به محتویات منتقل شوید
Avoliitto

زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی

منتشر شده29.11.2022
زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی رابطه ایست که در آن زوجین با هم زندگی می کنند ولی با هم ازدواج رسمی نکرده اند. در فنلاند، آغاز زندگی مشترک بدون ازدواج، مسایل مربوط به این رابطه و پایان دادن به آن، مسئله خصوصی خود زوجین می باشد. زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی در هیچ جا به ثبت نمیرسد.

بر خلاف زندگی زناشویی همراه با ازدواج رسمی،

 • دو نفری که بدون داشتن ازدواج رسمی با هم زندگی می کنند، وظیفه شرکت در تأمین مخارج زندگی، همدیگر را ندارند.
 • زوجین از همدیگر هیچگونه دارایی را به ارث نمی برند.
 • در رابطه مشترک بدون ازدواج رسمی، در صورت فوت یکی از زوجین به دیگری بازنشستگی افراد بیوه تعلق نمی گیرد.

در شرایط زیر می توانید از نام خانوادگی مشترک استفاده کنید

 • دارای فرزندان مشترک باشید یا
 • حداقل به مدت پنج سال با هم زندگی کرده اید

در صورتی که مایلید نام خانوادگی مشترک داشته باشید، تقاضای تغییر نام را به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس ارسال کنید.

در صورتی که به صورت دائمی در یک منزل با هم سکونت دارید، به یک خانوار متعلق هستید. این موضوع از جمله هنگامی که از اداره ملی مستمری بگیران (Kela) تقاضای کمک هزینه مسکن می کنید، اهمیت دارد.

جهت آگاهی بیشتر درباره سکونت زوجینی که رسما ازدواج نکرده اند، به سایت اینترنتی InfoFinland وکمک هزینه مسکن ، مراجعه کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردDigi- ja väestötietovirasto

عوض کردن نام خانوادگی

رابطه مشترک بدون ازدواج رسمی که در خارج از کشور آغاز شده است

وجود رابطه زناشویی بدون ازدواج رسمی ممکن است دلیلی برای دریافت اجازه اقامت باشد. مقامات درباره پذیرفتن اقامت، هر مورد را بطور جداگانه بررسی کرده و درباره آن تصمیم می گیرند.

کودکی که در رابطه زناشویی بدون ازدواج رسمی به دنیا آمده است

پذیرش پدر بودن (Isyyden tunnustaminen)

در صورتی که زندگی مشترک بدون پیوند زناشوئی دارید و فرزندتان به دنیا می آید، پدر فرزند باید پدر بودن خود را اعلام کرده و قبول کند. اگر پدر بودن پذیرفته نشود، کودک رسماً بی پدر محسوب می شود و هر چند که با هم زندگی کنید، مادر به تنهایی مسئولیت مخارج زندگی و مراقبت کودک را بر عهده خواهد داشت. پدر بودن را می توان در هنگام بارداری در مرکز مشاورت مادر و کودک اعلام و قبول کرد. پس از تولد کودک، پدر بودن را می توان در نزد ناظر منافع کودکان در شهر محل اقامت خود اعلام و قبول کرد. قبول و پذیرش پدر بودن توسط اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس تأیید می شود.

پس از به تأیید رسیدن هویت پدر کودک

 • می توان نام خانوادگی پدر کودک را به کودک داد.
 • پدر کودک می تواند همراه با مادر کودک یا به تنهایی، از کودک سرپرستی کند. سرپرست (huoltaja) فردی است که مسئولیت مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارد.
 • پدر کودک موظف به شرکت در مخارج زندگی کودک می باشد.
 • کودک حق ارث از پدر و خانواده پدری و بالعکس را دارا می باشد.
 • کودک حق دریافت کمک هزینه بازنشستگی خانواده را در صورت فوت پدرش، دارد.

اگر پدر کودک به پدر بودن خود اقرار نکند، در این صورت مادر کودک می تواند درخواست دادخواهی برای تأیید هویت پدر کودک را بکند.

تشخیص و معین کردن مادر بودن

در فنلاند قانون مادر بودن وجود دارد که بر اساس آن کودک می تواند دو مادر داشته باشد. زنی که کودک را به دنیا آورده است همیشه مادر او محسوب می شود. در موارد زیر می توان برای کودک مادر دوم تشخیص و معین نمود:

 • کودک در نتیجه فناوری کمک باروری برای یک مادر و زوج مؤنث او، یا همسر بدون ازدواج رسمی او به دنیا می آید.
 • هر دو والدین به فناوری کمک باروری رضایت داده اند و
 • نمی توان برای کودک پدر تأیید نمود.

در مواقعی که والدین با هم ازدواج رسمی کرده اند هم باید مادری را تشخیص و معین و تأیید نمود.

پس از تأیید مادری،

 • می توان نام خانوادگی یکی از مادران یا نام خانوادگی مشترک را به کودک داد
 • هر دو مادر باید در نفقه و هزینه های زندگی کودک شرکت کنند
 • مادرها می توانند با هم یا به تنهایی سرپرست قانونی کودک باشند
 • کودک حق وراثت از هر دو مادر و اقوام آنها را دارد.

تشخیص و معین کردن مادری را می توان در طول دوران بارداری در کلینیک یا مرکز بهداشت بارداری و یا بعد از تولد کودک و در نزد کارمند ناظر بر حقوق اطفال شهر خود نیز انجام داد. مسئولیت تأیید مادری بر عهده اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس است.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردSosiaali- ja terveysministeriö

تشخیص و معین کردن پدر و مادر کودک

نام خانوادگی کودک در زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی

هنگامی که کودک در زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی به دنیا می آید، می تواند

 • نام خانوادگی مادرش را بگیرد یا
 • در صورتی که رابطه پدری تأیید شده باشد، نام خانوادگی پدرش را بگیرد یا
 • نام خانوادگی مادرش که متولد نکرده است، در صورتی که رابطه مادری تأیید شده باشد یا
 • نام خانوادگی مشترک والدین خود را بگیرد یا
 • نام خانوادگی ترکیبی که از نام های خانوادگی والدینش تشکیل شده است را بگیرد.

در صورتی که والدین نام خانوادگی مشترک نداشته باشند ولی فرزندان مشترک داشته باشند، کودک همان نام خانوادگی را می گیرد که خواهر یا برادرانش دارند.

در موارد زیر می توانید با همسرتان که با او ازدواج غیر رسمی دارید، تقاضای نام خانوادگی مشترک نمائید

 • حداقل پنج سال با هم زندگی کرده اید، یا
 • دارای فرزند مشترک هستید.