Gå till innehållet
Kun lapsi syntyy Suomessa

När ett barn föds i Finland

Publicerad06.06.2024
När ett barn föds i Finland registreras barnet i befolkningsdatasystemet på sjukhuset. Föräldrarna ska själva anmäla barnets namn och modersmål till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Barnets medborgarskap beror på föräldrarnas medborgarskap.

Barnets födelse registreras på sjukhuset

Ett barns födelse registreras i befolkningsdatasystemet på sjukhuset när barnet föds. I samband med detta får barnet också ett personnummer. Detta görs om

 • modern har en hemkommun i Finland och
 • modern har en finsk personbeteckning.

Om modern inte är registrerad i Finland kan sjukhuset inte registrera barnets födelse. I detta fall ska du be om anvisningar vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du kan läsa mer om registreringen av modern på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

Anmälan av upgifter om barnet

Uppgifterna om barnet ska anges med en blankett. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar blanketten till moderns adress inom kort efter att barnet föddes. På blanketten är barnets personnummer angivet.

På blankettens ska du ange:

 • barnets namn
 • modersmål.

Fyll i blanketten noggrant och underteckna den. Om föräldrarna är gifta eller om föräldraskapet har fastställts ska båda föräldrarna underteckna blanketten.

Returnera blanketten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom tre månader efter barnets födelse. Om barnet registreras i ett trossamfund ska blanketten returneras till samfundet. Du kan skicka blanketten per post, som bilaga i e-post eller lämna den vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe.

Uppgifterna på blanketten lagras i befolkningsdatasystemet och du får ett FPA-kort för barnet per post.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anmälan av uppgifter om barnet

Barnets namn

I Finland finns en namnlag. Enligt den ska alla som har en hemort i Finland ha ett efternamn och 1–4 förnamn. Förnamnen ska vara förenliga med lagen. Till exempel får syskon inte ha samma namn som första namn.

Barnet får sitt efternamn av sina föräldrar.

 • Om föräldrarna har samma efternamn eller efternamnskombination får barnet detta namn som efternamn.
 • Om ett barn endast har en förälder får barnet denna förälders efternamn.
 • Om föräldrarna har gemensamma barn sedan tidigare, ska minderåriga syskon ha samma efternamn.
 • Om föräldrarna har separerat, bestämmer barnets vårdnadshavare vilket namn barnet får.
 • Om föräldrarna inte kommer överens om barnets efternamn, får barnet moderns efternamn.

Om föräldrarna har olika efternamn avgörs barnets efternamn enligt situationen.

 • Om föräldrarna är gifta kan de välja endera makens efternamn eller efternamnskombination till barnet.
 • Om föräldrarna inte är gifta kan barnet få valfri förälders efternamn om faderskapet eller den icke-födande moderns moderskap har fastställts. Om föräldraskapet inte har fastställts får barnet moderns efternamn.
 • Föräldrarnas första gemensamma barn kan ges en kombination av föräldrarnas efternamn eller det andra namnet i ena förälderns efternamnskombination.

Barnets modersmål

När barnet föds måste man registrera dess modersmål. Ditt barn kan i befolkningsdatasystemet endast ha ett språk som modersmål. Du kan ändra språket senare om du vill.

Fundera på vilket språk du vill registrera för ditt barn. Språkvalet kan påverka vilka språk barnet kan studera i skolan.

Om barnets modersmål är något annat än finska eller svenska studerar barnet finska eller svenska som andraspråk i den så kallade S2-undervisningen. Dessutom kan ditt barn också studera det språk som är angivet som barnets modersmål. Att delta i modersmålsundervisningen i skolan är frivilligt.

Länken tar dig utanför tjänstenUtbildningsstyrelsen

Eget språk, eget sinne

Barnets religion

Barnets religion är familjens ensak. Du får själv bestämma vilket trossamfund ditt barn ska höra till. Det är inte obligatoriskt att ange barnets religion. Om den ena föräldern har ensam vårdnad om barnet, kan den föräldern ensam bestämma vilket trossamfund barnet ska höra till.

Länken tar dig utanför tjänstenUndervisnings- och kulturministeriet

Religionsfrihet

Länken tar dig utanför tjänstenFritänkarförbundet r.f.

Religionsfriheten för barn och unga

Vilket medborgarskap får barnet?

Vid födseln får ett barn finskt medborgarskap i följande fall:

 • Barnets mor är finsk medborgare.
 • Barnets far är finsk medborgare och gift med barnets mor.
 • Barnet föds i Finland, barnets far är finsk medborgare och faderskapet har fastställts.
 • Barnet föds i Finland till följd av en fertilitetsbehandling till ett kvinnligt par, barnets icke-födande mor är finsk medborgare och moderskapet har fastställts.
 • Barnets far har avlidit innan barnet föddes, men fadern var finsk medborgare och gift med barnets mor när han avled.
 • Barnets far har avlidit innan barnet föddes, barnet föds utom äktenskap i Finland och faderskapet har fastställts.

