Siirry sisältöön

Työsuojelu

Julkaistu23.08.2022
Suomessa työturvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota. Työnantaja vastaa siitä, että kaikki voivat tehdä työtä turvallisesti. Työntekijän täytyy myös itse huolehtia siitä, että hän tekee työnsä turvallisesti ja noudattaa työohjeita.

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työnantajan on järjestettävä uudelle työntekijälle perehdytys työpaikkaan. Työnantajalla on myös velvollisuus perehdyttää työntekijät työpaikan turvallisuusohjeisiin ja opettaa heille oikeat työtavat.

Työntekijöiden on myös itse huolehdittava työturvallisuudesta. Työ on tehtävä ohjeiden mukaan. Jos työ on selvästi vaarallista, työntekijä voi kieltäytyä sen tekemisestä.

Työpaikoilla on oltava riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Työnantajat järjestävät työpaikoilla henkilöstölle ensiapukoulutuksia.

Jos työpaikassa on vähintään kymmenen työntekijää, työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun, joka edustaa heitä. Työsuojeluvaltuutettu perehtyy työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin, osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin ja tiedottaa työntekijöille työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä asioista.

Työnantaja nimeää jokaiselle työpaikalle työsuojelupäällikön, joka avustaa työnantajaa yhteistyössä työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

Työsuojeluviranomaiset

Suomessa toimii Aluehallintoviraston (AVI) alaisuudessa viisi työsuojelun vastuualuetta. Ne valvovat, että työpaikoilla noudatetaan lain mukaisia työturvallisuusohjeita.

Työsuojelun vastuualueet neuvovat sekä työntekijöitä että työnantajia työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa.

Työsuojelutarkastajat tekevät tarkastuksia työpaikoilla. He tarkistavat muun muassa, noudatetaanko työpaikalla turvallisuusmääräyksiä, onko työhön tarvittava riittävä perehdytys hoidettu ja ovatko ulkomaalaisten työntekijöiden työolot ja työn ehdot Suomen lakien ja sopimusten mukaisia.

Työsuojelutarkastajalla on oikeus päästä jokaiselle työpaikalle ja saada nähtäväkseen työsuojeluvalvonnan kannalta tar­peelliset asiakirjat. Työsuojeluviranomainen voi velvoittaa työnan­tajan korjaamaan työpaikalla esiintyvät työturvallisuuspuutteet.