به محتویات منتقل شوید
Eläke

بازنشستگی

منتشر شده11.03.2024
در بسیاری از شرایط زندگی می توان حقوق بازنشستگی دریافت نمود. در این صفحه در مورد سیستم بازنشستگی فنلاند و مسائل مربوط به حقوق بازنشستگی توضیح می دهیم.

سیستم بازنشستگی فنلاند

در فنلاند دو سیستم جداگانه بازنشستگی وجود دارد که مکمل همدیگر هستند.

  • بازنشستگی های کاری را می توان در ازای انجام کار و یا مشاغل آزادی که بشخصه انجام میدهید، دریافت دارید. کارفرما موظف است که برای تمام کارکنانش بیمه بازنشستگی گرفته و هزینه های بیمه مورد نظر را بپردازد. افرادی که دارای شغل آزاد می باشند مانند مغازه داران و صاحبان شرکت، خودشان بایستی به پرداخت بازنشستگی شان رسیدگی نمایند.
  • بازنشستگی ملی یا بازنشستگی تضمینی مخصوص افراد بازنشسته ای می باشد که دارای بازنشستگی کاری نبوده و مبلغ کمک هزینه بازنشستگی شان بسیار کم می باشد.

وقتی به سن بازنشستگی می رسید، می توانید حقوق بازنشستگی دریافت کنید. پیش از سن بازنشستگی، می توانید بر اساس ناتوانی انجام کار یا بیکاری، حقوق بازنشستگی دریافت کنید. علاوه بر این، در صورتی که اقوام شما فوت کنند، می توانید حقوق بازنشستگی خانوادگی دریافت کنید.

سازمان های بازنشستگی کاری و کلا، حقوق بازنشستگی پرداخت می کنند. سازمان های بازنشستگی کاری، بازنشستگی کاری پرداخت می کنند. این بازنشستگی بر اساس حقوق و درآمدهای دیگر تعیین می شود. در صورتی که حقوق بازنشستگی کاری ناچیز باشد، می توانید از کلا هم حقوق بازنشستگی دریافت کنید.

بعد از رسیدن به سن 65 سالگی می توانید بازنشستگی ملی را دریافت کنید. این که در چه سنی می توانید حقوق بازنشستگی دریافت کنید، بستگی به سال تولدتان دارد. سن بازنشستگی خودتان را در برگه بازنشستگی کار خود بازبینی کنید و یا در مورد آن از سازمان بازنشستگی خود سؤال کنید.

شخص بازنشسته نیز می تواند در صورت تمایل کار انجام دهد. اگر نوع بازنشستگی شما بازنشستگی به علت سالمندی می باشد، در این صورت درآمد کاری که انجام می دهید بر روی مبلغ بازنشستگی شما تاثیر نمی گذارد.

در فنلاند مالیاتبه حقوق بازنشستگی تعلق می گیرد.

بازنشستگی کاری

وقتی که کار می کنید، از حقوقی که دریافت می کنید مبلغ بیمه بازنشستگی کاری پرداخت می شود. به عبارت دیگر، وقتی که کار می کنید، مقدار حقوق بازنشستگی تان رشد می کند.

مبلغ بازنشستگی کاری بستگی به این امر دارد که طول مدت اشتغال به کار شما چقدر بوده است و چه مقدار دستمزد یا حقوق دریافت کرده اید. شرکتهای بیمه بازنشستگی، صندوق ها و سازمانهای بازنشستگی، به امور مربوط به بیمه های بازنشستگی کاری رسیدگی می کنند. رسیدگی به کلیه ی امور مربوط به تأمینات بازنشستگی، درمرکز تأمین بازنشستگی (Etk) متمرکز می باشد.

مقدار بازنشستگی جمع شده را از روی مدرک مربوط به ثبت کسور بازنشستگی سنوات کاری نگاه کنید

سازمان بازنشستگی شما، به فواصل زمانی مشخصی مدرک مربوط به کسور بازنشستگی سنوات کاری را برای شما ارسال می کند.مبلغ تخمینی بازنشستگی جمع آوری شده در مدرک مذکور برای شما قابل مشاهده می باشد. همچنین خود شما می توانید مدرک مربوط به ثبت کسور بازنشستگی سنوات کاری را از سازمان بازنشستگی خود و یا از مرکزبیمه بازنشستگی سفارش دهید.

