به محتویات منتقل شوید
Lapsilisä

حق اولاد

منتشر شده26.03.2024

Kela برای هر کودکی که در فنلاند زندگی می کند و تامینات اجتماعی فنلاندبه او تعلق می گیرد، حق اولاد پرداخت می کند. حق اولاد تا زمانی که کودک 17 سالش تمام شود پرداخت می شود.

می توانید از صفحات اینترنتی Kela یا با تکمیل کردن فرم کاغذی تقاضای حق اولاد نمائید. این خدمات اینترنتی به زبان های فنلاندی و سوئدی است.  می توانید همان موقع که تقاضای پول روزانه والدین می کنید، تقاضای حق اولاد هم بکنید . حق اولاد را به موقع تقاضا نمائید، حق اولاد حداکثر فقط بابت شش ماه زمان گذشته که پرداخت نشده است، پرداخت می گردد.

مقدار حق اولاد بابت اولین کودک 100 یورو در ماه است. بابت هر کودک بعدی، مقدار حق اولاد کمی بیشتر است.

والدی که با یک یا چند کودک خود به عنوان تک والد زندگی می کند، می توان حق اولاد افزایش یافته دریافت کند.

حق اولاد هرماهه معمولاً به حساب بانکی مادر، پدر یا مراقبت کننده دیگر کودک واریز می شود.

از پول حق اولاد مالیات پرداخت نمی شود.

در صورتی که تامینات اجتماعی فنلاندبه شما یا همسرتان تعلق بگیرد، در بعضی شرایط حق اولاد را می توان به خارج از کشور نیز پرداخت نمود. از صفحات اینترنتی Kela مطالعه کنید که مزایای خانواده در چه شرایطی به خارج از کشور پرداخت می شود.