به محتویات منتقل شوید
Ulkomainen tutkinto Suomessa

مدارک خارجی در فنلاند

منتشر شده02.02.2024
در صورتی که تحصیلات خود را در کشور دیگری به پایان رسانده اید، ممکن است برای این که بتوانید در فنلاند کار کنید، به ارزشیابی و برابری مدرک نیاز داشته باشید.

در فنلاند در مورد برخی حرفه مقررات ویژه ای وجود دارد. در صورتی که بر اساس قانون، برای انجام شغل یا حرفه، وجود تحصیلات یا مدرک تحصیلی یا حق انجام کار ضروری باشد، شغل یا حرفه مربوطه دارای مقررات ویژه ای است. در صورتی که بخواهید در حرفه ای که دارای مقررات ویژه ای است کار کنید، به تصمیم اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus) یا مسئول اداری دیگری در مورد صلاحیت، یعنی شناسائی مدرک تحصیلی خارجی نیاز دارید.

در صورتی که درخواست کاری می کنید که برای انجام آن بر اساس قانون، مدرک دانشگاهی یا مدرک تحصیلات عالی تا سطح خاصی مورد نیاز است نیز با این تصمیم نیز دارید. چنین کارهایی بویژه مشاغل مربوط به بخش عمومی، یعنی کارهای دولتی و وابسته به شهرداری هستند.

در صورتی که می خواهید به تحصیلات خود در یک آموزشگاه فنلاندی ادامه دهید، می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحات‌ تقاضای تحصیلات و دانشجوی خارجی در فنلاند در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

وظایف کاری که برای انجام آن داشتن تحصیلات خاصی ضروری نیست

در صورتی که برای انجام کاری بر اساس قانون صلاحیت خاصی مورد نیاز نباشد، خود کارفرما ارزیابی می کند که آیا مدرک تحصیل خارجی صلاحیت کافی برای انجام کار مورد نظر دارد یا خیر.

برابرسازی سطح مدرک تحصیلی دانشگاهی

در صورتی که درخواست کاری می کنید که برای انجام آن مطابق با قانون، مدرک دانشگاهی یا مدرک تحصیلات عالی تا سطح خاصی مورد نیاز است، به تصمیم در مورد برابرسازی سطح مدرک تحصیلی دانشگاهی خارجی احتیاج دارید.

مدرک تحصیلی دانشگاهی خارجی را می توان از نظر سطح آن با مدارک تحصیلی در سطوح زیر که در فنلاند صادر می شوند، ارزش یابی و معادل سازی نمود:

  • مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدرک تحصیلی حرفه ای عالی در سطح کارشناسی،
  • مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدرک تحصیلی حرفه ای عالی در سطح کارشناسی ارشد و یا
  • مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی ارشد (lisensiaatti) و دکترا که جزو تحصیلات تکمیلی پس از کارشناسی ارشد محسوب می شوند.

برای این که بتوان مدرک تحصیلی دانشگاهی که در خارج از فنلاند اخذ شده را برابرسازی نمود، این مدرک باید بطور کامل گذرانده شده باشد و بخشی از نظام آموزشی رسمی کشوری باشد که در آنجا اخذ شده است. این که مدرک تحصیلی دانشگاهی خارجی معادل با چه سطحی از مدرک تحصیلی دانشگاهی است که در فنلاند صادر می شود، بر اساس حجم، سطح و رشته تخصصی تحصیلاتی که برای کسب مدرک تحصیلی دانشگاهی مربوطه گذرانده شده است.

می ‌توانید با استفاده از فرم الکترونیکی در خدمات Opintopolku.fi درخواست برابرسازی سطح مدرک تحصیلی خارجی نمایید. برای دریافت چنین تصمیمی باید مبلغ مربوطه پرداخت شود.

حرفه های تحت مقررات ویژه در فنلاند

در صورتی که بر مبنای قانون، برای انجام شغل یا حرفه، وجود تحصیلات یا مدرک تحصیلی یا حق انجام کار ضروری باشد، شغل یا حرفه مربوطه دارای مقررات ویژه ای است. حرفه هایی که در مورد آنها مقررات ویژه ای وجود دارد عبارتند از مثلاً آموزگار، پزشک، پرستار، روانشناس، فیزیوتراپیست، وکیل یا حسابرس.

در صورتی که در خارج از فنلاند صلاحیت انجام چنین حرفه ای را کسب کرده اید و می خواهید در فنلاند این صلاحیت را کسب کنید، به تصمیم مسئولین در مورد شناسائی مدرک تحصیلی و حق انجام حرفه نیاز دارید. 

مسئولین مربوط به هر رشته ای، در مورد حق فعالیت در حرفه های تحت مقررات ویژه یا استفاده از عنوان حرفه ای تصمیم گیری می کنند. مثلاً در رشته بهداشت و امور اجتماعی انجام تصمیم گیری مربوطه بر عهده (Valvira) و در رشته آموزشی بر عهده ( اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus)) می باشد. برای دریافت چنین تصمیمی باید مبلغ مربوطه پرداخت شود.

