به محتویات منتقل شوید
Työsopimuksen sisältö

محتوای قرارداد کاری

منتشر شده28.02.2023
وقتی که در فنلاند کار جدیدی را آغاز می‌کنید، معمولاً با کارفرما قرارداد کاری کتبی منعقد می‌کنید. در این قرارداد کاری درباره وظایف کاری و حقوق و همچنین دیگر مزایا و شرایط مربوط به کار، توافق می شود. در این صفحه اطلاعاتی در مورد این که قرارداد کاری معمولاً چه مواردی را در بر می‌گیرد، وجود دارد.

در قرارداد کاری نمی توان در مورد شرایط کاری که در فنلاند قانونی نیستند، توافق نمود.

از قرارداد کاری دو نسخه تهیه می شود که یکی از آنها برای شخص کارفرما بوده و دیگری برای کارمند. حداقل مواردی که معمولا در قرارداد کاری نوشته می شوند عبارتند از:

طرفین قرارداد کاری

کارفرما و کارمند هر دو قرارداد کاری را امضا می نمایند.

روز آغاز کار

دائمی و یا موقتی بودن قرارداد کاری

اساسی ترین نوع قرارداد کاری، قرارداد دائمی و پیوسته می باشد. منظور از اینگونه قرارداد این است که کار مورد نظر تا زمانی که شخص کارمند استعفا دهد و یا کارفرما او را اخراج کند، ادامه می یابد. البته شخص کارفرما باید دلایل قابل قبولی برای اخراج کارمندش داشته باشد. دلایل قابل قبول برای اخراج کارمند، در قوانین مربوط به قراردادهای کاری ذکر شده اند. ادامه دار بودن قرارداد کاری بدین معنی است که شخص کارمند دارای کار رسمی یا دائمی می باشد.

قرارداد کاری موقت بدین معنی می باشد که در مورد آغاز و پایان دوره خدمت کاری توافق شده است. درصورت وجود دلایل اساسی، می توان قراداد کاری را بصورت موقتی انجام داد. قوانین و قراردادهای شرایط کاری دقیقا مشخص می نمایند که در چه مواقعی می توان از قراردادهای کار موقتی استفاده نمود.

علت موقتی بودن قرادادهای کاری می تواند بعنوان مثال یکی از موارد زیر باشد:

موقعیت محل کار

تمرین کاری

پروژه

بالا بودن میزان تقاضا و یا بودن در عالیترین موسم کاری

در صورت موقتی بودن قرارداد کاری، هر دوی طرفین، موظف به رعایت زمان توافق شده می باشند. قرارداد موقت را فقط در صورت وجود دلایل بسیار محکم می توان فسخ نمود.

زمان کار آزمایشی و طول مدت آن

در شروع دوره خدمت کاری می توان درباره کار آزمایشی توافق نمود. زمان انجام کار بصورت آزمایشی می تواند حداکثر شش ماه باشد. در مورد کار قراردادی محدود به زمان موقت، طول مدت کار آزمایشی می تواند حداکثر تا نصف طول مدت قرارداد کاری باشد. در طی دوره کار آزمایشی شخص کارمند می تواند ارزیابی کند که آیا کار مورد نظر برای وی مناسب است و کار فرما هم می تواند مناسب بودن کارمند را برای کار مزبور ارزیابی کند. در طول این دوره آزمایشی، کارمند و یا کار فرما می توانند بدون در نظر گرفتن زمان فسخ قرارداد، قرارداد را فسخ نمایند. دلایل فسخ قرارداد در طول دوره آزمایشی نباید تبعیض آمیز باشند. شخص کارمند در طول دوره آزمایشی می تواند حقوق نرمال دریافت نماید.

