به محتویات منتقل شوید

اوقات فراغت در توركو

منتشر شده08.03.2022

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

دراین صفحه، اطّلاعات مربوط به شیوه های گذرانیدن اوقات فراغت درشهرتورکو موجودمیباشند. امّآ اطّلاعات مهّم بیشتردرمورد موضوع ذکرشده را میتوانید با مراجعه به صفحۂ اینترنتی اوقات فراغت بدست بیآورید.

رویدادهای فرهنگی درشهرتورکو

بخش قدرتمند، پرشورومٶثّر خدمات فرهنگی شهرتورکو برنامه های آلترناتیو متنوّعی موافق با سلیقه های مختلف فرهنگی اهالی شهرارایه میدهد.

موسیقی وکنسرت ها

ارکسترفیلارمونیک تورکو، درسالن کنسرت شهرواقع درآدرس Aninkaistenkatu 9 موسیقی کلاسیک عرضه میکند.

درطول دو دورۂ بهاری وپاییزی فعالیّت، تقریبٲ هرهفته کنسرتهای موسیقی سمفونیک، موسیقی مجلسی وهمچنین کنسرتهای سرگرم کننده وتفریحی برگزارمیشود.

کنسرتهای مجّانی اینترنتی را میتوانید یا بطورهمزمان وزنده ویا به شکل برنامه های ضبط شده تماشا بکنید.

ارکسترفیلارمونیک تورکو قدیمی ترین ارکسترفنلاند بشمارمی آید. ریشه های شکلگیری وشروع فعالیّت این ارکستربه سال 1790 برمیگردد. محلّ اصلی کنسرتهای این ارکستر، سالن کنسرت تورکو میباشد که درسال 1952 آماده وشروع به کارکرده است.

بلیط کنسرتهای ارکسترفیلارمونیک تورکورا میتوان ازطریق دفترفروش بلیط تالارکنسرت ویا فروشگاه فرهنگی آرس موسیکا (Ars Musica) واقع درتالارکنسرت خریداری کرد. بلیط کنسرتها را همچنین میتوان درساعتهای قبل ازشروع هرکنسرت ازمقابل درب ورودی تالارتهیّه دید.

سه شنبه ها درموزۂ وینو آلتونن (Wäinö Aaltosen museo) کنسرت برگزارشده وموزۂ سیبلیوس (Sibelius-museo) هم درروزهای چهارشنبه سریال کنسرتهای اختصاصی اش را برگزارمیکند. درکلیساهای شهروسالن قدیمی شورای شهر (Vanha Raatihuone) نیزکنسرتهای زیادی برگزارمیشوند. ارایۂ برنامه های موزیک سبک وغیر کلاسیک به عهدۂ کلوبهای متعدّد شهرودیگر برگزارکنندگان آنها میباشد.

تیاتر، تیاتر- رقص وفیلم سینمایی

برای تماشای تیاترمیتوانید منجمله به سالنهای تیاترمتعلّق به شهرداری، تیاترسوﺌدی زبانهای شهرتورکو( Åbo Svenska Teatern )، تیاترلینّا (Linnateatteri) وتیاترتِهداس (Tehdasteatteri) مراجعه بکنید. تابستانها امکان مراجعه به تیاترهای تابستانی فراهم میشود. تیاترهای رقص را، ازجمله تیاتری بنام بالت آفتاب (Aurinkobaletti) وتیاتررقص اِری (Tanssiteatteri Eri) ارایه میدهند. درشهرتورکو همچنین یک تیاترفعّال غیرحرفه ای عروسکی بکاروفعّالیّت مشغول میباشد.

شهرتورکودارای سینمای فین کینو (Finnkino) وانجمنهای متعدّد فیلم میباشد.

موزه ها ونمایشگاه ها

شهرتورکو دارای موزه های جالب متعدّدی میباشد که با کمک آنها میتوان با تاریخ وفرهنگ کشورفنلاند، سنن وآداب مردم این کشوروطبیعت آن آشنا شد. همزمان با این آشنایی به موضوعات مطرح شده میتوانید با هستۂ اصلی گنجینۂ لغات این حوزه ها نیزآشنا بگردید.

