به محتویات منتقل شوید
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

برابری و مساوات

منتشر شده13.07.2022
بر اساس قانون فنلاند با همه مردم باید به طور برابر و با مساوات برخورد نمود، بدون توجه به پیشینه و جنسیت آنها. تبعیض (syrjintä) جرم است.

برابری بین زنان و مردان

بر اساس قانون فنلاند زنان و مردان حقوق یکسانی دارند. در پیوند زناشویی نیز زنان حق یکسانی با مردان دارند.

در فنلاند موضوع کار کردن زنان، با این که فرزند هم داشته باشند، معمولی و طبیعی است. مسئولیت رسیدگی به امور فرزندان و خانه هم با زنان است و هم با مردان. زنان برای کار کردن یا تحصیل نیازی به اجازه همسر یا والدین خود ندارند.

زنان و مردان می توانند خودشان تصمیم بگیرند که با چه کسی ازدواج کنند. اجبار کردن به ازدواج در فنلاند جرم است. مثلاً والدین حق ندارند فرزند خود را مجبور کنند و یا به او فشار بیاورند که ازدواج کند. هم زنان و هم مردان حق دارند تقاضای طلاق کنند. بدون رضایت همسر نیز می توان طلاق گرفت.

خشونت در فنلاند همیشه جرم است. همچنین خشونتی که در خانواده اتفاق می افتند، از قبیل زدن و خشونت جنسی نیز همیشه جرم است.

مطالعه بیشتر از: خشونت.

برابری در زندگی کاری

در زندگی کاری باید با زنان و مردان برخورد یکسانی داشت. تبعیض بر اساس جنسیت ممنوع است. این بدان معنی است که مثلاً نمی توان بر اساس جنسیت، به مرد حقوق و دستمزد بیشتری نسبت به زن پرداخت نمود و یا کارمند زن را به دلیل این که باردار است اخراج نمود.

قانون برابری تبعیض بر اساس جنسیت را ممنوع کرده است. نماینده برابری، مقام اداری است که بر رعایت قانون برابری نظارت می کند. در صورتی که فکر می کنید که بر اساس جنسیت در زندگی کاری خود مورد تبعیض واقع شده اید، می توانید با نماینده برابری (tasa-arvovaltuutettu) یا اتحادیه کار خود تماس بگیرید.

در صفحات برابری و مساوات در زندگی کاری سایت InfoFinland اطلاعات بیشتری در این مورد وجود دارد.

مساوات

بر اساس قانون فنلاند با همه مردم باید به طور برابر و با مساوات برخورد نمود. تبعیض جرم است.

در سایت اینترنتی InfoFinland و نژاد پرستی و تبعیض، اطلاعاتی در مورد این که در مواقعی که مورد تبعیض قرار می گیرد و یا قربانی جرم راسیستی می شوید، از کجا می توانید کمک دریافت نمایید، وجود دارد.

حقوق اقلیت های جنسی و اقلیت هایی دارای گرایشات جنسی خاص

بر اساس قانون فنلاند نباید افراد را به علت گرایشات جنسی آنها مورد تبعیض قرا داد. همچنین قانون تبعیض کردن به دلیل هویت جنسی و یا اظهار نوع جنسیت را ممنوع کرده است.

در صورت داشتن تجربه تحت آزار قرارگرفتن به دلیل گرایشات جنسی و یا هویت جنسی، می توان از فنلاند درخواست پناهندگی کرد. البته دریافت پناهندگی بخودی خود روشن نبوده و هر مورد بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. ضمن این تحقیقات وضعیت فرد متقاضی و شرایط کشور مبدا او بدقت مورد بررسی قرار می گیرد.

در فنلاند چندین سازمان دفاع از حقوق اقلیت های جنسی و اقلیت های دارای گرایشات جنسی خاص، وجود دارد. این سازمانها در جهت بهبود موقعیت اجتماعی این اقلیت ها تلاش می نمایند. بسیاری از سازمانها به ارائه دوره های آموزشی، اطلاع رسانی و خدمات حمایتی مختلف، می پردازند.

افراد فرا جنسیتی، افرادی که دچار دگر جنس پوشی می باشند، افراد هرمافرودیت، یا دو جنسه و دیگر افراد دارای جنسیت های متفاوت، در صورت مورد تبعیض قرار گرفتن می توانند از نماینده دفاع از برابری و مساوات کمک دریافت کنند.

در فنلاند دو شخصی که جنسیت مشابه دارند می‌توانند با هم ازدواج کنند.

مطالعه بیشتر با مراجعه به InfoFinland و ازدواج رسمی

در سایت اینترنتی InfoFinland و خانواده چیست؟، اطلاعاتی درباره خانواده های زوجین هم جنس، وجود دارد.

حقوق اطفال

کودکان در فنلاند از حق تحت حفاظت و مراقبت قرار گرفتن برخوردارند. همچنین کودکان حق اظهار عقیده دارند. کودکان از این حق برخوردارند که در زمان تصمیم گیری درباره موضوعات مربوط به آنها، به نظراتشان توجه شود. بر طبق قانون فنلاند، تنبیه بدنی کودکان ممنوع است و انجام آن ممکن است که مجازات درپی داشته باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره حقوق کودکان می توانید به سایت اینترنتی InfoFinland کودکان، مراجعه کنید.

حقوق معلولین

بر اساس قانون نباید شخص معلول را مورد تبعیض قرار داد. فرد معلول حق برخورداری از زندگی نرمال را از قبیل تحصیل کردن، انجام کار و یا بنیاد نهادن خانواده را دارد. مطابق با قانون و مساوات و برابری، کار فرمایان و برگزار کنندگان دوره های تحصیلی و آموزشی، باید به بهبود امکانات معلولین در جهت کاریابی و انجام تحصیلات کمک کنند. مثلا می توان فضای محیط کار را بگونه ای تغییر داد که فرد معلول راحت تر بتواند حرکت کند.

اطلاعات لازم درباره خدمات مربوط به افراد معلول را می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی InfoFinland و معلولین، بیابید.