به محتویات منتقل شوید
Työttömyysturva

تامینات بیکاری

منتشر شده26.02.2024
در صورتی که بیکار شدید، می توانید از کلا یا از صندوق بیکاری، مزایای بیکاری دریافت کنید. مزایای بیکاری عبارتند از:‎ پول بیکاری متناسب با مبلغ حقوق دریافتی در زمان اشتغال بکار، پول بیکاری اصلی و پایه و پول بیکاری افراد بیکار متقاضی کار.

در صورتی که بیکار شوید، یا اگر به شما مرخصی اجباری داده شود و یا چنانچه تحصیلات شما تمام شود و محل کار نداشته باشید، بلافاصله به عنوان بیکار متقاضی کار در اداره کار ثبت نام کنید. پس از این می توانید از صندوق بیکاری یا کلا مزایای ویژه بیکاری درخواست کنید. در صورتی که به عنوان بیکار متقاضی کار ثبت نام نکرده باشید، نمی توانید مزایای ویژه بیکاری درخواست کنید.

شما باید خودتان حق دریافت مزایا را بررسی کنید و امرار معاش خود را برای زمان بیکاری برنامه ریزی نمائید. شما باید فعالانه در جستجوی کار باشید و دستورالعمل ها و مهلت های تعیین شده که اداره کار یا خدمات کاریابی شهر محل اقامت تان وضع می کنند را رعایت کنید. برای کسب اطلاعات در مورد امکانات کار و پیدا کردن کار و همچنین راهنمائی هایی در مورد درخواست کار، به صفحات امکانات کار در فنلاند، کار در فنلاند  و راهنمائی هایی در مورد درخواست کاردر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

چه کسی حق دریافت کمک هزینه بیکاری را دارد؟

می توانید در صورت داشتن شرایط زیر، در اداره کار ثبت نام کنید:

 • دارای نوعی از اجازه اقامت که به شما حق انجام کار در فنلاند را میدهد، می باشید
 • دراجازه اقامت شما محدودیتی در باره اینکه برای چه کارفرمایانی حق انجام کار را دارید، ذکر نشده است.

یا

 • از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا و یا سوئیس هستید
 • عضو خانواده تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا و یا کشور سوئیس هستید و حق اقامت فنلاند را دارید.

برای اطلاعات بیشتر در باره حق اقامت اعضای خانواده به صفحات اینترنتی InfoFinland و صفحه به ثبت رساندن حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مراجعه کنید.

هنگامی که به عنوان بیکار متقاضی کار در اداره کار ثبت نام کردید، در صورتی که دارای شرایط زیر باشید، حق دریافت کمک هزینه بیکاری را دارید

 • سن شما 64-18 سال باشد
 • بیکار بوده و خود را بعنوان متقاضی کار به اداره کار معرفی کرده باشید
 • تقاضای کار تمام وقت را کرده باشید
 • قادر به انجام کار هستید و آمادگی پذیرش کار را دارید
 • اطلاعات مربوط به پول روزانه مطابق با درآمد (ansiopäiväraha)، پول روزانه پایه (peruspäiväraha) یا کمک هزینه بازار کار (työmarkkinatuki) را نیز تکمیل کنید

این کمک هزینه ها طبق نیاز اشخاص پرداخت می شوند. به این معنی که بعنوان مثال، کمک هزینه های اجتماعی دیگر یا حقوق و دستمزد، مقدار مزایای ویژه بیکاری را کاهش می دهند.

برای اینکه بتوانید کمک هزینه بیکاری دریافت نمایید، بایستی بطور فعالانه درخواست کار کرده و جهت پذیرفتن کار نیز، بایستی آمادگی همکاری با اداره کار را داشته باشید. شما باید همچنین با اداره کار یا در خدمات کاریابی شهر محل اقامت خود، برنامه کاریابی یا وفق یابی هم انجام دهید. علاوه بر این، شما باید در خدمات و فعالیت هایی که از طرف اداره کار یا خدمات کاریابی شهر محل اقامت خود ارائه می شود، شرکت کنید.

مزایای بیکاری عبارتند از:‎ پول بیکاری متناسب با مبلغ حقوق دریافتی در زمان اشتغال بکار، پول بیکاری اصلی و پایه و پول بیکاری افراد بیکار متقاضی کار. برای همه مزایای بیکاری، مالیات پرداخت می شود.