موزه های موجود درشهرتورکوازجمله عبارتند از: موزۂ قلعۂ تورکو (Turun linna)، موزۂ داروخانه (Apteekkimuseo)، موزۂ کارهای دستی کارگری (Käsityöläismuseo) واقع درلوﺌوستاری مکی، (Forum Marinum) وهمچنین موزۂ (Aboa Vetus.)

درموزه هایی مانند موزۂ Wäinö Aaltosen museo، موزۂ هنری تورکو (Turun Taidemuseo)، Ars Nova وگالری های دیگرشهرمیتوانید ازتماشای هنرهای عکس ونقّاشی لذّت ببرید. موزۂ بیولوژی تورکومراجعه کنندگان خودرا با طبیعت فنلاند، انواع مهمّ مناظرطبیعی فنلاند ویا انواع حیوانات آشنا میکند.

غیرازنمایش های مختلف، درموزه های شهر، انواع برنامه های راهنمایی وارایۂ رهنمود های هنری، کارگاه های آموزش عملی وانواع برنامه ها برای گروه های سنّی مختلف برگزارمیشوند.

Kuralan Kylämäki ، یک منطقۂ فرهنگی- تفریحی برای استفادۂ خانوادگی میباشد دراین منطقه میتوان در طول تمام مدّت سال به گشت وگذارپرداخته وبا حیوانات آنجا آشنا شد. درایّام تابستان، دراین منطقه با کمک راهنمایان میتوان با زندگی وفعالیّت روزانۂ مزارع کشاورزی روستایی درسالهای دهۂ 1950 آشنا شد. درطول سال، درکارگاه آزمایشی منطقۂ کورالان کورسهای عملی- کارگاهی مختلفی برگزارمیشود.

آدرس موزه ها، اوقات کاروقیمت بلیطهای آنها را میتوانید ازطریق جستجودرصفحۂ اینترنتی این موزه ها بیابید.

برای اطلاعات بیشتر: موزه ها

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردMerikeskus Forum marinum

Forum marinum

Logomo

Logomo اینک به یک مرکزفرهنگی تبدیل شده است سابقٲ کارگاه راه آهن بوده است. دراین مرکز برنامه های فرهنگی مختلفی مانند نمایشگاه های هنری، کنسرت وغیره سازمان داده میشود.

بخاطردردست تعمیربودن ساختمان تیاترشهرتورکو، نمایش های این تیاترازسال 2014 الی 2016 درسالن مرکزفرهنگی Logomo برگزارمیشوند.

کتابخانه ها

کتابخانه ها مراکزتلاقی وملاقات کتابها، فرهنگ ها وانسانها میباشند. مطالب بیشتردربارۂ این موضوع درآدرس: کتابخانه ها

شبکۂ کتابخانه ای شهرتورکوشامل کتابخانۂ مرکزی وکتابخانه های فرعی – محلّی وابسته به آن میباشد. کتابخانۂ مرکزی در مرکزشهرقراردارد. بعلاوۂ این کتابخانه ها، کتابخانه های سیّا ری هم موجود میباشند که بین محلّات مختلف شهردررفت وآمد هستند.

درکتابخانه میتوان:

  • به مطالعۂ روزنامه ها، نشریّات وکتابهایی به زبان فنلاندی وزبانهای دیگرپرداخت.
  • ازکامپیوترهای موجود وارتباطات اینترنتی استفاده کرد.
  • با بکاربردن برنامۂ کامپیوتری پرس دیس پلی (PressDisplay) به مطالعۂ روزنامه های کشورهای دیگرجهان پرداخت.
  • دربرنامه ها وفعالیّت های دیگرسازمان داده شده درآنها مشارکت نمود.
  • به مطالعه، تحصیل ووقت گذرانی پرداخت.

