Gå till innehållet

Barn vid skilsmässa

Publicerad16.05.2023
Skilsmässa påverkar också barn. Barnet ska ha en vårdnadshavare och en hemadress. Barnet har även rätt att träffa båda föräldrarna.

Om familjen har barn under 18 år och äktenskapet slutar ska föräldrarna i samband med skilsmässan komma överens om följande:

  • Var ska barnet bo?
  • Vem är barnets vårdnadshavare?
  • Hur ordnas umgänget?
  • Underhållsbidrag.

När föräldrarna har kommit överens om barnets boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag kan barnatillsyningsmannen (lastenvalvoja) på din ort bekräfta avtalet. När barnatillsyningsmannen bekräftar avtalet är det lika officiellt som ett domstolsbeslut.

Du får mer information hos familjetjänsterna (perhepalvelut) i ditt område.

Länken tar dig utanför tjänstenFöreningen för ensamstående föräldrar

Skilsmässa i Finland

Om ni inte kommer överens

Om ni inte kan komma överens om boende, vårdnad, umgänge och underhåll kan ni ansöka om medling i familjefrågor (perheasioiden sovittelu). Om ni inte får fram ett avtal där heller, måste ni låta tingsrätten lösa tvisten. Domstolen tar hänsyn till barnets intressen och dess egna önskemål. 

Fråga om medling i familjefrågor hos socialtjänsterna på din ort.

Boende

Låt alltid barnets intressen gå först när ni beslutar om boendet.

Officiellt kan ett barn bara bo på ett ställe. Vid skilsmässa kommer man överens om hos vilken förälder barnet har sin officiella adress.

I praktiken kan barnet dock bo en del av tiden hos sin andra förälder.

Barnbidraget betalas till den förälder hos vilken barnet bor officiellt. Barnets officiella adress påverkar också till exempel FPA:s bostadsbidrag.

Vårdnad

Vårdnaden om ett barn innebär

  • att man tar hand om barnet
  • att man uppfostrar barnet
  • att man tar hand om och beslutar om barnets angelägenheter.

Barnets vårdnadshavare har även rätt att få information om allt som berör barnet av myndigheter.

När ett äktenskap slutar beslutar barnets föräldrar hur vårdnaden ska ordnas. Föräldrarna kan komma överens om gemensam vårdnad eller om att den ena föräldern har ensam vårdnad. Vårdnaden är inte beroende av vem barnet bor med. Läs mer om gemensam och ensam vårdnad på InfoFinlands sida Familjer med en förälder.

Umgängesrätt

Barnet har rätt att ha kontakt med båda sina föräldrar efter skilsmässan. Han eller hon har också rätt att träffa den förälder som han eller hon inte bor med.

Umgängesrätten kan till exempel innebära att barnet bor hos den ena föräldern och träffar den andra föräldern vartannat veckoslut och dessutom vissa tider under loven. Om barnet är mycket litet kan umgänget ordnas bara över dagen.

Umgängesrätten kan också vara så omfattande att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Officiellt kan barnet dock bara ha en adress. Låt alltid barnets intressen gå först när ni fattar beslut.

När ni skiljer er kan ni på förhand komma överens om hur ofta barnet kan träffa den förälder som bor på ett annat ställe. Om ni vill kan ni upprätta ett skriftligt avtal om umgängesarrangemanget. Ni kan också besluta att ni kommer separat överens om alla träffar.

Om umgänget blir problematiskt

Vid problem med umgänget kan du kontakta barnatillsyningsmannen. Barnatillsyningsmannen ordnar ett möte med föräldrarna.

Om du misstänker att barnets hälsa eller säkerhet äventyras när barnet träffar den andra föräldern ska du meddela detta till socialmyndigheter. Om misstanken är befogad, kan det beslutas att umgänget ska ske under socialmyndigheters uppsikt.

Underhållsbidrag för barn

Båda föräldrarna bär ansvaret för underhåll av ett barn under 18 år, även om de inte bor tillsammans. Den förälder som inte bor med barnet betalar underhållsbidrag till den förälder hos vilken barnet bor.

Läs mer om underhållsbidrag på InfoFinlands sida Familjer med en förälder.

Länken tar dig utanför tjänstenFörbundet för underhållsskyldiga r.f.

Information för underhållsskyldiga

Barnets efternamn vid skilsmässa

Barnet behåller sitt tidigare efternamn när föräldrarna skiljer sig. Efternamnet kan även bytas. Skicka in en ansökan om namnändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om barnet har fyllt tolv år måste man få barnets skriftliga tillstånd för att byta barnets efternamn. Det är bra att diskutera bytet av efternamn även med barn som ännu inte har fyllt tolv år.

Barnkapningar (lapsikaappaus)

Det är fråga om barnkapning när

  • ett barn under 16 år som är bosatt i Finland förs utomlands utan vårdnadshavarens tillstånd
  • ett barn som förts utomlands inte har lämnats tillbaka till Finland vid avtalad tidpunkt.

I Finland är barnkapning ett brott. Ta kontakt med polisen på din hemort. Mer information och råd får du från föreningen Kaapatut Lapset ry.