به محتویات منتقل شوید
Suomen ja ruotsin kieli Turussa

زبان های فنلاندی و سوئدی در توركو

منتشر شده22.03.2022

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

در تورکو آموزش زبانهای فنلاندی و سوئدی در سطوح بسیاری عرضه میشود.

دیگر اطلاعات مهم در باره موضوع را از صفحه زبان فنلاندی و سوئدی پیدا میکنید.

امکانات برای تحصیل زبان فنلاندی یا سوئدی در تورکو

نام نویسی برای کورسهای زبان عموماً حدود ۲ الی ۸ هفته پیش از شروع کورس میباشد. برای بعضی از کورسها باید درخواست پذیرفته شدن داد. نام نویسی برای بخشی از کورسها را میتوان در اینترنت انجام داد.

کورس زبان فنلاندی یا سوئدی اداره کار و مشاغل آزاد از طریق اداره کار درخواست میشود. اطلاعات بیشنر در باره موضوع را از اداره کار و مشاغل آزاد سئوال کنید.

در تورکو برای خانم های خانه دار و اشخاص سالمند آموزش زبان فنلاندی در آموزشگاه جمعیت کارگران تورکو ترتیب داده میشود.

خود شما میتوانید همچنین بطور مستقلانه کورس زبان فنلاندی یا سوئدی را برای خودتان جستجو کنید. بخشی از آموزشها تمام روز و بخشی بعنوان سرگرمی میباشند. اطلاعات بیشتر و راهنمائیهای مربوط به درخواست را از صفحات اینترنتی آموزشگاه پیدا میکنید.

Finnishcourses.fi

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTyö- ja elinkeinoministeriö

اداره کار و راه معاش

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTurun kristillinen opisto

آموزش مهاجر

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردPaasikivi-Opisto

آموزش برای مهاجرین

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTurun kesäyliopisto

Finnish for Foreigners

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTurun iltalukio

Iltalukio maahanmuuttajille

بعلاوه کلوپها و کانونهای مکالمه و محاوره ای از طرف انجمنهای مدنی و دیگر سازمانها ترتیب داده میشوند.

زبان فنلاندی را میتوان بطور مستقلانه و شخصاً همچنین در اینترنت نیز تحصیل کرد: زبان فنلاندی در اینترنت

 

گواهی مهارت عمومی زبان

گواهی مهارت عمومی زبان را میتوانید در تورکو با شرکت در امتحان زبان فنلاندی یا سوئدی دریافت کنید. ماشین جستجوگری در صفحات اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش وجود دارد که بکمک آن میتوانید چک کنید که در کجا و چه وقت میتوان در امتحان گرفتن گواهی زبان شرکت کرد.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردOpetushallitus

درخواست آزمون

بیشتر بخوانید:

گواهی رسمی از مهارت زبانی