Ett barn kan få finskt medborgarskap också om barnet föds i Finland och inte får medborgarskap i något annat land av sina föräldrar. I detta fall fastställer Migrationsverket barnets medborgarskap.

Ett barn kan samtidigt ha både finskt medborgarskap och medborgarskap i ett annat land, om det andra landet godkänner flerfaldigt medborgarskap. Fråga mer om detta vid ditt eget lands beskickning.

Läs mer om finskt medborgarskap på InfoFinlands sida Finskt medborgarskap.

Om barnet inte får finskt medborgarskap

Om ditt barn inte får finskt medborgarskap vid födseln ska du ansöka om ett pass för barnet vid ditt hemlands beskickning. För detta behöver du ett intyg från befolkningsdatasystemet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan även behöva andra dokument för att ansöka om pass för barnet. På webbplatsen för ditt hemlands beskickning finns närmare anvisningar och information om vilka dokument som krävs.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behöver uppgift om barnets medborgarskap för befolkningsdatasystemet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder vid behov barnets medborgarskap hos Migrationsverket senast tre månader efter barnets födelse. Du kan även själv anmäla barnets medborgarskap till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata när du har fått ett pass för barnet.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Intyg från befolkningsdatasystemet

Tillståndsärenden

När passet är färdigt behöver ditt barn ett uppehållstillstånd eller också måste barnets uppehållsrätt för EU-medborgare registreras.

 • Om barnet får medborgarskap i ett EU-land, ska du ansöka om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt för barnet i Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.
 • Om barnet får medborgarskap i ett land utanför EU, ska du ansöka om uppehållstillstånd för barnet i Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.

Läs mer på InfoFinlands sidor EU-medborgare och Icke EU-medborgare.

Barnets sociala trygghet

Om barnet omfattas av Den sociala tryggheten i Finland får hen ett FPA-kort, det vill säga ett sjukförsäkringskort. FPA skickar hem kortet när barnets uppgifter har registrerats i befolkningsdatasystemet.

Ansök om FPA:s familjeförmåner separat. Läs mer om ämnet på InfoFinlands sidor Stöd under graviditeten och Stöd efter barnets födelse.

Erkännande av faderskap

Om barnets föräldrar är gifta behöver faderskapet inte erkännas separat.

Om barnets mor och far inte är gifta och faderskapet inte erkänns, är barnet officiellt faderlöst.

Faderskapet kan erkännas redan under graviditeten på mödrarådgivningen eller efter barnets födelse hos barnatillsyningsmannen. Om faderskapet har erkänts före födseln inleds behandlingen av faderskapsärendet först 30 dagar efter barnets födelse. Erkännandet av faderskapet fastställs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer på InfoFinlands sida Samboförhållande.

Erkännande av moderskap

I Finland finns en moderskapslag enligt vilken ett barn kan ha två mödrar. Kvinnan som har fött barnet är alltid barnets mor. För barnet kan ytterligare en mor fastställas om:

 • barnet föds till följd av fertilitetsbehandling till modern och moderns kvinnliga partner eller make
 • båda föräldrarna har samtyckt till fertilitetsbehandlingen och
 • ingen fader kan fastställas för barnet.

Moderskap måste erkännas och fastställas även när föräldrarna är gifta.

Moderskapet kan erkännas redan under graviditeten på den närmaste rådgivningsbyrån eller efter barnets födelse hos barnatillsyningsmannen på den egna orten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för fastställande av moderskapet.

Läs mer om detta på InfoFinlands sida Samboförhållande.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Fastställande av föräldraskapet

Barnet måste ha en vårdnadshavare

Enligt finländsk lag är en person som är under 18 år ett barn. Personer under 18 år ska ha minst en vårdnadshavare. Vanligtvis är barnets föräldrar dess vårdnadshavare.

Om ett barn föds inom äktenskap är båda föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare.

Kvinnan som har fött barnet är barnets vårdnadshavare om föräldrarna inte är gifta och faderskap eller moderskap inte har erkänts. Detta innebär att modern ensam bestämmer om alla barnets angelägenheter även om föräldrarna skulle bo tillsammans.

Fadern eller barnets andra mor får vårdnad om barnet när föräldraskapet fastställs, om faderskapet eller moderskapet erkänns på rådgivningsbyrån innan barnet föds. Om faderskapet eller moderskapet erkänns först efter barnets födelse hos barntillsyningsmannen måste föräldrarna ingå ett avtal om gemensam vårdnad så att båda föräldrarna blir vårdnadshavare för barnet. Underhållsavtalet upprättas hos barnatillsyningsmannen. Du får mer information hos de familjerättsliga tjänsterna (perheoikeudelliset palvelut) i ditt område.