به محتویات منتقل شوید
Perhe Espoossa

خانواده در اسپو

منتشر شده11.04.2022

در صورتی که قصد ازدواج دارید، از کودک در خانه نگهداری می کنید و یا برای خویشاوند سالمند خود نیاز به خدمات دارید، در صفحات خانواده در اسپو (Espoo)، دستورالعمل هایی در این مورد وجود دارد.

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

ازدواج رسمی

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردDigi- ja väestötietovirasto

عقد

تولد کودک

مراقبت از کودک

پارک های ساکنین و کلوبها

سالمندان

سالمندان می توانند از خدمات درمانگاه ها عادی استفاده کنند. علاوه بر این در اسپو (Espoo) به سالمندان خدمات دیگر مخصوص به آنها نیز ارائه میشود، از جمله این خدمات می توان به خدمات مراقبت درخانه اشاره کرد.

چنانچه می خواهید اطلاعات بیشتری درباره خدمات سالمندان دریافت کنید، می توانید با مرکز ارائه راهنمایی درباره مسایل سالمندان (seniorineuvonta) تماس بگیرید

تلفن. 0981633333

nestori(at)espoo.fi

زمانیکه در خانه از بستگان نزدیک خود مراقبت می کنید
اگر در خانه از یکی از بستگان نزدیک خود که دچار کهولت، بیماری و یا معلولیت می باشد مراقبت می کنید، برای اینکه او بتواند در خانه زندگی کند، ممکن است که شما از حق دریافت کمک هزینه مراقبت از بستگان نزدیک در خانه، برخوردار باشید.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به لینک سالمندان مراجعه کنید

مشکلات در خانواده ها