به محتویات منتقل شوید
Vaasa

Vaasa

منتشر شده12.04.2023
به «واسا» خوش آمدید - اینجا خوشحال بودن آسان است! پایتخت انرژی شمال ترکیبی منحصر به فرد از زندگی بین المللی امروزی، زندگی شهری، شور و اشتیاق جوانانه، دانش نوآورانه و آرامش و تجربه طبیعت است. حرکت از یک فضا و تجربه به فضای دیگر آسان و سریع انجام می شود.

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.