پول بیکاری متناسب با مبلغ حقوق دریافتی در زمان اشتغال بکار

در شرایط زیر می توانید پول بیکاری متناسب با حقوق قبلی خود را دریافت نماید

 • به عنوان بیکار متقاضی کار دراداره کار ثبت نام کرده باشید
 • عضو صندوق بیکاری فنلاندی باشید
 • زمان اشتغال بکار شما به حد نساب رسیده است، یعنی قبل از بیکار شدن به مدت کافی سرکار بوده اید
 • قبل از بیکارشدن، حداقل به مدت 26 هفته عضو صندوق بیکاری بوده اید.

قبول و پرداخت پول بیکاری از جانب صندوق بیکاری، که عضو آن میباشید، قبول و پرداخت می شود. صندوق بیکاری مبلغ این نوع از پول بیکاری را بر اساس مبلغ حقوق قبل از بیکار شدن شما، محاسبه می کند.

این نوع از پول بیکاری را معمولاً می توان به مدت 400 روز دریافت کرد. به استثنای موارد زیر:

 • چنانکه سابقه خدمت کاری شما در مجموع سه سال یا کمتر می باشد، می توانید حداکثر به مدت 300 روز از جانب صندوق بیکاری، پول بیکاری دریافت کنید
 • چنانکه قبل از بیکار شدن به سن 58 سالگی رسیده باشید، در اینصورت می توانید برای مدت 500 روز از جانب صندوق بیکاری، پول بیکاری دریافت کنید

برای مطالعه بیشتر درباره صندوق بیکاری به سایت اینترنتی InfoFinland و *اتحادیه کاری، مراجعه کنید.

پول بیکاری پایه

چنانچه بر اساس اقامت دائم یا اشتغال پیش از شروع بیکاری تحت پوشش تأمین اجتماعی فنلاند بوده و شرایط زیر را داشته باشید، می توانید پول بیکاری پایه را دریافت کنید

 • به عنوان بیکار متقاضی کار دراداره کار ثبت نام کرده باشید
 • زمان اشتغال بکار شما به حد نساب رسیده است، یعنی قبل از بیکار شدن به مدت کافی سرکار بوده اید
 • واجد شرایط لازم برای دریافت پول بیکاری از صندوق بیکاری نمی باشید

پول بیکاری پایه و اصلی، از جانب اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela)، قبول و پرداخت می شود.

پول بیکاری پایه را معمولاً می توان به مدت 400 روز دریافت کرد. به استثنای موارد زیر:

 • چنانکه سابقه خدمت کاری شما در مجموع سه سال یا کمترمی باشد، می توانید حداکثر به مدت 300 روز پول بیکاری پایه را دریافت کنید
 • چنانکه قبل از بیکار شدن به سن 58 سالگی رسیده باشید، در اینصورت می توانید برای مدت 500 روز پول بیکاری پایه را دریافت کنید

چنانکه در طول دوران بیکاری خود کمک هزینه های اجتماعی دیگری را دریافت کرده و یا درآمدهای کاری دیگری داشته باشید، در اینصورت پول بیکاری پایه کمتری به شما پرداخت می شود.

کمک هزینه مخصوص افراد بیکار متقاضی کار

می توانید در شرایط زیر پول بیکاری مخصوص افراد بیکار متقاضی کار را دریافت کنی

 • به عنوان بیکار متقاضی کار دراداره کار ثبت نام کرده باشید
 • در فنلاند اقامت دائم دارید
 • زمان اشتغال بکار شما بحد نساب نرسیده است، یعنی قبل از بیکار شدن به مدت کافی سر کار نبوده اید یا بیشتر از 500 روز بیکار بوده اید و بهمین جهت نمی توانید پول بیکاری اصلی و یا پول بیکاری متناسب با حقوق قبلی خود را دریافت کنید.

ممکن است برای دریافت کمک هزینه بازار کار شرایطی وجود داشته باشد که می تواند مثلاً مدت انتظار پنج ماهه باشد. شرایط را در صفحات کلا نگاه کنید.

کمک هزینه های دیگر برای شخص بیکار متقاضی کار

در صورتی که درآمدهای شما به دلیل بیکاری کاهش یابد، ممکن است در فنلاند حق دریافت کمک هزینه های اجتماعی دیگری را هم داشته باشید. این مزایا عبارتند از مثلاً کمک هزینه مسکن عمومی و کمک هزینه پایه امرار معاش  در صورتی که به طور دائم در فنلاند سکونت دارید و تحت پوشش تأمینات اجتماعی فنلاند هستید، حق دریافت کمک هزینه های اجتماعی را دارید. می توانید حق خود برای دریافت کمک هزینه های اجتماعی را از کلا سؤال کنید.

برای مطالعه بیشتردر این باره به صفحات مشکلات اقتصادی، تامینات اجتماعی فنلاند و کمک هزینه مسکندر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.