Siirry sisältöön

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Julkaistu20.02.2024
Suomen lain mukaan kaikkia ihmisiä täytyy kohdella yhdenvertaisesti riippumatta heidän taustastaan, sukupuolestaan tai muista ominaisuuksistaan. Syrjintä on rikos. Tällä sivulla kerrotaan, mitä on syrjintä ja mistä voit saada apua, jos olet kokenut syrjintää.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuslaissa on kielletty syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Esimerkkejä yhdenvertaisuudesta

Vammaisten ihmisten oikeudet

Vammaisella ihmisellä on oikeus tehdä samoja asioita, kun muutkin ihmiset. Hänellä on oikeus esimerkiksi opiskella, tehdä työtä ja perustaa perhe. Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajien ja oppilaitosten täytyy edistää vammaisten ihmisten mahdollisuuksia tehdä työtä ja saada koulutusta. Esimerkiksi työympäristöä pitää tarvittaessa muuttaa niin, että vammaisen ihmisen on helpompi työskennellä siellä.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Vammaiset ihmiset.

Seksuaalivähemmistöjen ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet

Suomen lain mukaan ihmistä ei saa syrjiä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Laki kieltää syrjinnän myös sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Suomessa kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä voi solmia keskenään avioliiton.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Avioliitto.

Mitä on syrjintä?

Jos sinua kohdellaan huonommin kuin muita ihmisiä samassa tilanteessa, jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden takia, kyse voi olla syrjinnästä.

Esimerkkejä syrjinnästä:

  • jos vuokranantaja vaatii, että vuokralaisella tulee olla Suomen kansalaisuus

  • jos työnantaja vaatii täydellistä suomen kielen taitoa, vaikka sitä ei työssä tarvita

Se, että ihmisiä kohdellaan eri tavalla, ei aina ole syrjintää. Ihmisiä voidaan kohdella eri tavoin, jos siihen on olemassa hyväksyttävä peruste.

Rasismi ja rasistiset rikokset

Rasismi tarkoittaa jonkun ihmisryhmän tai siihen kuuluvan henkilön pitämistä muita huonompana esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Rasistinen rikos tarkoittaa rikosta, jonka tekijällä on tekoonsa rasistinen syy. Rasistinen rikos voi olla esimerkiksi väkivaltaa, kunnianloukkaamista, syrjintää, uhkailua, kiusaamista tai vahingontekoa. Jos joudut rasistisen rikoksen uhriksi, ilmoita asiasta poliisille.

InfoFinlandin sivulta  Tärkeitä viranomaisia löydät tietoa siitä, miten voit tehdä rikosilmoituksen.

Apua syrjinnän uhrille

Syrjinnän vastainen neuvonta

Jos epäilet, että sinua on syrjitty, voit ottaa yhteyttä Rikosuhripäivystyksen syrjinnän vastaiseen neuvontaan. Syrjinnän vastainen neuvonta palvelee puhelimitse. Neuvonnan yhteystiedot löydät Rikosuhripäivystyksen verkkosivuilta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Jos koet syrjintää tai olet huomannut jossain syrjintää, voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Lisäksi sinulla on myös mahdollisuus viedä asia poliisille ja sitä kautta oikeuteen. Voit ottaa yhteyttä myös toisen ihmisen tai jonkun ryhmän puolesta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi antaa ohjeita, neuvoja ja suosituksia sekä auttaa löytämään sovinnon tapauksissa, jotka koskevat syrjintää. Valtuutettu voi myös tarvittaessa pyytää syrjinnästä epäillyltä selvityksen tapahtuneesta. Lisäksi se voi viedä tai auttaa viemään asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan tai oikeuteen.

Tapaamisista on sovittava etukäteen. Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Jos et osaa suomea, ruotsia tai englantia, voit kirjoittaa sähköpostia tai kirjeen myös muulla kielellä. Yhteystiedot löydät yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilta.

Maahanmuuttajajärjestöt

Jos kohtaat syrjintää tai rasismia, voit saada neuvontaa ja apua myös maahanmuuttajajärjestöiltä. Järjestöjen yhteystietoja löydät InfoFinlandin sivulta Yhdistykset.

Syrjintä työpaikalla

Jos koet syrjintää työssä tai työnhaussa, voit ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen tai yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

InfoFinlandin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä, löydät tietoa siitä mitä voit tehdä, jos sinua syrjitään työpaikalla.

InfoFinlandin sivulta Työelämän ongelmat löydät tietoa monista yleisistä työelämän ongelmista ja siitä, miten voi hakea apua.

Tasa-arvo miesten ja naisten välillä

Suomen lain mukaan miehillä ja naisilla on samat oikeudet.

Suomessa on tavallista, että myös naiset käyvät töissä, vaikka heillä olisi lapsia. Vastuu lasten ja kodin hoitamisesta kuuluu sekä naiselle että miehelle. Naiset eivät tarvitse töissä käymiseen tai opiskeluun puolisonsa tai vanhempiensa lupaa.

Naiset ja miehet voivat itse päättää kenen kanssa he menevät naimisiin. Avioliittoon pakottaminen on Suomessa rikos. Esimerkiksi vanhemmilla ei ole oikeutta pakottaa tai painostaa lastaan menemän naimisiin. Sekä naisella että miehellä on oikeus saada avioero. Sen voi saada myös ilman toisen puolison suostumusta. Kenellekään ei ole oikeutta estää toista saamasta avioeroa.

Väkivalta on Suomessa aina rikos. Myös perheessä ja parisuhteessa tapahtuva väkivalta, esimerkiksi lyöminen ja seksuaalinen väkivalta, on aina rikos. InfoFinlandin sivulta Ongelmat perheessä löydät tietoa siitä, mistä voit saada apua, jos perheesi jäsen käyttää väkivaltaa.

Tasa-arvo työelämässä

Työelämässä naisia ja miehiä on kohdeltava samalla tavalla. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sukupuolen perusteella ei saa maksaa miehelle korkeampaa palkkaa kuin naiselle tai irtisanoa naistyöntekijää, koska hän on raskaana.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä.