Siirry sisältöön

Työturvallisuus ja työsuojelu

Julkaistu03.06.2024
Suomessa työturvallisuudesta pitää huolehtia hyvin. Työnantaja vastaa siitä, että työ ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä. Työntekijän täytyy myös itse huolehtia siitä, että hän tekee työnsä turvallisesti ja noudattaa työohjeita.

Työturvallisuus

Työpaikan täytyy olla turvallinen ja terveellinen. Tämä on työnantajan ja esihenkilöiden vastuulla. Näin määrää työturvallisuuslaki.

Esimerkiksi melu, pöly, home, kylmyys tai kuumuus, säteily, vaaralliset koneet ja huono työasento voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydellesi.

Työnantajan täytyy myös ottaa sinulle vakuutus tapaturmien ja ammattitautien varalta. Jos esimerkiksi loukkaannut työpaikalla tai työmatkalla, vakuutus voi korvata hoitokulut ja ansionmenestyksen.

Jos sairastut tai sinulle sattuu onnettomuus, lue ohjeet InfoFinlandin sivulta Työterveys ja sairastuminen.

Jos olet vuokratyössä

Vuokratyö tarkoittaa sitä, että työnantajasi vuokraa työtäsi yhdelle tai useammalle asiakasyritykselle. Silloin et työskentele työnantajasi luona vaan asiakasyritysten työpaikoilla. Asiakasyritykset perehdyttävät sinut työhön, valvovat työntekoa ja huolehtivat työturvallisuudesta. Varmista, että olet saanut riittävän perehdytyksen turvallisiin työtapoihin ja riittävät suojavarusteet.

Kaikilla työntekijöillä on oikeus tehdä työtä turvallisesti, myös vuokratyöntekijöillä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Työturvallisuus

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Vuokratyö

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Kun aloitat uuden työn, työnantajan täytyy perehdyttää sinut uusiin työtehtäviisi. Työnantajalla on myös velvollisuus perehdyttää sinut työpaikan turvallisuusohjeisiin ja opettaa sinulle oikeat työtavat. Näin määrää laki.

Sinun täytyy saada tietoa esimerkiksi

  • työstäsi ja työpaikastasi
  • työpaikan yhteisistä ohjeista
  • koneiden ja laitteiden käytöstä
  • suojavälineiden käytöstä
  • turvallisesta työn tekemisestä
  • työhön liittyvistä vaaroista ja riskeistä.

Sinun täytyy aina noudattaa työnantajan antamia ohjeita. Työnantajalla on velvollisuus valvoa, että noudatat niitä. Sinun täytyy esimerkiksi käyttää työnantajan määräämiä suoja- tai turvavälineitä.

Niitä voivat olla esimerkiksi:

  • kypärä, turvakengät ja huomiovaatteet, jos teet työtä rakennustyömaalla
  • hengityssuojain, suojakäsineet ja silmäsuojaimet, jos teet työtä kemikaalien parissa

Työnantajan täytyy maksaa ne turvavälineet, joita tarvitset työssä.

Työpaikoilla on oltava riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Työnantajat järjestävät työpaikoilla henkilöstölle ensiapukoulutuksia.

Jos työpaikassa on vähintään kymmenen työntekijää, työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun, joka edustaa heitä. Työsuojeluvaltuutettu perehtyy työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin, osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin ja tiedottaa työntekijöille työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä asioista.

Työnantaja nimeää jokaiselle työpaikalle työsuojelupäällikön, joka avustaa työnantajaa yhteistyössä työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

Vaaratilanteet työpaikalla

Jos huomaat työpaikallasi vaaran, ilmoita siitä heti esihenkilöllesi tai työsuojeluvaltuutetulle. Kyseessä voi olla esimerkiksi vaarallinen työtapa, rikkinäinen työkalu tai riittämättömät suojavarusteet. Voit myös ehdottaa, miten työtä voisi tehdä turvallisemmin.

Jos jokin työtehtävä on erittäin vaarallinen ja se uhkaa henkeäsi tai terveyttäsi välittömästi, sinulla on oikeus kieltäytyä siitä, kunnes vaaraa ei enää ole.

Jos esihenkilö ei reagoi asiaan, soita työsuojeluviranomaisten puhelinneuvontaan.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Työelämän ongelmat.

Työsuojeluviranomaiset

Suomessa työsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitavat aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueet. Ne valvovat, että työnantajat noudattavat työsuojelua koskevia säädöksiä.

Työsuojeluviranomaiset neuvovat sekä työntekijöitä että työnantajia työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Voit pyytää työsuojeluviranomaiselta apua myös, jos koet työpaikalla häirintää tai syrjintää. Työsuojeluviranomainen voi auttaa, jos et saa työnantajalta esimerkiksi kirjallista työsopimusta, palkkalaskelmaa, listaa tekemistäsi työtunneista tai työtodistusta.

Työsuojelutarkastajat tekevät tarkastuksia työpaikoilla. He tarkistavat muun muassa, noudatetaanko työpaikalla turvallisuusmääräyksiä, saavatko työntekijät tarpeeksi perehdytystä ja ovatko Suomeen muuttaneiden työntekijöiden työolot ja työn ehdot Suomen lakien ja sopimusten mukaisia.

Työsuojelutarkastajalla on oikeus päästä jokaiselle työpaikalle ja saada nähtäväkseen työsuojeluvalvonnan kannalta tarpeelliset asiakirjat. Työsuojeluviranomainen voi velvoittaa työnantajan korjaamaan työpaikalla esiintyvät työturvallisuuspuutteet.