theme icon

Tietoa suomen ja ruotsin kielestä

Suomi on kaksikielinen maa

Suomessa on kaksi virallista kieltä, suomi ja ruotsi. Näillä kielillä on pitkä perinne Suomessa. Suomea puhuu äidinkielenään noin 87 prosenttia ja ruotsia puhuu äidinkielenään noin 5 prosenttia suomalaisista. Voit käyttää kumpaa kieltä tahansa, kun asioit valtion viranomaisten kanssa, esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistossa.

Ruotsia puhutaan eniten Suomen länsi- ja etelärannikolla. Muutamalla paikkakunnalla ruotsin kieltä puhutaan yleisemmin kuin suomen kieltä. Tarkista, mikä on oman paikkakuntasi yleisin kieli.

Kunnat voivat olla yksikielisiä tai kaksikielisiä. Jos kunta on kaksikielinen, voit käyttää joko suomea tai ruotsia, kun asioit kunnan työntekijöiden kanssa, esimerkiksi sosiaalitoimistossa.

Joissakin työpaikoissa täytyy osata sekä suomea että ruotsia.

Suomalaisissa kouluissa opiskellaan sekä suomen että ruotsin kieltä. Oppilaat, joiden äidinkieli on suomi, opiskelevat koulussa ruotsia. Oppilaat, joiden äidinkieli on ruotsi, opiskelevat suomea.

Jos maahanmuuttajalapsi käy koulua, jossa opetus on suomeksi, hän opiskelee myös ruotsia vieraana kielenä yhdessä suomenkielisten lasten kanssa.

Millainen kieli on suomi?

Suomi on suomalais-ugrilainen kieli. Sen sukulaiskieliä ovat esimerkiksi viro ja unkari. Suomen kielessä on hyvin paljon taivutusmuotoja, esimerkiksi nominien sijamuotoja sekä verbien persoonamuotoja ja aikamuotoja. Prepositioita on vähemmän kuin esimerkiksi indoeurooppalaisissa kielissä. Suomen kielessä on myös jonkin verran postpositioita. Sanajärjestys on vapaampi kuin monissa muissa kielissä. Suomessa on myös paljon lainasanoja esimerkiksi ruotsista, saksasta, venäjästä ja englannista.

Suomen kielen ääntäminen on hyvin säännöllistä. Sanojen painotus on aina ensimmäisellä tavulla.

Suomessa sinutellaan yleisesti. Joskus teitittely voi olla kohteliasta. Esimerkiksi asiakasta ja vanhaa ihmistä teititellään usein.

Millainen kieli on ruotsi?

Ruotsi on indoeurooppalainen kieli, joka kuuluu pohjoismaisiin germaanisiin kieliin. Sen sukulaiskieliä ovat esimerkiksi norja, tanska ja saksa. Ruotsissa on myös paljon lainasanoja esimerkiksi ranskasta.

Ruotsin kielessä verbit taipuvat eri aikamuodoissa. Substantiivit jakautuvat kahteen sukuun. Adjektiivit taipuvat näiden sukujen mukaan.

Ruotsissa käytetään paljon prepositioita, ja sanajärjestys on hyvin säännöllinen.

Suomessa puhuttavaa ruotsia sanotaan suomenruotsiksi. Sitä äännetään jonkin verran eri tavalla kuin sitä ruotsia, jota puhutaan Ruotsissa. Ruotsin ääntäminen on melko säännöllistä.

Kotimaiset vähemmistökielet

Suomen ja ruotsin lisäksi Suomessa puhutaan myös muita kotimaisia kieliä.

Saamen kielet ovat Suomen alkuperäiskieliä. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä. Ne kuuluvat suomalais-ugrilaisiin kieliin.

Suomen romanikieli kuuluu indoeurooppalaisiin kieliin.

Suomessa on myös oma viittomakieli.

Tietoa näistä kielistä saat Kotimaisten kielten keskuksen sivuilta.

linkkiOikeusministeriö:
Tietoa kielilaistasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKunnat.net:
Ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnatsuomi | ruotsi

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Tietoa suomen kielestäsuomi | ruotsi

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Tietoa ruotsin kielestäsuomi | ruotsi

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Tietoa saamen kielistäsuomi | ruotsi

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Tietoa Suomen romanikielestäsuomi

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Tietoa suomalaisesta viittomakielestäsuomi | ruotsi

linkkiSuvi.viittomat.net:
Suomalaisen viittomakielen verkkosanakirjasuomi