به محتویات منتقل شوید

اطلاعاتی درباره توركو

منتشر شده19.12.2022

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

اطّلاعات پایه ای

تورکوقدیمی ترین شهرفنلاند وپایتخت سابق آن میباشد. تورکوهمچنان یکی ازشهرهای بزرگ کشورفنلاند میباشد. تورکودر ایالت وارسینایس سوﺌومی (Varsinais-Suomen maakunta) قرارداشته وبعنوان مرکزاستان غربی فنلاند (Länsi-Suomen lääni) بشمارمیآید.

تورکوبطوررسمی یک شهردوزبانه بشمارمیآید وزبان مادری حدود ٥ درصد ازجمعیّت آن زبان سوﺌدی میباشد.

تورکوهمچنین یک شهربا هویّت چند فرهنگی بسیارقوی میباشد وزبان مادری حدود 14 000 نفرازساکنین این شهرزبانهای دیگری غیرازفنلاندی وسوﺌدی میباشد. درشهرتورکو، ساکنینی از130 ملیّت متفاوت زندگی میکنند. بزرگترین گروه های ملّی غیرفنلاندی درشهرتورکوعبارتند از: روسها، استونیایی ها، عراقی ها، ایرانیان،سومالی ها وسوﺌدی ها.

تاریخچۂ شهرتورکو

بنای شهرتورکودراوایل قرن 12 میلادی ودرمحلّی که رودخانۂ آﺌورا به دریا ختم میشد گذاشته شد.تاریخچۂ این شهررا عمومٲ اززمانی شروع میکنند که، پاپ اعظم گریگوریوس نهم درنامه ای اجازه داد تا مسند یا صندلی اسقفی به منطقۂ تورکوانتقال داده شود. تورکودرآن زمان بزرگترین شهرقرون وسطایی فنلاند ویکی از بزرگترین ومهمترین شهرهای امپراطوری سوﺌد بوده است.

کلمۂ تورکو ازیک کلمۂ باستانی روسی (tǔrgǔ) ریشه گرفته است که بمعنای میدان خرید وفروش کالا (toia) میباشد.

بخاطرموجود بودن امکانات ارتباطی خوب با این شهر، افراد زیادی ازجمله تاجران وکاسبکاران برای سکونت وکسب وکاربه این شهرمهاجرت کردند. بدین ترتیب، این شهربتدریج گسترش یافته وثروتمندترشد. مرکزشهرتورکودراطراف کلیسای جامع شهربنیان نهاده شد. اکثربناهای شهربا چوب بنا شده بودند وبدین سبب هم آتش سوزیهای متعدّدی بوقوع می پیوست.

قلعۂ تورکو، که درمنطقه ای نزدیک به شهرتورکوقرارداشت، یکی ازمهمّترین مقرّهای حمایتی حکومت درمنطقۂ فنلاند بشمار می آمد. علیرغم پوشش حمایتی- حفاظی این قلعه، شهرتورکو درقرون وسطا بارها صحنۂ جنگهای ویرانگری بوده است.

زمانی که دردهه های اوّل قرن 16 مدارس آموزشی وادارات متعدّدی درآنجا ساخته شد، موقعیّت شهرتورکوبمثابه مرکزقدرت شرقی امپراطوری سوﺌد بیش ازپیش تقویت شد. درسال 1617 بنای اداری- حکومتی استان درشهرتورکوتٲسیس شده واوّلین دادگاه تجدید نظریااستیناف فنلاند هم درسال 1623 درآن شهربنا نهاده شد. درسال 1640 ملکۂ سوﺌد فرمان داد تا اوّلین دانشگاه فنلاند بنام آکادمی تورکو دراین شهربنا گردد.

به تبع جنگی که درسالهای 1808 الی 1809 بین سوﺌد وروس درگرفت، منطقۂ فنلاند تحت قیمومیّت وتابعیّت کشورروسیّه درآمد. ازاین به بعد این تسارروس بود که فرمانروای فنلاند گشته وفنلاندی ها به شهروندان تابع کشورروسیّه تبدیل شدند.

