به محتویات منتقل شوید
Kielikurssien tasot

سطـوح دوره های آموزشی زبـان

منتشر شده26.03.2024
در فنلاند هم مانند کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، دوره‌های آموزشی زبان به سطوح مختلف طبقه بندی می شوند. پیش از این که درخواست دوره آموزشی زبان کنید، بررسی کنید که سطح کدام دوره برای شما مناسب است.

چارچوب اروپایی

سطوح دوره‌های آموزشی زبان معمولاً بر اساس معیار ارزیابی چارچوب اروپایی (EVK) طبقه بندی می شوند. بر اساس آن، پایین‌ترین سطح A1.1 و بالاترین سطح C2.2 است.

سطح آغازین دوره آموزشی، آن سطحی است که دوره آموزشی از آن شروع می‌شود و سطح هدف دوره آموزشی، آن سطحی است که با برگزاری دوره آموزشی تلاش می‌کنند به آن برسند.

برخی اوقات سطوح دوره‌های آموزشی به شیوه‌های دیگری توصیف می‌شوند. اگر سطح دوره آموزشی سطح آغازین 0 باشد، دوره آموزشی برای اشخاصی منظور شده که اصلاً زبان فنلاندی را نمی‌دانند.

اطلاعاتی در مورد سطوح

سطح آغازین 0

مهارت زبان فنلاندی وجود ندارد

سطح پایه (A1.1−A2.2)

سطح پایه از A1.1 - مبانی مهارت زبان، شروع می‌شود

سطح پایه A1.2 - مبانی مهارت زبان

سطح پایه A1.3 - در شرایط ساده، و نه شرایط کاری، می‌توانید کار خود را انجام دهید. کمی می‌نویسید.

سطح پایه A2.1 - در شرایط انجام امور معمولی می‌توانید کار خود را انجام دهید.

سطح پایه A2.2 - موضوعات آشنا را خوب متوجه می‌شوید. می‌توانید به زبان ساده بنویسید.

سطح میانی (B1.1−B2.2)

سطح میانی از B1.1 - مهارت زبانی نسبتاً خوب در شرایط معمولی کاری و اوقات فراغت، شروع می شود.

سطح میانی B1.2 - مهارت زبانی طبیعی در شرایط معمولی کاری و اوقات فراغت.

سطح میانی B2.1 - مهارت زبانی پایه مستقل.

سطح میانی B2.2 - مهارت زبانی مستقل خوب.

بالاترین سطح (C)

بالاترین سطح C – مهارت زبانی ماهر یا در سطح زبان مادری. در دوره‌های آموزشی سطح C طبقه‌بندی دقیق‌تر سطوح C1.1، C1.2، C2.1 یا C2.2 نیز وجود دارد.

در ارزیابی مهارت زبان از طبقه بندی سطح مدرک تحصیلی عمومی زبان استفاده می‌شود. در صفحات مدرک رسمی زبان در InfoFinland، اطلاعاتی در مورد این که چگونه می‌توان سطوح دوره‌های آموزشی را با سطوح مدرک تحصیلی زبان مقایسه کرد، وجود دارد.