خود شما می توانید از روی مدرک مربوط به ثبت کسور بازنشستگی سنوات کاری خود بررسی نمایید که آیا بازنشستگی جمع آوری شده شما درست محاسبه شده است. اگر در اطلاعات ثبت شده متوجه اشتباهی شدید، در این صورت با سازمان بازنشستگی خود و یا با مرکز تأمینات بازنشستگی تماس حاصل نمایید. مدارک کاری خود را جهت انجام این بررسی های احتمالی نگه دارید. بهتر است که فیش های حقوق خود را نیز نگه دارید.

بازنشستگی های ملی و بازنشستگی تضمینی

در صورتی می توانید بازنشستگی ملی را درخواست کنید که بازنشستگی کاری برای شما جمع نشده باشد و یا بازنشستگی کاری شما بسیار ناچیز باشد. مدت سکونت و اشتغال به کار شما در فنلاند، بر روی مقدار بیمه بازنشستگی ملی شما تأثیر می گذارد. علاوه بر این، نوع روابط خانوادگی و درآمدهای بازنشستگی دیگر شما نیز بر روی مقدار بیمه بازنشستگی ملی تأثیر می گذارند. رسیدگی به بازنشستگی های ملی و تضمینی توسط اداره Kela صورت می گیرد.

زمانی می توانید بازنشستگی ملی و تضمینی را درخواست کنید که مربوط به تامینات اجتماعی فنلاند بوده وپس از رسیدن به سن 16 سالگی به مدت 3 سال در فنلاند سکونت کرده باشید. همچنین بخشی از مدت زمانی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا سکونت داشته اید نیزاحتساب می شود.

بازنشستگی تضمینی حداقل هزینه لازم جهت امرار معاش شخص بازنشسته را تامین می کند. مبلغ بازنشستگی تضمینی معادل ما به تفاوت دیگر بازنشستگی های شما از مبلغ کامل بازنشستگی تضمینی است. اگر مجموع مبلغ بازنشستگی هایی که دریافت می کنید از مبلغ کامل بازنشستگی تضمینی بیشتر باشد، در این صورت حق دریافت بازنشستگی تضمینی را نخواهید داشت. دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بازنشستگی تضمینی، از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) امکان پذیر است.

در بعضی شرایط می توانید حتی قبل از رسیدن به سن 65 سالگی نیز بازنشستگی ملی دریافت کنید. کسب اطلاعات بیشتر درباره بازنشستگی زودتر از موعد مقرر و درباره ایام افزوده شده به بازنشتگی ملی، از اداره Kela .

درخواست بازنشستگی

تمام انواع بازنشستگی ها باید ابتدا درخواست شوند. درخواست بازنشستگی کاری و بازنشستگی ملی توسط تکمیل درخواستنامه ای یکسان صورت میگیرد. این درخواست نامه را می توانید یا در اینترنت تکمیل کنید و یا پس از تکمیل به اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela)، مرکز ارائه خدمات بازنشستگی کاری (Työeläkelaitoksen palvelupiste) و یا مرکز تامینات بازنشستگی (Eläketurvakeskus) ارسال نمائید. می توانید این درخواستنامه را از این مراکز یا از صفحات اینترنتی دریافت نمائید.

بازنشستگی تضمینی از خدمات اینترنتی اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) و یا از دفتر این اداره درخواست می شود. بازنشستگی سالمندی و بازنشستگی تضمینی اداره بیمه بازنشستگی ملی را می توان از طریق تماس تلفنی نیز درخواست نمود. شماره تلفن مسائل بازنشستگی اداره بیمه بازنشستگی ملی 202 692 020 است.

بازنشستگی از خارج از کشور

اگر علاوه بر فنلاند در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا در کشورهای هم پیمان فنلاند در زمینه تأمین اجتماعی، سکونت یا اشتغال به کار داشته اید، در این صورت ممکن است که حق دریافت بازنشستگی از این کشورها را داشته باشید. می توانید بهمان نحوی که درفنلاند کار و یا بازنشستگی درخواست می کنید، از این کشورها نیز بازنشستگی را درخواست نمایید. فرم مربوط به سکونت و انجام کار در خارج از کشور را ضمیمه درخواستنامه خود کنید. فرم مذکور را می توانید از سایت اینترنتی اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) و یا مرکز تأمین بازنشستگی پرینت کنید.

