Pohjoismaiden kansalaiset

اتباع یکی از کشورهای شمال اروپا

در صورتی که تابع یکی از کشورهای اسکاندیناوی هستید، برای فنلاند نیازی به اجازه اقامت ندارید. شما حق دارید که در فنلاند کار انجام دهید، داری شغل آزاد بوده و کارآفرین باشید و و تحصیل نمایید.

وقتی که به فنلاند مهاجرت کردید، باید مهاجرت خود را اطلاع دهید و برای ثبت به نزدیک ترین محل خدمات اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس(Digi- ja väestötietovirasto) مراجعه کنید. توجه داشته باشید که شما باید شخصاً به اداره مراجعه کنید. مهاجرت خود را حداکثر تا مدت یک هفته پس از مهاجرت، اطلاع دهید.

برای انجام شدن ثبت، به کارت شناسایی رسمی که تابعیت‌تان در آن درج شده باشد یا به گذرنامه‌ی معتبر احتیاج دارید.

اعضای خانواده شخص تابع یکی از کشورهای اسکاندیناوی

در صورتی که عضو خانواده شما، که با شما به فنلاند مهاجرت می کند، تابع یکی از کشورهای اسکاندیناوی نباشد، ممکن است نیاز به اجازه اقامت و یا به مدرک ثبت توابع اتحادیه داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه توابع یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا توابع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

هنگامی که برای ثبت شدن به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس مراجعه می کنید، می توانید همزمان شماره شناسایی شخصی(henkilötunnus) فنلاندی نیز دریافت کنید. هنگام مراجعه به مسئولین و انجام کارهای اداری خود به شماره شناسایی شخصی نیاز دارید. علاوه بر این، شماره شناسایی شخصی رسیدگی به امور مثلاً در بانک و یا در ارتباط با کارفرما را نیز آسان می سازد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ثبت نام به عنوان ساکن، سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
ثبت احوال افراد خارجیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiNorden.org:
اطلاعاتی برای اتباع کشورهای اسکاندیناویفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | نروژی | دانمارکی | ایسلندی

linkkiNorden.org:
ارائه راهنمایی و اطلاعات به اتباع کشورهای اسکاندیناویفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | نروژی | دانمارکی | ایسلندی