به محتویات منتقل شوید
Verotus

مالیات

منتشر شده02.04.2024
در فنلاند از حقوق خود و درآمدهای دیگر، مالیات پرداخت می کنید. مقدار مالیاتی که شما باید بدهید بستگی به این دارد که چقدر درآمد دارید. در صورتی که از خارج برای کار به فنلاند می آیید، مدت اقامت شما در فنلاند و این که آیا شرکت کارفرمای شما فنلاندی است یا خارجی، بر روی مالیات شما تأثیر می گذارد.

مالیات هم بابت حقوق پرداخت می شود و هم بابت درآمد سرمایه. مالیاتی که از حقوق پرداخت می شود با مالیاتی که از درآمد سرمایه پرداخت می شود متفاوت است. درآمد سرمایه درآمدی است که از اموال و دارایی ها جمع می شود. درآمدهای دیگر درآمد حقوق هستند.

علاوه بر مالیات بر حقوق، در فنلاند از جمله بابت این درآمدها نیز مالیات پرداخت می کنید:

  • دستمزد کار
  • درآمد شرکت
  • مزایای مختلف اجتماعی مانند پول روزانه بیکاری، پول روزانه والدین و کمک هزینه تحصیلی
  • بازنشستگی
  • درآمدهای سرمایه، از جمله اجاره خانه یا سود ناشی از فروش اموال

دولت و شهرها با استفاده از درآمدهای مالیاتی از جمله هزینه های زیر را پوشش می دهند:

  • بهداشت و درمان
  • تحصیلات
  • تعلیم و تربیت خردسالان
  • دفاع از کشور.

در فنلاند مالیات بر حقوق تصاعدی است. این بدان معنی است که از حقوق بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت گردد تا از حقوق کمتر. درصد مالیاتی نشان می دهد که چقدر از درآمد خود مالیات می دهید. در فنلاند درصد مالیاتی برای هر کس جداگانه محاسبه می گردد. درآمد همسرتان بر روی درصد مالیاتی شما تأثیری ندارد. می توانید درصد مالیاتی خود را با استفاده از محاسبه گر سازمان امور مالیاتی تخمین بزنید.

اگر حقوق دریافت می کنید، کارفرمای شما مقدار مالیات را مستقیماً از حقوق شما کسر می کند و به اداره مالیات می پردازد. کارفرما برای این کار نیاز به کارت مالیاتی شما دارد. کارت مالیاتی برگه ای است که درصد مالیاتی شما را نشان می دهد. سازمان امور مالیاتی پس از هر سال محاسبه می کند که آیا مالیات کافی از درآمد خود پرداخت کرده اید یا خیر. در صورتی که بیش از حد لازم مالیات پرداخت کرده باشید، مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت دریافت می کنید. در صورتی که کمتر از حد لازم مالیات پرداخت کرده باشید، باید مقدار مالیات کم پرداخت شده را به عنوان مالیات باقیمانده، پرداخت کنید.

برای اطلاعات بیشتر به صفحات فرم اعلام مالیات و تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت، مراجعه نمایید.

از برگه محاسبه حقوق و فرم اعلام مالیات خود ببینید که آیا کارفرما از حقوق شما مقدار مالیات مربوطه را کسر کرده و به اداره مالیات پرداخته است یا خیر. فیش های حقوقی خود را نگه دارید.

علاوه بر مالیات، کارفرما از حقوق شما مبالغ بیمه اجباری را هم، از جمله برای بیکاری و بیمار شدن احتمالی، کسر می کند.

مالیات هنگامی که برای کار به فنلاند می آئید

چنانچه بیش از شش ماه در فنلاند اقامت داشته باشید، باید معمولاً مالیات همه درآمدهای خود را به فنلاند پرداخت کنید. این شامل درآمدهایی که از خارج دریافت می کنید هم می شود. شما معمولاً باید مبالغ بیمه اجباری را نیز به فنلاند پرداخت نمائید. اگر کارفرمای فنلاندی دارید، درصد مالیاتی حقوق شما از روی درآمدهای کل سال تعیین می شود. هر چه حقوق شما بیشتر باشد، در صد مالیاتی شما بیشتر است. به شماره شناسایی شخصی و کارت مالیاتی فنلاندی نیاز خواهید داشت.

در صورتی که حداکثر شش ماه در فنلاند اقامت داشته باشید و کارفرمای شما یک شرکت خارجی باشد، معمولاً لازم نیست به فنلاند مالیات پرداخت کنید. چنانچه به هر حال کارفرمای شما یک شرکت فنلاندی باشد یا کارفرمای خارجی شما در فنلاند هم شعبه داشته باشد، به فنلاند مالیات پرداخت خواهید کنید. در صورتی که در کشوری که عضو اتحادیه مالی اروپا است، یا در کشوری که دارای قرارداد مالیاتی با کشور فنلاند است، زندگی می کنید، می توانید درخواست مالیات تصاعدی کنید. در غیر این صورت باید مقدار 35 درصد از حقوق خود مالیات در مبدأ (lähdevero) بدهید و به کارت مالیاتی مبداً نیز نیاز خواهید داشت.

در صورتی که در فنلاند بیمه درمانی شده اید، اداره مالیات مبلغ بیمه درمانی کارگر و کارمند را برای شما تعیین می کند. با این حال، در صورتی که مدرک A1 یا مدرک مشابه دیگری داشته باشید که بتوانید با آن نشان دهید که در کشوری که زندگی می کنید، بیمه نشده اید، مبلغ بیمه درمانی را به کشور فنلاند پرداخت نمی کنید.

وقتی که از فنلاند به کشور دیگری نقل مکان می کنید، باید در عرض یک هفته از نقل مکان، تغییر آدرس خود را به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اعلام کنید. بهتر است که نقل مکان را جداگانه به سازمان امور مالیاتی هم اطلاع داد.

اطلاعات محلی