مراجعه کردن به کتابخانه، قرض گرفتن واستفاده ازکامپیوترها مجّانی میباشد. هرکسی که کارت کتابخانه داشته باشد میتواند بطورمجّانی کتاب وماتریالهای موجود دیگرازجمله موزیک وفیلم را امانت گرفته وبرای استفادۂ شخصی به خانه ببرد. در ارتباط با کارت کتابخانه ای تورکو میتوان ازخدماتی بنام کارت فرهنگی هم برخوردارشد، که برپایۂ آن میتوان به اخبارو اطّلاعات به روزشده درمورد برنامه های فرهنگی متعدّد وتغییرات پیش آمده درمزایای مربوط به استفاده ازآنها ازطریق ایمیل یا پست الکترونیکی دسترسی پیدا کرد.

درارتباط با کتابخانه ها، مکانهای متعدّدی دراندازه ها وابعاد مختلف وجود دارند که آنها را میتوان برای برگزاری جلسات، نمایشگاه ها و برنامه های مختلف دیگرکرایه کرد.

آدرس کتابخانۂ مرکزی تورکو:

Turun pääkirjasto

Linnankatu 2, 20100 Turku

ورزش وتربیت بدنی درشهرتورکو

شهرداری تورکو خدمات ورزشی- تحرّکی بسیارعالی ومتنوّعی را برای استفاده درفصول مختلف سال فراهم میکند. درمناطق مختلف شهرزمین های ورزشی، سالن های تحرّک بدنی (بدنسازی)، استخرهای شنا، مسیرهای پیاده روی ومراقبت ازسلامتی تن، مسیرهای پیاده روی درطبیعت، راه ها ومسیرهای دوچرخه رانی ودرفصل زمستان مسیرهای اسکی ومیادین پاتیناژدر اختیارشهروندان میباشند. برای اطلاعات بیشتر: ورزش

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

ورزش

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

تورکو در حرکت

شنا کردن

استخرها ومکانهای شنای سرپوشیده وساحلی درشهرتورکوامکانات ارزان، باصرفه وجامع الاطرافی را برای تحرّکات ورزشی- بدنی داخل آبی شهروندان فراهم می نمایند. درارتباط با سالن شنای Impivaara، فعالیّت های ورزشی- بدنی هدایت شوندۂ متنوّع فراوانی مانند: نرمش درون آبی، کلاسهای آموزش شنا ویا تمرینات یادگیری شنا توسّط نوزادان سازماندهی می شوند. درسالن شنای Petrelius نیزفعالیّتهایی نظیر: نرمش درون آبی ونوبتهای شنای جداگانه برای زنان ومردان مراجعه کننده ارایه داده میشود. استخرهای روبازموجود وهمچنین سواحل مناسب برای شنا کردن درشهر، امکانات تحسین برانگیزی را برای شنا وآب تنی کردن درتابستان فراهم می کنند.

مکان های ورزشی

شهرتورکو دارای سالنهای ورزشی متعدّد برای بازی های والیبال، بسکتبال، تنیس وورزشهای دیگربازی با توپ میباشد. استفاده ازامکانات برخی ازاین میادین وسالنهای ورزشی برای عموم آزاد بوده وبرای استفاده ازبرخی دیگرباید نوبتهای تمرینی پولی ویا مجّانی رزرو کرد.

سالنهای بدن سازی متعدّدی هم درپهنۂ شهرتورکوبه فعالیّت مشغول میباشند. دراین سالنها همچنین فعالیّت های متنوّع هدایت شونده برای انجام تمرینات بدنی وکورسهای الفبای آموزش بدنسازی وغیره سازمان داده میشوند.

پارک ورزشی تورکو، واقع درمنطقۂ مرکزی شهر، چهارچوب امکاناتی مناسب با سلیقه های مختلف را برای تمرین ورزش های دو ومیدانی، بدنسازی وتقویت عضلات وهمچنین انجام بازی گلف فریزبی (Frisbeegolf) دراختیارشهروندان قرار میدهد. درایّام فصل زمستان، هرکسی میتواند به تمرین پاتیناژ ویا اسکی روی یخ درحوضچه های طبیعی، مسیرهای یخی مصنوعٲ ترتیب داده شده پرداخته ویا ازنوبتهای تیمی رزرو شده درسالنهای یخ سرپوشیدۂ ایمپی وارا ومحلّۂ Varissuo استفاده بنماید.

