به محتویات منتقل شوید
Suomen kieltä internetissä

زبان فنلاندی در اینترنت

منتشر شده17.06.2024
می توانید از اینترنت انواع دوره های آموزشی زبان فنلاندی را در سطوح مختلف بیابید. می توانید ویدیو تماشا کنید، پادکست گوش کنید یا برنامه نصب نمائید. می توانید گرامر و لغات بیاموزید، تمرین نمائید و بازی کنید. زبان آموزش مطالب اینترنتی معمولاً فنلاندی یا انگلیسی است.

برنامه‌ها

می توانید زبان فنلاندی را با استفاده از برنامه ها بیاموزید. بعضی از برنامه ها ممکن است رایگان نباشند. مثال هایی از برنامه ها:

  • Suomipassi
  • Duolingo
  • WordDive

پادکستها

مثال هایی از پادکستها:

  • Finnishpod101
  • Finking Cap 

مقدمات زبان

مهارت زبان را در سطح مقدماتی بیاموزیم و مسائل ابتدایی را تمرین کنیم.  سطح مقدماتی مربوط به شرایط ساده است که به هر حال در ارتباط با کار نیست. لغات مربوط به شرایط رسیدگی به امور عادی را می آموزید، مطالب آشنا را بخوبی متوجه می شوید و به زبان ساده می نویسید.

سطح پایه و ابتدایی

مهارت زبان و لغات سطح پایه را تمرین می کنیم و می توانید در شرایط عادی کار و اوقات آزاد، بطور روان از زبان استفاده کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردEiran aikuislukio

Kiitäjät kotopolulla

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردYle

Asiointisuomea

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردKonepajan aikuisopisto

Koto-Suomi

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردYle

تمرینات YKI

سطح زبان شخصی که بطور خودساخته به امور خود رسیدگی میکند

تمرینات مربوط به مهارت زبان مؤثر و عادی است. مهارت بیشتری می یابید تا بطور مستقل از زبان استفاده کنید.

سطح زبان در حد عالی

این تمرینات مهارت زبان در سطح زبان مادری را تقویت می کنند.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردJyväskylän yliopiston kielikeskus

لهجه های مختلف زبان فنلاندی را گوش کنید

دستور زبان