engelska

Problem med uppehållstillståndet?

Information om uppehållstillståndsärenden finns också på InfoFinlands sida Problem med uppehållstillståndet.

Till Finland som asylsökande

På InfoFinlands sida Asylsökande hittar du mer information för asylsökanden.