اگر در کشورهایی که جزو کشورهای هم پیمان فنلاند در زمینه تأمین اجتماعی نمی باشند، اشتغال به کار داشته اید، خود شما باید روشن کنید که آیا می توانید از این کشورها بازنشستگی دریافت کنید. اگر دریافت بازنشستگی مقدور باشد، خود شما باید آن را درخواست کنید.

مرکز تامینات بازنشستگی جهت درخواست بازنشستگی از خارج کشور، شما را راهنمایی می کند. برای مطالعه بیشتر در این باره به سایت اینترنتی این مرکز مراجعه کنید. همچنین می توانید از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) نیز سوال کنید.

پرداخت بازنشستگی به خارج از کشور

پرداخت بازنشستگی کاری به خارج از کشور

چنانکه از فنلاند به خارج مهاجرت کنید، پس از شروع سن بازنشستگی تان، بازنشستگی کاری جمع آوری شده در فنلاند به شما پرداخت می گردد. در هر کشوری که اقامت داشته باشید، بازنشستگی کاری مذکور را دریافت می کنید.حائز اهمیت است که مدارک مربوط به تمامی سابقه کاری خود در فنلاند را داشته باشید. همچنین بهتر است که فیش های حقوقی خود را نیز نگه دارید.

اینکه چگونه برای خارج از کشور درخواست بازنشستگی می کنید، بستگی به این امر دارد که در چه کشوری زندگی می کنید. می توانید در این باره از سازمان بازنشستگی خود و یا از مرکز تأمین بازنشستگی راهنمایی بگیرید. قبل از اینکه بازنشستگی درخواست کنید، از سازمان بازنشستگی کاری خود و یا از مرکز تأمین بازنشستگی، مدرک مربوط به کسور بازنشستگی سنوات کاری خود را سفارش دهید. از مدرک مذکور می توانید مبلغ بازنشستگی جمع آوری شده خود در فنلاند را ملاحظه کنید.

پرداخت بازنشستگی های اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) به خارج از کشور

چنانکه بطور دائم به خارج از کشور مهاجرت می کنید و یا بیشتر از سه ماه در خارج از کشور اقامت خواهید داشت، همواره مراتب را به اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) اطلاع دهید.

چنانکه بطور موقتی در خارج از کشور اقامت دارید یعنی بمدت کمتر از یکسال، در چنین شرایطی معمولا اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela)، بازنشستگی شما را بصورت نرمال پرداخت می کند. در برخی از موارد و در مورد بعضی از کشورها، اداره کلا (Kela) حتی پس از گذشت یکسال از اقامت شما در خارج از کشور، بازنشستگی کهولت و بازنشستگی خانوادگی شما را پرداخت می کند. از جمله این کشورها، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا و همچنین بعضی از کشورهایی است که با فنلاند در زمینه تأمین اجتماعی هم پیمان می باشند.

اگر برای مدت بیشتر از یکسال به خارج از کشور مهاجرت کنید، در این صورت بازنشستگی تضمینی به شما پرداخت نمی شود.

در سایتهای اینترنتی اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) اطلاعاتی درباره اینکه شما چه موقع می توانید در زمان اقامت خود در خارج از کشور از اداره کلا (Kela) بازنشستگی دریافت کنید، وجود دارد. همچنین می توانید درباره شرایط خود از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) و یا از بخش ارائه خدمات تلفنی این اداره سوال کنید.

بازنشستگی نیمه وقت زودتر از موعد مقرر به دلیل سالمندی

اگر به سن 61 سالگی رسیده اید، قبل از رسیدن به آخرین سن بازنشستگی به دلیل سالمندی، می توانید به صورت پاره وقت بازنشسته شوید. این نوع از بازنشستگی، بازنشستگی نیمه وقت زودتر از موعد مقرر به دلیل سالمندی نامیده می شود. خود شما می توانید انتخاب کنید که 25% و یا 50% از مبلغ ماهیانه بازنشستگی کاری به شما پرداخت شود. اگر بخواهید، می توانید در عین حال به کار تمام وقت خود ادامه داده و یا با کارفرمای خود درباره روزهای کاری کوتاهتر توافق کنید. همچنین می توانید کار خود را ترک کنید. توجه داشته باشید که بازنشستگی نیمه وقت زودتر از موعد مقرر بدلیل سالمندی، به طور دائمی بر روی مبلغ بازنشستگی کاری شما تأثیر می گذارد. برای کسب آگاهی بیشتر در این باره از سازمان بازنشستگی خود سؤال کنید.