درسال 1809، شهرتورکو به عنوان مرکز اداری- حکومتی قلمروی دوک بزرگ درآمده وبه پایتختی حکومت خود مختارفنلاند تبدیل شد. البـتّه، بخاطرموقعیّت تاریخی شهرتورکودراین شهرازسالهای قبل هم ادارات مهمّی بنا نهاده شده بودند. به هرحال، ازآنجایی که بنظرتزارروسیّه الکساندریکّم، ساکنین ومقامات شهرتورکوتمایلات سوﺌدی داشته وازنظرجغرافیایی هم این شهر خیلی نزدیک به کشورسوﺌد بود، پایتختی حکومت خود مختارفنلاند را درسال 1812 به شهرهلسینکی انتقال دادند.

بعدازحریق بزرگی که بسال 1827 درشهرتورکو اتّفاق افتاد، به غیرازمسند اسقف اعظم تمامی ارگانهای اداری حکومت مرکزی وهمچنین تشکیلات آکادمی تورکوبه پایتخت جدید انتقال داده شدند. بعدازاین ویرانگرترین آتش سوزی تاریخ کشورهای اروپای شمالی ، شخصی بنام کارل لودویک اِنگل نقشۂ بنای تورکوی جدید را پی ریزی کرد.

درجریان آتش سوزی شهرتورکو، یکی ازمحلّات آن بطورکلّی ازخطرحریق وویرانی نجات پیدا کرد. نام این محلّه لوﺌوستارین مکی (Luostarinmäki) میباشد وازآنجایی که درمنطقه ای مرتفع قرارداشت زبانه های آتش نتوانسته بودند تا بدانجا سرایت بکنند. امروزه لوﺌوستارین مکی به موزه ای تبدیل شده است که میتوان برای تماشا بدانجا رفته وشاهد بقایای زندگی انسانها درقرن ١٨ میلادی شد.

درمحدودۂ سالهای 1820 فنلاند حدود یک میلیون نفرجمعیّت داشت. تعداد ساکنین شهرتورکو درآن دوره رقمی درحدود 12 000 نفربوده است. شهرتورکو تا سالهای 1840 همچنان بزرگترین شهرفنلاند بوده است.

حمل ونقل وارتباطات عمومی

شهرتورکو ازشبکۂ اتوبوسرانی وحمل ونقل درون شهری بسیارمنظّمی برخوردارمیباشد. ازطرفی دیگرتورکو ازنظرارتباط با نقاط دیگرفنلاند هم درموقعیّت بسیارخوبی قراردارد.

ازطریق مراجعه به صفحۂ اینترنتی مرکزخدمات حمل ونقل عمومی شهرتورکو وحومه ((Föli میتوانید به اطّلاعات مورد نیازخودتان درمورد مسیرها وایستگاه های شرکت اتوبوسرانی شهری وبین شهری درمنطقۂ تورکو دسترسی پیدا بکنید. این امکان خدماتی میتواند به شما درانتقال ازجایی به جای دیگربا استفاده ازاتوبوسها ووسایل حمل ونقل عمومی یاری برساند.

هزینۂ مسافرت ورفت وآمد با این وسایط نقلیّۂ عمومی را میتوانید یا بطورنقدی پرداخت نموده ویا برای پرداخت آن ازکارت اتوبوس استفاده بنمایید. کارت مذکوررا میتوانید ازدفترخدماتی مربوطه تهیّه کنید.

شارژپول به این کارتهای مسافرتی دردفترخدماتی مربوطه ویا خود اتوبوسها صورت میگیرد. اطّلاعات بیشتردرمورد مکانهای فروش وشارژکارتهای اتوبوسرانی شهرتورکو وحومه را میتوانید ازطریق صفحۂ خدمات اینترنتی Föli بدست بیآورید.

آدرس واطّلاعات ضروری دیگردربارۂ ادارۂ خدماتی شرکت اتوبوسرانی شهری:

Joukkoliikenteen palvelutoimisto

Aurakatu 5, 20100 Turku

شمارۂ تلفن: (02) 262 4811، شمارۂ فاکس: (02) 262 4887

ساعات کاروفعالیّت اداری: روزهای دوشنبه تا جمعه ازساعت 8.00 تا 18.00، روزهای شنبه ازساعت 9.00 تا 14.00

شهرتورکوازشبکۂ جادّه ای وامکانات ارتباطی عمومی بسیارخوبی با نقاط دیگرفنلاند مخصوصٲ با پایتخت کشوریعنی شهر هلسینکی وشهرهای اطراف آن برخوردارمیباشد. شهرتورکوهمچنین دارای یک فرودگاه میباشد که ازطریق آن میتوان با هواپیما به نقاط دیگرکشورویا خارج ازکشورمسافرت نمود.