مسیرهای راه پیمایی درطبیعت وشهر

درمنطقه ای از مرکزشهرکه درکناررودخانۂ آﺌورا (Aura) قراردارد میتوان درمسیرهای گردشی فرهنگی وسالم سازی بدن، که با محتواهای موضوعی متنوّعی ترتیب داده میشوند مشارکت کرد. با حضوروتحرّک دراین مسیرها میتوانید ازطریق متمرکز شدن به موضوعاتی مانند رومانتیسم، مجسّمه ها، معماری ویا داستانهای مرتبط با تورکوباچهره های مختلف این شهرآشنا بشوید. به نقشه های این مسیرها میتوانید یا ازطریق کتابخانه ها ویا مستقیمٲ ازطریق اینترنت دسترسی پیدا بکنید.

درداخل محوّطۂ شهری، همچنین تعدادی منطقۂ طبیعی حفاظت شده وجود دارد که شما میتوانید بدون هیچ مانعی درآنها رفت وآمد داشته باشید. درشهرتورکو گذرگاه هایی بنام پاوو (Paavonpolut) نیزوجود دارند. این گذرگاه ها که شما را با طبیعت مناطق مختلف نزدیک ومجاورشهرتورکو ومناظرآنها آشنا میکنند، برای استفادۂ آسان ترعلامت گذاری شده اند. گذرگاه های مذکوربا علامتهایی که درطول آنها به درختهای کنارمسیرحرکت نصب شده ویا به شکل علامتهای نشانگردویدن ویا دوایری با رنگ آبی برروی سنگهای اطراف نقش بسته اند مشخّص شده اند.

برای اطلاعات بیشتر: تفریح و رفت و آمد در طبیعت

امانت

وسایل مورد نیازبرای ورزش وتحرّک بدنی وانجام بازی های مختلف را میتوانید ازخانه های جوانان مناطق ومحلّات شهری مانند Lauste، Varissuo، Pansio Runosmäki به عاریت بگیرید. کفشهای پاتیناژ را میتوانید درصورت نیازازمیدان ورزشی پارک (Parkki) کرایه بکنید. کفشهای اسکی روی یخ ویا اسکی چرخداررا میتوانید اززمین اسکی روی یخ کوپیتّا (Kupittaa) تهیّه کرده ولوازم اسکی معمولی را هم میتوانید ازمجتمع ورزشی اسکی بنام ایمپی وارا ویا مرکزخدمات ورزشی وتحرّک بدنی شهرداری به امانت بگیرید.

خدمات ورزشی – تحرّک بدنی

شهرداری تورکوخدمات ورزشی- تحرّکی مجّانی یا ارزان قیمتی را دراختیارشهروندان خود درگروه های سنّی مختلف قرار میدهد. خدماتی ازاین نوع که برای گروه های سنّی مختلف اختصاص داده شده اند، معمولٲ برای کسانی درنظرگرفته میشوند که یا تحرّک کمتری داشته ویا اینکه بندرت وبطوراتّفاقی فعالیّت بدنی وتحرّک دارند.

برنامه های ورزشی- تحرّکی جداگانه برای زنان، مردان، سالمندان وگروه های مخصوص ترتیب داده میشوند. با شرکت دراین برنامه ها میتوان به راحتی انواع مختلف ورزش وفعالیّت های بدنی را تجربه کرده وتفریح مناسب با روحیّات وعلایق خودرا پیدا کرد. این نوع خدمات ویژه را میتوان همچنین برای گروه های محدودی ازاشخاصی که شکل خاصّی ازحرکت و ورزش برایشان تجویزشده است ترتیب داد.

راهنمایی های لازم بمنظوریافتن ورزش وتحرّک مناسب برای خود را میتوانید ازطریق مرکزهدایت برای یافتن امکانات ورزشی- تحرّکی مجّانی بدست بیآورید.