بازنشستگی به علت ناتوانی در انجام کار

در صورتی که بیماری دراز مدت داشته باشید، معمولاً در ابتدا به مدت تقریباً یک سال پول روزانه بیماری (sairauspäiväraha) دریافات می کنید. چنانچه نتوانید به خاطر بیماری یا معلولیت تان به سر کار خود برگردید، می توانید تقاضای بازنشستگی به علت ناتوانی در انجام کار (työkyvyttömyyseläke) یا کمک هزینه توانبخشی (kuntoutustuki) نمائید. کمک توانبخشی نوعی بازنشستگی به علت ناتوانی در انجام کار است که موقتی می باشد. بازنشستگی به علت ناتوانی در انجام کار را با فرمی که می توانید از اداره کلا (Kela) دریافت کنید، درخواست نمائید. گزارش پزشک ب (B-lausunto) را باید پیوست درخواست نامه خود نمائید. اداره کلا (Kela) و مرکز ارائه خدمات بازنشستگی (Työeläkelaitos) ارزیابی می کنند که آیا شما توانائی انجام کار دارید و آیا توانبخشی به شما کمکی می کند یا خیر. اطلاعات بیشتر در مورد بازنشستگی به علت ناتوانی در انجام کار و کمک توانبخشی را می توانید از اداره کلا (Kela)، از سازمان بازنشستگی خود و یا از درمانگاه و بهداری کارکنان محل کار خود دریافت کنید.

در صورتی که در بازنشستگی به علت ناتوانی در انجام کار بسر می برید، درآمدی که از کار خود دارید بر روی مقدار بازنشستگی تان تأثیر می گذارد. در صورتی که شاغل شدید، به اداره کلا (Kela) و مرکز ارائه خدمات بازنشستگی (Työeläkelaitos) اطلاع دهید. چنانچه درآمدی که از کار خود دارید به اندازه کافی است، می توانید بازنشستگی خود را دست نخورده بگذارید تا بعداً از آن استفاده کنید. یعنی مدتی بازنشستگی دریافت نکنید. این مدت می تواند حداقل سه ماه و حداکثر دو سال باشد. در این مدتی که بازنشستگی دریافت نمی کنید، حق خود را در دریافت بازنشستگی به علت ناتوانی در انجام کار از دست نمی دهید.

مزایای دیگر بازنشستگان

علاوه بر حقوق بازنشستگی، اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) می تواند به افراد کم درآمد، کمک هزینه مسکن مخصوص بازنشستگان را پرداخت کند. اطلاعات بیشتر درباره کمک هزینه مسکن بازنشستگان را می توانید با مراجعه به سایتهای اینترنتی اداره کلا (Kela) بیابید.

برای افرادی که دارای بیماریهای دراز مدت و یا معلولیت می باشند، اداره کلا می تواند کمک هزینه مراقبت از افراد بازنشسته را پرداخت کند. برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) سوال کنید.

تخفیف نرخ خدمات برای بازنشستگان

پس از بازنشسته شدن امکان دریافت تخفیفهای بازنشستگان را در مورد مواردی چون نرخ مسافرت با قطار، هواپیما و اتوبوس دارید. افراد دارای سن 65 سال می توانند با ارائه کارت شناسایی خود این تخفیفها را دریافت دارند. دریافت اینگونه تخفیفها برای افراد بازنشسته دارای سن زیر 65 سال، توسط ارائه کارت شناسایی و کارت بازنشستگی کاری و یا کارت بازنشستگی ملی، میسر است. می توانید درباره شرایط لازم جهت دریافت تخفیفهای بازنشستگان از دفاتر فروش بلیط سؤال نمایید.

می توانید از جمله در فعالیت های ورزشی و فرهنگی نیز تخفیف بگیرید.