Siirry sisältöön

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Julkaistu19.12.2022
Suomessa kaikkia työntekijöitä täytyy lain mukaan kohdella yhdenvertaisesti. Ketään ei saa syrjiä rekrytoinneissa eikä työpaikalla.

Yhdenvertaisuus on kirjattu lakeihin

Ihmisten yhdenvertainen kohtelu on taattu Suomen perustuslaissa.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertaisuudesta työelämässä säädetään yhdenvertaisuuslaissa ja työsopimuslaissa. Niiden mukaan työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti työhönoton, työolojen, työehtojen, henkilöstökoulutuksen ja uralla etenemisen suhteen.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOikeusministeriö

Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuus rekrytoinnissa

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää työnhakijoiden tasavertaista kohtelua. Työnantajan tulee valita tehtävään ansioitunein hakija. Työnantajan pitää pystyä myös osoittamaan, että valinnalle on hyväksyttävät, työn laatuun liittyvät perusteet, eikä valintaa ole tehty syrjivästi. Työnhakijalta ei saa vaatia sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole välttämättömiä työn suorittamiseksi.

Yhdenvertaisuus työpaikalla

Työnantaja ei saa syrjiä työntekijöitä, kun hän tekee päätöksiä työtehtävien jakamisesta, etenemismahdollisuuksien tarjoamisesta tai työsuhteen päättämisestä.

Työsyrjintä on rikos. Jos epäilet joutuneesi työsyrjinnän kohteeksi, voit ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaisiin tai omaan ammattiliittoosi.

Ongelmatilanteissa voit kysyä neuvoa työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Työsuojelu

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleAluehallintovirasto

Työsuojelu

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Suomen lain mukaan miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia. Miehiä ja naisia täytyy kohdella tasa-arvoisesti työhönotossa, työoloissa ja palkkauksessa. Työntekijää ei saa asettaa eri asemaan työelämässä raskauden tai vanhemmuuden vuoksi.

Suomessa on tasa-arvolaki, joka määrää työnantajan valvomaan, että tasa-arvo työpaikalla toteutuu ja ettei työpaikalla syrjitä ketään. Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Jos epäilet työnantajan syrjineen sinua sukupuolen vuoksi, voit pyytää tasa-arvovaltuutetulta ohjeita ja neuvoja sekä apua asian selvittämisessä.