آدرس وشمارۂ تلفن بخش اطّلاع رسانی وراهنمایی مراجعین مرکزخدمات ورزشی- تحرّک بدنی: Liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelu

Blomberginaukio 4, 20720 Turku

تورکو شمارۂ تلفن: (02) 262 3232

با استفاده ازدستبندهای خدماتی سالمندان (Senioriranneke) و دست بند کیمّوکه (Kimmoke-ranneke)، میتوانیداز تفریحات ورزشی- تحرّکی خود فعّال با قیمت های مناسب برخوردارشوید. این خدمات را سالنهای ورزشی واستخرهای شنای شهربرای مشتریان خود ترتیب میدهند. علاوه براین خدمات شما میتوانید با تهیّۂ کردن دست بندهای ذکرشده ازخدمات فرهنگی ارایه داده شده درمراکزفرهنگی شهرداری نیزبهره مند شوید. دست بند خدماتی برای خرید ومصرف سالمندان بالای ٦٥ سال اختصاص داشته ودستبند کیمّوکه برای استفادۂ کسانی درنظرگرفته شده است که ازیارانۂ پایه ای معاش برخورداربوده ویا درحوزۂ استفاده ازخدمات مخصوص ادارۂ Kela یعنی ادارۂ بازنشستگی ملّی قراردارند.

انجمن ها وتیم های ورزشی – تحرّک بدنی

درشهرتورکو بیش از 300 انجمن وتیم درحوزۂ فعالیّت های ورزشی- تحرّک بدنی وجود دارد.

خدمات ورزشی – تحرّک بدنی چند فرهنگی

برای استفادۂ کودکان وجوانان، کلوبهای ورزشی- تحرّکی متنوّع وچند فرهنگی ای وجود دارند که همراه شدن وشرکت در فعالیّت های آنها بسیارساده وراحت میباشد. سالنهای فعالیّت این کلوبها برای استفادۂ تمام شهروندان تورکودرنظرگرفته شده است. برای زنان ومردان بزرگسال نیزامکانات ورزشی- تحرّکی درنوبتهای جداگانه درسالنهای بدنسازی ویا استخرشنا مهیّا میباشند.

غیرازخدمات ورزشی- تحرّکی عمومی، برای مهاجرین ساکن شهرگروه های تربیت بدنی مختلفی به شکل دوره ای- فصلی ترتیب داده میشوند. به عنوان مثال میتوان از فعالیّت سالن های بدنسازی، تیم های ورزش با توپ، اسکی، پاتیناژ، آموزش رقص، کورسهای تجربۂ رشته های ورزشی مختلف وسفرهای تفرحی گروهی نام برد.

تفریحات سالم برای کودکان وجوانان

شهرداری تورکوبرای استفادۂ کودکان وجوانان کورسها، کلوبها وفعالیّت های گروهی مختلفی را ترتیب میدهد. این موارد از جمله عبارتند ازگروه های تفریحی فعّال وبطورادامه داری دورهم جمع شونده ای دررشته های تیاتر، موزیک، کارهای دستی و ورزش وتربیت بدنی بوده که شامل فعالیّت های گروهی بازنیزمیگردد.میباشند وهرکسی میتواند درآنها شرکت بکند.

امکانات مربوط به تفریحات هنری وآموزش هنر، توسّط مدارس خصوصی متعدّد ویا انجمن های هنری مختلف ارایه میگردند. بعلاوه، موزه ها، کتابخانه ها ونهادهای هنری متعلّق به شهرداری تورکوهم برنامه های هنری وفرهنگی متنوّع وفراوانی را برای استفادۂ کودکان وخانواده های صاحب اولاد ترتیب میدهند.

برای اطلاعات بیشتر: فعالیتهای اوقات فراغت کودکان و جوانان

خدمات مربوط به تحرّک وفعّالیّت های بدنی کودکان وجوانان

خدمات ترتیب داده شده به کودکان دبستانی توسّط مرکزفعالیّت های ورزشی- تحرّکی تورکو وتیمها وانجمن های ورزشی فعّال دراین شهر.

ورزش وتحرّک کودکان درIhmemaa : کودکان 1 الی 12 ساله میتوانند به همراه بزرگسالان به ورزش وفعالیّت های بدنی بپردازند. مناسبتهای موسوم به ایهمه ما روزهای یکشنبۂ هرهفته در9 منطقۂ مختلف شهرتورکو برگزارمیشوند. استفاده ازاین خدمات مجّانی میباشد.

استفاده ازبرنامه های گروه ورزشی- تحرّکی ای بنام کودکان درحرکت (Lapset liikkeelle) برای کودکان ٧ الی ١٢ ساله مجّانی میباشد.

