به محتویات منتقل شوید
Tukea lapsen hoitamiseen kotona

کمک برای مراقبت از کودک در خانه

منتشر شده14.06.2022
در فنلاند معمولاً یکی از والدین، حداقل در دوران مرخصی والدین، یعنی تا زمانی که کودک 9 ماهش تمام می شود، از او در خانه نگهداری می کند. پس از این می توان به مراقبت از کودک در خانه ادامه داد که در این صورت امکان دریافت کمک هزینه مراقبت در خانه وجود دارد.

کمک هزینه مراقبت از کودک خرد سال در خانه

در صورتی که از کودک زیر سن 3 سال در خانه مراقبت می کنید، می توانید از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) تقاضای کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را نمایید. شخص مراقبت کننده می تواند مثلاً سرپرست و یا خویشاوند دیگر کودک باشد. چنانچه کودک در مهد کودک دولتی باشد، کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه به شما تعلق نمی گیرد. معمولاً کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه، به خارج از فنلاند پرداخت نمی گردد. اطلاعات بیشتر را از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) سؤال کنید.

اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) در شرایط زیر کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را می پردازد:

کمک هزینه مراقبت از کودک خرد سال در خانه از مبلغ پایه کمک هزینه مراقبت و مبلغ افزایش یافته ای که بستگی به سطح درآمد خانواده دارد، تشکیل شده است و همچنین مبلغ افزوده شده از جانب شهرستان تشکیل شده است. از اداره سوسیال شهرستان خود درباره پرداخت یا عدم پرداخت مبلغ افزوده شده از جانب شهرستان، سوال کنید. مبلغ پایه کمک هزینه مراقبت در مورد همه یکسان است و درآمد خانواده بر روی آن تاثیری ندارد.

کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه، از جمله در آمدهایی است که به آن مالیات تعلق میگیرد.

در بعضی از شرایط می توان کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را به اعضای خانواده های ساکن کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا و عضو حوزه اقتصادی اروپا، نیز پرداخت کرد. جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره از اداره سوسیال کلا سوال کنید.

مرخصی مراقبت از کودک

در صورتی که شما از فرزندتان در خانه مراقبت می کنید، حق دارید تا زمانی که فرزندتان سه سالش تمام می شود، برای مراقبت از او مرخصی بدون حقوق بگیرید. در طول مرخصی مراقبت از کودک، می توانید از کلا (Kela) تقاضای کمک هزینه مرخصی مراقبت از کودک نمایید.

چنانچه در یک سال گذشته حداقل 6 ماه در استخدام یک کارفرما بوده اید، می توانید مرخصی مراقبت از کودک بگیرید. مرخصی مراقبت از کودک را حداکثر 2 ماه پیش از شروع آن به کارفرما اطلاع دهید.

مرخصی قابل انعطاف جهت مراقبت از کودک خردسال بصورت پاره وقت و کمک هزینه مربوط به آن

مرخصی مراقبت از کودک خردسال در خانه می تواند بصورت پاره وقت نیز باشد. در چنین شرایطی طول ایام کاری شما کوتاهتر بوده و به همان نسبت نیز دستمزد کمتری دریافت می کنید.

اگر شما دارای اقامت فنلاند باشید، می توانید از کلا جهت مراقبت قابل انعطاف (joustava hoitoraha) از کودکان زیر 3 سال و همچنین مراقبت پاره وقت (osittainen hoitoraha) کودک کلاس اول و دوم دبستان، کمک هزینه درخواست کنید. این کمک هزینه مراقبت قابل انعطاف یا مراقبت پاره وقت را نمیتوان جهت مراقبت از کودکی دریافت کرد که به سن سه سالگی رسیده است و هنوز در مدرسه نیز نمیباشد. کودک زیر سن 3 سال می تواند در زمان مراقبت قابل انعطاف به صورت پاره وقت در مراقبت روزانه از کودک وابسته به شهر باشد.

اگر تعداد ساعات کاری خود را از حد نرمال به حداکثر 30 ساعت در هفته برای مراقبت از کودک کاهش دهید، در اینصورت می توانید کمک هزینه مراقبت قابل انعطاف یا پاره وقت از کودکان در خانه را درخواست کنید. درصورتیکه پدر و مادر هر دو ساعات کاری خود را کاهش داده باشند و در اوقات مختلف از کودک مراقبت کنند، آنها می توانند بطور همزمان کمک هزینه مخصوص مراقبت قابل انعطاف یا پاره وقت از کودک را دریافت کنند.

این نوع کمک هزینه هر بار فقط بازای یک فرزند پرداخت می شود و از جمله کمک هزینه هایی است که به آن مالیات تعلق می گیرد. چنانکه به شما کمک هزینه والدین و یا کمک هزینه مخصوص مراقبت از کودک خرد سال در خانه و یا هر دوی این کمک هزینه ها پرداخت می شود، در این صورت نمی توانید از کمک هزینه مراقبت قابل انعطاف یا پاره وقت از کودک خردسال برخوردار شوید.