Livet i Finland

Städer

Perhe Espoossa

Familjen i Esbo

Äktenskap

Före äktenskapet ska du skriftligt begära hindersprövning (avioliiton esteiden tutkiminen). Hindersprövningen görs på magistraten (maistraatti). Du kan begära hindersprövning på vilken magistrat som helst.

Magistraten i Nyland, Esbo enhet
Miestentie 3
02150 Esbo
Tfn 029 553 9391
info.uusimaa(at)maistraatti.fi

Läs mer: Äktenskap.

linkkiMagistraten:
Vigselfinska | svenska | engelska

linkkiMagistraten:
Anhållan om prövning av hinder mot äktenskapfinska | svenska

Skilsmässa

Kvinnan eller mannen kan lämna in skilsmässoansökan i Västra Nylands tingsrätts kansli. Du kan också söka skilsmässa ensam, utan din makes eller makas samtycke. Du kan skicka in ansökan till tingsrättens kansli per post, fax eller via e-post.

Västra Nylands tingsrätt (Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus)
Vitikka 1 B 2
02630 Esbo
Tfn 029 564 4000
E-post: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Läs mer: Skilsmässa.

linkkiVästra Nylands tingsrätt:
Kontaktuppgifterfinska | svenska

Barn vid skilsmässa

Om du har barn under 13 år och överväger att skilja dig, ta kontakt med familjerådgivningen (perheneuvola). På familjerådgivningen kan du diskutera familjens situation med de anställda. Familjerådgivningarnas kontaktuppgifter finns på Esbo stads webbplats.

Om du planerar skilsmässa kan du också ta kontakt med barnatillsyningsmannen (lastenvalvoja) vid enheten för familjeärenden. Med barnatillsyningsmannen kan du diskutera skilsmässan och barnens framtid. Makarna ska ingå ett avtal om barnens boende, umgängesrätt och underhållsbidrag. Barnatillsyningsmännen bekräftar avtalet. Kontaktuppgifterna till barnatillsyningsmännen finns på Esbo stads webbplats.

Esbo stad har en rådgivningstelefon där man kan fråga om råd i frågor rörande barnen när föräldrarna skiljer sig.
Tfn 046 877 3267

Läs mer: Barn vid skilsmässa.

linkkiEsbo stad:
Kontaktuppgifter till barnatillsyningsmännenfinska | svenska

linkkiEsbo stad:
Skilsmässa i en barnfamiljfinska | svenska

Vård av barn

Information om dagvård av barn i Esbo finns på InfoFinlands sida Utbildning i Esbo.

Tillfällig vård av barn

Du kan föra barnet till en parktant för tillfällig vård. Det innebär kortvarig (2–3 tim. per gång) vård av småbarn ute i en lekpark. Du får närmare uppgifter av parktanterna per telefon. Du hittar telefonnumren på Esbo stads webbplats.

linkkiEsbo stad:
Parktanterfinska

Om du behöver en tillfällig barnskötare hem, kan du kontakta Mannerheims Barnskyddsförbund eller Väestöliitto.

linkkiVäestöliitto:
Barnavård och hemhjälpfinska

linkkiMannerheims Barnskyddsförbund:
Barnavårdfinska | svenska | engelska

Läs mer: Dagvård.

Hemvårdsstöd

Om familjens yngsta barn är under tre år, kan barnets förälder få hemvårdsstöd (kotihoidon tuki) när han eller hon vårdar barnet i hemmet. Om du har rätt till hemvårdsstödet kan du ansöka om det hos FPA. Du kan fylla i ansökan på Internet eller posta den till FPA. Du kan också besöka FPA:s kontor.

Esbo stad betalar ett kommuntillägg till de familjer som vårdar ett under treårigt barn i hemmet. Man kan ansöka om Esbotillägget om en förälder tar hand om familjens alla barn under skolåldern i hemmet.

linkkiEsbo stad:
Vård av barn i hemmetfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Information om hemvårdsstödfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Sköta ärenden på Internetfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Kontaktuppgifter till FPAfinska | svenska | engelska

Invånarparker och klubbar

Esbo stad ordnar mycket verksamhet för de föräldrar som vårdar barn i hemmet. Det finns till exempel invånarparker, öppna daghem och klubbar.

Läs mer: Stöd för vård av barn i hemmet

linkkiEsbo stad:
Invånarparker och klubbarfinska | engelska

Äldre människor

Åldringar kan använda tjänsterna vid de vanliga hälsostationerna. Dessutom erbjuds åldringar i Esbo egna tjänster, till exempel hemvårdens tjänster. Om du vill ha mer information om tjänster för äldre kan du kontakta seniorrådgivningen (seniorineuvonta).

tfn (09) 816 33333
nestori(at)espoo.fi

linkkiEsbo stad:
Seniorrådgivningenfinska | svenska | engelska

När du tar hand om en anhörig i hemmet

Om du tar hand om en äldre, sjuk eller handikappad anhörig hemma så att hen ska kunna bo hemma, kan du ha rätt till stöd för närståendevård.

linkkiEsbo stad:
Stöd för närståendevårdfinska | svenska

Läs mer: Äldre människor

Problem i familjen

På InfoFinlands sida Problematiska situationer i Esbo hittar du uppgifter om vart du kan vända dig i Esbo för att få hjälp vid barns och ungas problem och problem i familjen.

Du hittar uppgifter om barns och ungas problem också på InfoFinlands sida Barns och ungas problem och Var hittar jag hjälp när barn eller unga har problem?

På InfoFinlands sida Problem i äktenskap och parförhållande finns uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp vid problem i parförhållandet.