به محتویات منتقل شوید
Tukea lapsen syntymän jälkeen

کمک پس از تولد کودک

منتشر شده14.06.2024
هنگامی که فرزند شما بدنیا آمد، می توانید برای مراقبت از کودک کمک دریافت کنید. تا زمانی که کودک 17 سالش تمام می شود، به سرپرست او کمک هزینه اولاد هم پرداخت می شود.

این صفحه حاوی اطلاعاتی در مورد مزایای مرخصی خانوادگی بر اساس قانون جدید است. در صورتی که مزایایی برای شما مطابق با قانون قدیمی پذیرفته شده، می توانید در این مورد اطلاعات بیشتری از صفحات Kela کسب کنید.

تقاضای کمک هزینه های والدین

در صورتی که تحت پوشش تأمین اجتماعی فنلاند هستید و در دوره زمانی که می خواهید کمک هزینه والدین دریافت کنید، در فنلاند بیمه درمانی شده باشید، می توانید درخواست کمک هزینه والدین کنید.

می توانید از صفحات اینترنتی Kela تقاضای تقاضای کمک هزینه های والدین نمائید. با استفاده از مشخصات کاربری بانک اینترنتی و یا امضای همراه (mobiilivarmenne) ثبت ورود بکنید. این سایت شما را در تکمیل کردن فرم تقاضا راهنمائی می کند. در همین سایت می توانید وضعیت رسیدگی به تقاضایتان را هم مشاهده کنید. هنگامی که درخواست شما مورد بررسی قرار گرفت، از این سایت می توانید ببینید که چه مبلغی به شما تعلق می گیرد و چه زمانی پرداخت می گردد. این خدمات به زبان های فنلاندی و سوئدی است.

تقاضای کمک هزینه های والدین را می توانید با تکمیل کردن فرم کاغذی و پست کردن آن و پیوست های لازم به هر کدام از دفاتر Kela نیز تقاضا نمائید. می توانید از مرکز مشاورت بهداشت کودکان در تکمیل کردن فرم کمک بگیرید.

مقدار کمک هزینه های والدین به این بستگی دارد که درآمد شما چقدر است. پول روزانه همیشه از حقوق کمتر است، معمولاً تقریباً 70% درآمد. اگر شما دارای درآمد دیگری نمی باشید، در اینصورت حداقل مقدار کمک هزینه والدین را دریافت می کنید. والدینی که بیکار هستند و والدینی که در امور دیگری فعالیت می کنند و کار نمی کنند هم حق دریافت کمک هزینه های والدین را دارند.

در صورتی که کارفرمای شما بابت دوره کمک هزینه والدین به شما حقوق می دهد، Kela پول روزانه را به کارفرمایتان پرداخت خواهد کرد. مرخصی والدی خود را 2 ماه پیش از شروع آن به کارفرمایتان اطلاع دهید. در صورتی که مرخصی تان 12 روز اداری یا کمتر طول می کشد، نهایتا یک ماه پیش از شروع آن، به کارفرمایتان اطلاع دهید. جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و صفحهتعطیلات و مرخصی های مراجعه نمایید.

از پول روزانه والدین باید مالیات پرداخت نمود. بنابر این برای این موضوع نیاز به کارت مالیات (verokortti) دارید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت InfoFinland و صفحه مالیات مراجعه نمایید.

پول بارداری پس از تولد کودک

دوره پول بارداری مجموعاً 40 روز طول می کشد. پس از تولد کودک، به تعداد روزهایی که از 40 روز برای پرداخت به شما باقی مانده، پول بارداری (که مطابق با قانون قدیم پول مادری نامیده می شود) دریافت خواهید نمود. در صورتی که کودک پیش از این که مرخصی زایمان شما شروع شود بدنیا بیاید، پرداخت پول بارداری بلافاصله در اولین روز اداری پس از تولد آغاز می گردد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه کمک های مخصوص در طول دوران بارداری InfoFinland مراجعه نمائید.

کمک هزینه والدین

والدی که زایمان می کند می تواند حتی اگر کودک هنوز بدنیا نیامده باشد هم، بلافاصله پس از پایان پول بارداری، پول والدین (vanhempainraha) دریافت کند والد دیگر می تواند دوره پول والدین را پس از تولد کودک آغاز کند. هر دو سرپرست کودک می توانند پول والدین را دریافت کنند. آنها می توانند نوبتی هم این پول را دریافت کنند.

پول والدین را می توان بمدت 320 روز اداری، یعنی تقریباً 14 ماه دریافت نمود. هر دو والد دارای نیمی از دوره پول والدین، یعنی 160 روز، می باشند. در صورتی که کودک فقط یک سرپرست داشته باشد، سرپرست می تواند از تمام 320 روز اداری استفاده کند و پول والدین طولانی تری دریافت نماید.

اگر خانواده دارای کودکان دوقلو شده باشد، پول والدین را می تواند به مدت 84 روز اداری بیشتر دریافت نمود.

می توانید به طور قابل انعطاف از زمانی که مایل باشید تا زمانی که فرزند شما دو سالش تمام می شود، از پول والدین استفاده کنید. در صورتی که شاغل هستید، با کارفرمای خود در مورد مرخصی والدین توافق کنید.

پول والدین را حداکثر 2 ماه پیش از این که مرخصی خود را آغاز کنید، درخواست نمائید. همچنین بررسی کنید که آیا کارفرمای شما بابت مرخصی والدین حقوق پرداخت می کند یا خیر. برای تکمیل فرم درخواست پول والدین، به این موضوع نیاز خواهید داشت. در صورتی که بابت دوران مرخصی والدین حقوق دریافت کنید، Kela پول والدین را بابت این دوران به کارفرما پرداخت خواهد کرد.

بر اساس قانون جدید، Kela دیگر نیازی به پیوست کردن گواهی معاینه بعدی به درخواست ندارد.

واگذار کردن روزهای پول والدین

می توانید حداکثر 60 روز از سهم 160 روزه پول والدین را به والد دیگر، یا به همسر خود یا همسر سرپرست دیگر کودک، که به کودک رسیدگی می کند، واگذار کنید.

والدی که زایمان می کند می تواند با درخواست خود، پیش از تولد کودک یا پس از تولد او، روزهای پول والدین خود را واگذرا کند. والد دیگر تنها پس از تولد کودک می تواند روزهای پول والدین خود را واگذار کند. نخست باید یک والد روزهای پول والدین خود را مطابق با آنچه در نظر دارد، واگذار کند تا شخص دیگری بتواند آنها را درخواست نماید.

پول نیمه وقت والدین

در صورتی که فقط بخشی از روز را از فرزند خود مراقبت می کنید و همزمان کار نیمه وقت انجام می دهید، می توانید درخواست پول نیمه وقت والدین کنید. کار نیمه وقت می تواند حداکثر 5 ساعت در روز باشد. در صورتی که استخدام هستید، باید با کارفرمای خود قرارداد کار نیمه وقت داشته باشید.

والدین همچنین می توانند به صورت نیمه وقت کار کنند و در عین حال به نوبت یا همزمان از کودک مراقبت نمایند. Kela بابت این مدت به هر دو والد پول نیمه وقت والدین کمک پرداخت می کند.

اگر یکی از والدین بخواهد پس از پایان دوره مرخصی والدین در خانه مانده و از کودک مراقبت کند، می تواند کمک هزینه مراقبت در خانه دریافت کند. برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه کمک برای مراقبت از کودک در خانهمراجعه نمایید.