به محتویات منتقل شوید
Asettuminen Suomeen

مستقر شدن در فنلاند

منتشر شده21.03.2022
پس از مهاجرت به فنلاند، چه امور عملی را باید انجام دهید؟ هزینه زندگی در فنلاند چقدر است؟ چه کسی حق دریافت تأمین اجتماعی فنلاند را دارد؟ چگونه می توانید درخواست تابعیت فنلاند کنید؟ در این صفحات می توانید پاسخ این پرسش ها را پس از مهاجرت به فنلاند بیابید.