Pysyvä oleskelulupa

Permanent uppehållstillstånd

Du kan få permanent uppehållstillstånd (pysyvä oleskelulupa) (P), om

  • du bott i Finland i minst fyra år med A-tillstånd och
  • inte under tiden har bott utomlands i över två år och
  • grunden för de tidigare uppehållstillstånden fortfarande existerar

Om du hade A-tillstånd då du kom till Finland beräknas de fyra åren från den dag du anlände till Finland Om du fått A-tillstånd i Finland beräknas de fyra åren från den dag då det första A-tillståndet trädde i kraft. Om du har fått internationellt skydd i Finland beräknas de fyra åren från att du anlände till Finland.

Permanent uppehållstillstånd kan eventuellt inte beviljas om:

  • du har begått ett brott som är belagt med fängelsestraff
  • du är misstänkt för ett brott som är belagt med fängelsestraff
  • du har begått två eller flera brott
  • du misstänks för två eller flera brott

Permanen uppehållstillstånd gäller tills vidare. Tillstånet kan dras tillbaka om du permanent flyttar från Finland, uppehåller dig utomlands kontinuerligt i minst två år eller har lämnar felaktiga uppgifter då du ansökt om tillståndet.

EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som uppehållit sig länge i landet

Tredjelandsmedborgare äe medborgare i annat land än de nordiska länderna, EU-länderna, Liechtenstein eller Schweiz.

Du kan beviljas EU-uppehållstillstånd (P-EU) för tredjelandsmedborgare om:

  • du har bott i Finland i minst fem år med A-tillstånd och
  • inte under denna tid har bott utomlands längre än 10 månader och
  • grunden för de tidigare uppehållstillstånden fortfarande existerar

P-EU-tillstånd ansöks om på samma sätt som permanent uppehållstillstånd.

P-EU-tillstånd gäller tills vidare.

P-EU-tillståndsansökan kan även avslås på samma grunder som permanent uppehållstillstånd.

Ansökan

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd på internet i tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Migrationsverkets tjänsteställe för att styrka din identitet. Ta med dig en identitetshandling och originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Det är bra att boka en tid hos Migrationsverkets tjänsteställe i förväg. Du kan boka tiden via Migrationsverkets elektroniska tidsbokningssystem.

Om du gjort ansökningen på internet, kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan, kommer detta att meddelas via ditt Enter Finland-konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du ansöka om tillståndet med en pappersblankett vid Migrationsverkets tjänsteställe. Du kan skriva ut blanketten på Migrationsverkets webbplats. Boka en tid vid tjänstestället och ta med dig den ifyllda ansökningen, bilagorna och en identitetshandling.

Handläggning av ansökan är avgiftsbelagd. Avgiften ska betalas då ansökan ställs. I tjänsten Enter Finland kan du betala med nätbankskoderna för en finsk bank eller med kreditkort.

linkkiMigrationsverket:
Permanent uppehållstillståndfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Ansökningsblankettfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Migrationsverkets tjänsteställenfinska | svenska | engelska

linkkiMigrationsverket:
Elektronisk tidsbokningfinska | svenska | engelska