می هی (Mihi) نام گروه ورزشی- تحرّکی ای میباشد که برای جوانان 13 الی 19 ساله برنامه های مجّانی ترتیب میدهد. اطّلاعات بیشتردربارۂ فعالیّت های این گروه را میتوانید ازصفحۂ اینترنتی آن پیدا بکنید.

مرکزفعالیّتهای ورزشی- تحرّکی مختصّ کودکان وخانواده ها بنام پارک ماجراجویی (Seikkailupuisto)، که درپارک کوپیتّا (آدرس: Kupittaankatu 2) قراردارد. این پارک درتمام مدّت سال فعّال میباشد.

امکاناتی مانند اسباب بازی ها، تاب بازی ها، لوازم صعود به جاهای مرتفع وپارک ترافیک، فرصتی مناسب برای فعالیّت های ورزشی- تحرّکی چند جانبه را درفصل تابستان فراهم می نمایند. درطول ماه های فصل زمستان، درمکانهای سرپوشیدۂ این پارک فعالیّت هایی مانند تیاتروکلوبهای مختلف دیگرترتیب داده میشود. فعالیّت های متنوّع پارک ماجراجویی برای کودکان کمتراز 14 سال وخانواده های دارای کودک اختصاص دارند.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTurun kaupunki

Mihi.fi

خانه های جوانان وخدمات متعلّق به جوانها

خانۂ جوانان عبارت است ازمحلّی است که برای استفادۂ جوانان اختصاص داده شده است. دراین خانه ها، جوانهای 9 الی 18 ساله ازامکانات لازم برای بازی کردن، انجام دادن کارهای دستی، آشپزی کردن، ملاقات با دوستان و وقت گذرانی صرف برخوردارند. درخانه های جوانان همچنین اقدام به ترتیب دادن کلوب های مختلف، انجام مسافرتهای تفریحی- دسته جمعی، برگزاری برنامه های روزانه با موضوعات مشخّص ودیسکومیشود. این خانه ها درمحلّات مختلف شهردایربوده ومربّیان وراهنمایان امورجوانان همواره دراین مکان ها حضوردارند.

برای شرکت درفعالیّت های این خانه های اختصاص داده شده به جوانان باید کارت مخصوص جوانان تهیّه شود. این کارت مجّانی بوده وآنرا میتوانید ازدفاترخانه های جوانان دریافت بنمایید.

خانۂ جوانانی بنام ویمّا (Vimma)، که درمرکزشهرتورکو قراردارد برای استفادۂ جوانان زیر 29 سال اختصاص داده شده است. درویمّا میتوانید به کارهای هنری پرداخته ویا درکنسرت ها وبرنامه های ترتیب داده شدۂ دیگرشرکت بکنید. درارتباط با این خانۂ جوانان یک قهوه خانه ومکان های دیگری برای نشستن ووقت گذرانی موجود میباشد. جوانان همچنین میتوانند بطورمجّانی ازکامپیوترهای موجود درمحوّطۂ بازتالارآن استفاده بکنند. این کامپیوترها مجهّزبه ارتباط اینترنتی هستند.

اطّلاعات مربوط به خانۂ جوانان ویمّا:

خیابان آﺌورا ١٦

تورکو ٢٠١٠٠

شمارۂ تلفن: ٣١٢٩ ٢٦٢ (٠٢)

ساعات فعالیّت: روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات ٩ الی ٢٠

Aurakatu 16, 20100 Turku

شمارۂ تلفن:(02) 262 3129

ساعات فعالیّت: روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 9 الی 20

آدرس پست الکترونیکی:

vimma@turku.fi (Link opens default mail program)