رانندگی درجادّه های فنلاند ازطریق باند سمت راست راننده صورت میگیرد. حتمٲ بیاد داشته باشید که، درایّام تاریک سال ازپوشش هایی که به شبرنگ مجهّزباشند استفاده بنمایید. این کارکمک میکند که رانندگان وسایط نقلیّۂ دیگربتوانند شمارا در تاریکی تشخیص بدهند. شخصی که ازشبرنگ استفاده میکند ازمسافتی معادل سه برابردورترازشخصی که ازآن استفاده نمیکند برای رانندگان دیگرقابل مشاهده میگردد. هنگام رانندگی با دوچرخه باید ازکاسکت یا کلاه مخصوص دوچرخه سواری استفاده کرد. اطّلاعات ضروری دربارۂ مراعات اصول ومقرّرات امنیّتی ترافیک ورفتاروعملکرد شهروندان دراین مورد را میتوانید ازصفحۂ اینترنتی امنیّت ترافیکی بیابید.

برای اطلاعات بیشتر: راه و ترابری فنلاند

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTurun seudun joukkoliikenne

Föli

دین وباورهای مذهبی

درشهرتورکو جمعیّت های مذهبی ودینی مختلفی فعّالیّت دارند. برخی ازاین جمعیّت های دینی- مذهبی مراکزخاصّ برای برگزاری مراسم اعتقادی- قدسی ویا پیشبرد دیگرفعّالیّت های خودشان را هم دارند. ازطریق اطّلاعات درج شده درآدرس خدماتی ادیان وباورهای مذهبی درفنلاند (Uskonnot Suomessa) میتوانید به معلومات مورد نیازخودتان دراین باره براساس نام این جماعتهای مذهبی- دینی ویا مکان وشهرفعّالیّت آنها دسترسی پیدا بکنید.

برای اطلاعات بیشتر: فرهنگها و ادیان مختلف در فنلاند

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

جوامع

مکانیسم تصمیمگیری درامورشهری وامکان تٲثیرگذاری

درمورد موضوعات ومسایل مربوط به شهرتورکو شورای این شهرتصمیم میگیرد. این شورا 67 نفرعضو دارد که احزاب وگروه های سیاسی موجود را نمایندگی می کنند. اعضای شورای شهر، هرچهارسال یکبار وازطریق انتخابات شهرداری ها انتخاب میگردند. برای اطّلاع یابی ازفعالیّت های شورای شهروآگاهی ازتصمیمات اتّخاذشده توسّط این شورا میتوانید به صفحۂ اینترنتی این شورا مراجعه کرده ویا پروسۂ این تصمیمگیری ها را با حضوردرسالن مجلس شهری تعقیب بنمایید. ساختمان مجلس شهری درآدرس Aurakatu 2 قراردارد.

صورتجلسات تنظیم شده ازبرگزاری جلسات تصمیمگیری شورای شهررا معمولٲ روزهای پنجشنبۂ هفتۂ بعدازبرگزاری آنها در محلّ تورکو- پیسته (Turku-piste)، متعلّق به کنسرن اداری شهربرای اطّلاع به نمایش عمومی قرارمیدهند. البتّه به صورتجلسه های ذکرشده میتوان ازطریق صفحۂ اینترنتی شهرتورکوهم دسترسی پیدا کرد.

اطّلاعات لازم برای تماسّ گیری:

Puolalankatu 5

20100 Turku

ساعات اداری: روزهای دوشنبه تا جمعه ازساعت 9.00 صبح تا 15.00 بعدازظهر

ازطریق صفحۂ اینترنتی Nuorten ideat.fi میتوانید درمورد موضوعات شهری محلّ سکونت تان که با شما ارتباط پیدا میکنند اظهارنظربکنید. صفحۂ اینترنتی Nuorten ideat.fi، امکانی است که ازطریق آن جوانان میتوانند پیشنهادات اصلاحی خودرا ارایه داده ودرمورد نظرات وپیشنهادهای ارایه داده شده توسّط افراد دیگرنظربدهند.

برای اطلاعات بیشتر: 

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردVilla Victor

Suomen kielen kurssit