این موضوع که آیا مدرک تحصیلی خود را در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه مالی اروپا و یا در سوئیس گذرانده اید یا در خارج از این کشورها، و این که آیا تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه مالی اروپا هستید یا خیر، بر روی این روند تأثیر می گذارد.

در صفحات اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus) لیستی از حرفه های تحت مقررات ویژه و مسئولینی که در این مورد تصمیم گیری می کنند وجود دارد.

رشته آموزشی و تعلیم و تربیت خردسالان 

برای این که بتوانید در فنلاند در رشته آموزشی، نظیر آموزگار، معلم تعلیم و تربیت خردسالان یا کارمند امور اجتماعی مدارس کار کنید، به صلاحیت حرفه ای نیاز دارید. می توانید از Opetushallitus درخواست صلاحیت حرفه ای کنید. 

رشته بهداشت و امور اجتماعی 

برای این که بتوانید در فنلاند در رشته بهداشت و امور اجتماعی، نظیر کارمند امور اجتماعی، پزشک یا روانشناس کار کنید، به صلاحیت حرفه ای نیاز دارید. می توانید از Valvira درخواست صلاحیت حرفه ای کنید. 

حرفه های مربوط به حیوانات و ایمنی مواد غذائی 

برای این که بتوانید در فنلاند در رشته های کار کنید که مربوط به حیوانات و ایمنی مواد غذائی می شوند، به صلاحیت حرفه ای نیاز دارید. چنین حرفه های عبارتند از مثلاً دامپزشک و متخصص درون‌ کاشت مصنوعی (seminologi). می توانید از اداره کل مواد غذائی (Ruokavirasto) درخواست صلاحیت حرفه ای کنید. 

حمل و نقل 

در بسیاری از رشته های حمل و نقل در فنلاند، به صلاحیت حرفه ای نیاز دارید. چنین حرفه های عبارتند از مثلاً راننده اتوبوس های خطر شهری و معلم رشته حمل و نقل. از اداره کل حمل و نقل و ارتباطات (Liikenne- ja viestintävirasto) Traficom درخواست صلاحیت حرفه ای کنید. 

رشته امدادگری

در صورتی که می خواهید در فنلاند در رشته امدادگری، نظیر مأمور آتش نشانی یا امدادگر کار کنید، به صلاحیت حرفه ای نیاز دارید. از آموزشگاه امدادگری (Pelastusopisto) درخواست صلاحیت حرفه ای کنید.

حرفه های دیگر 

در خیلی از حرفه های دیگر نیز برای این که بتوانید در فنلاند کار کنید، به صلاحیت حرفه ای نیاز دارید. مثلاً حرفه هایی نظیر وکیل، حسابرس و نگهبان، حرفه های تحت نظارت و مقررات ویژه هستند. این که از کدام مسئولین باید درخواست صلاحیت حرفه ای کنید، بستگی به رشته مورد بحث دارد. از جمله اداره کل مدیریت منطقه (Aluehallintovirasto) ، اتحادیه وکلا (Asianajajaliitto) ، اداره پلیس (Poliisilaitos) ، اداره حقوق انحصاری و ثبت (Patentti- ja rekisterihallitus) ، مدیریت انجمن های کلیسا (Kirkkohallitus) و مسئولین دیگری که مسئولیت رشته مورد نظر را بر عهده دارند، در مورد صلاحیت تصمیم گیری می کنند. 

مدرک تحصیلی حرفه ای از کشورهای خارجی

در صورتی که مدرک تحصیلی حرفه ای خود را در یک کشور خارجی گرفته اید، می توانید در مورد مدرک خود از اداره کل آموزش و پرورش ( اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus)) درخواست گزارش نمایید. در این گزارش، سطح و محتوای مدرک تحصیلی و این که این مدرک تحصیلی در آن کشوری که مدرک را گرفته اید، صلاحیت کار در چه وظایفی را می دهد، ذکر می گردد. با این حال این گزارش به شما صلاحیت کار در حرفه های تحت مقررات ویژه در فنلاند را نمی دهد.

ترجمه مدارک و اسناد

در صورتی که زبان اصلی مدرک شما زبان فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی نیست، ممکن است نیاز به ترجمه آنها داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مطالبات مربوط به مدارک، به صفحات اینترنتی مسئولین مربوطه مراجعه کنید.

بررسی درخواست ممکن است چندین ماه طول بکشد. دستورالعمل ها در رشته های مختلف متفاوت هستند، چون که تصمیم گیری بر عهده مسئولین متفاوتی است. دستورالعمل های درخواست را با دقت بخوانید.