Kafé Vimma

روزهای دوشنبه تا جمعه ازساعت 9.30 دقیقه الی 18

دررابطه با خانۂ جوانان ویمّا، همچنین بخشی بنام واحد بین المللی- چند فرهنگی جوانان فعالیّت دارد. این بخش ازفعالیّت خانۂ جوانان ویمّا برای جوانانی که درارتباط با آن مشغول کاروفعالیّت میباشند امکانات آموزشی وبرگزاری مراسم چند فرهنگی را فراهم کرده وهمچنین بمنظورتسلّط برموضوعات وپروسه های مرتبط با زندگی خصوصی آنها خدمات مشاورتی ارایه میدهد. واحد بین المللی- چندفرهنگی این خانۂ جوانان با فراهم آوردن امکاناتی مانند مسافرتهای بین کشوری برای جوانان به تبادل فرهنگی بین آنها درکشورهای مختلف کمک می نماید. درارتباط با این مجموعۂ فعالیّتی یک خانۂ جوانان سوﺌدی زبان هم به نام زاباداک (Zabadak) فعالیّت دارد.

مرکزمشاور

تورکوی جوانان یک مرکزخدماتی برای تمام جوانان زیر29 ساله میباشد. این جوانان میتوانند با مراجعه به این مرکز، از راهنمایی های لازم برای یافتن مصروفیّت ها وتفریحات مناسب برای اوقات فراغت خویش، جستجو ویافتن کارویا کارتابستانی، جستجو ویافتن مسکن مناسب برای خود ویا درمورد مسایل مربوط به موضوعات بین المللی برخوردارگردند.

مرکزخدماتی تورکوی جوانان درآدرس Yliopistonkatu 25 A واقع شده است. شما میتوانید بدون رزرو قبلی وقت، در ساعات کاراین مرکزبدانجا مراجعه کرده وازخدمات آن بهره مند شوید. همچنین ازطریق مرکزاطّلاع رسانی پیسته (Piste) میتوانید وقت خصوصی برای ملاقات رزرو کرده ویا بوسیلۂ نامۂ الکترونیکی یا ایمیل، سٶالات خودرا برای آنها ارسال بدارید. این کار را میتوانید ازطریق فیس بوک هم انجام بدهید Facebookin kautta .

تفریحات سالم برای اوقات فراغت سالمندان

سالمندان شهرتورکو فعالیّت های مخصوص خودشان را دارند. شهروندان سالمند بالای 65 سالۂ تورکومیتوانند اقدام به خریدن کارت سالمندان نموده وبا استفاده ازمزایای آن با اتوبوسهای شهری به مکانهای ورزشی –تحرّک بدنی شهرتورکومانند سالنهای شنا، سالنهای نرمش وتربیت بدنی ویا درایّام تابستان به سواحل آزاد شنا رفت وآمد داشته باشند. ارایۂ خدمات ورزشی –تحرّکی باحضورمربّی وراهنما وخدمات فرهنگی هم ازجمله خدماتی میباشند که درمحدودۂ استفاده ازکارت سالمندی قراردارند.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

سالمندان

انجمن ها – فعّالیّتهای چند فرهنگی با همفکری وکارمشترک

درشهرتورکوسازمان ها وتشکیلات متعدّدی وجوددارند که به کاردرفعالیّت های بین المللی وچند فرهنگی می پردازند. انجمن های دوستی، انجمن های مختلف مهاجرین وغیره نیزدرشهرتورکو به فعالیّت مشغول هستند. این تشکّلات، فعالیّت های متنوّعی را برای مهاجرین وفنلاندیها ترتیب داده وخدمات متعدّدی را هم برای آنها ارایه میکنند.

جمعیّت های بزرگ مهاجرین هرکدام انجمن وتشکیلات خودرا دارند، که بمثابۂ ارگان همکاری با تشکّل ها وارگانهای رسمی وغیررسمی ومدافع منافع اعضا وگروه خویش عمل می نمایند. این انجمنها، برنامه های فرهنگی و ورزشی- تحرّک بدنی مختلفی را سازمان داده، مراسم گوناگونی را برای حفظ واشاعۂ فرهنگ وآداب ورسوم خویش ترتیب داده وکلوبهایی را برای پیشبرد این منظورها تشکیل میدهند. ازطریق این انجمن ها میتوان با کارشناسان فرهنگی هریک ازاین اقلیّت های اجتماعی ارتباط برقرارکرده وبه گروه های مختلف هنری- فرهنگی فعّال دراین تشکّلات دسترسی پیدا کرد.

برای اطلاعات بیشتر: انجمن ها