محل انجام کار

وظایف کاری

حقوق و پرداخت آن

مقدار دستمزد حقوق مطابق با قرارداد مربوط به شرایط کاری تعیین می گردد. چنانکه برای حرفه مورد نظر قرارداد مربوط به شرایط کاری موجود نباشد، با این وجود کارمند از حق دریافت حقوق مناسب برخوردار می باشد. کارفرما نمی بایستی حقوق کمتر از آنچه در قرارداد شرایط کاری ذکر شده است را پرداخت نماید. حقوق پرداختی به کارمند می تواند شامل اضافه حقوقها نیز باشد. معمول ترین نوع اضافه حقوقها در فنلاند عبارتند از: اضافه حقوق بعلت سابقه خدمت، بدلیل اضافه کار و یا بدلیل داشتن کار شیفتی.

روز پرداخت حقوق معمولاً یک یا دو مرتبه در ماه است. کارفرما حقوق شما را به حساب بانکی‌تان واریز می کند. کارگر یا کارمند باید در ارتباط با هر مرتبه پرداخت حقوق، فیش حقوقی دریافت کند. او می تواند از فیش حقوقی خود بازبینی کند که حقوقش درست پرداخت شده باشد.

زمانی که صحبت حقوق می شود معمولا منظور مقدار حقوق قبل از کم شدن مالیات (bruttopalkka) می باشد که از آن مالیات و دیگر هزینه های کارمندی کم می شود. آن مبلغ حقوقی که برای شخص کارمند می ماند، حقوق صافی (nettopalkka) مبلغ باقی مانده پس از کم شدن مالیات است.

ساعت و زمان کار

ساعات و زمان کار منظمی بایستی در قرارداد کار مشخص شود. ساعت و زمان کار باید مطابق با قانون مدت زمان کار و قرارداد شرایط کاری باشد.

در صفحه‌ شرایط استخدام و سطح حقوق در فنلاند در سایت اینترنتی InfoFinland، اطلاعاتی در مورد ساعات کار و حقوق در فنلاند، وجود دارد.

مرخصی سالیانه و حقوق تعطیلات

کارکنان از این حق برخوردارند که در طول مدت زمانی که در تعطیلات بسر می برند، همان مقدار حقوقی را دریافت دارند که در مواقع عادی و زمانی که سرکار هستند، به آنها پرداخت می شود. به عبارت دیگر، مرخصی سالیانه اوقات آزاد است که بابت آن حقوق پرداخت می شود. علاوه بر آن، در برخی از موارد پول مرخصی، یعنی مزایای مرخصی پرداخت می شود. پرداخت پول تعطیلات بر اساس قرارداد شرایط کاری می باشد. پس از اتمام دوره کاری، کارگر یا کارمند این حق را دارد که برای آن روزهایی که تا زمان اتمام دوره کاری هنوز به ازای آنها تعطیلات و یا پول تعطیلات نگرفته است، پول جبران تعطیلات  دریافت نماید.

مهلت کناره گیری از کار

قرارداد کاری که دائمی است، پس از اتمام مهلت کناره گیری از کار کارمند و یا کارفرما، فسخ می شود. زمان بین اطلاع از اتمام کار و آخرین روز کار، زمانی است که شخص کارمند قبل از پایان یافتن کارش، موظف به انجام کار می باشد. در طول مهلت کناره گیری از کار، شخص کارمند از حقوق و وظایف نرمال کارمندی برخوردار بوده و حقوق نرمالی را دریافت میکند. در صورتی که پیش از اتمام زمان بین اطلاع از اتمام کار و آخرین روز کار، به کار خود پایان دهید، کارفرما می تواند از شما درخواست غرامت کند.  

چنانکه کارفرما، کارمند را اخراج نماید، باید دلیل آن را ذکر کند. دلایل قابل قبول برای اخراج از کار، در قانون قرارداد کاری ذکر شده اند.

ذکر اینکه قرارداد کاری، چه قرارداد شرایط کاری را رعایت می نماید

مؤسسه بیمه

اطلاع در مورد این که کارفرما، تأمین بازنشستگی کارگر یا کارمند را در چه مؤسسه بیمه ای گرفته و یا او را در برابر حوادث کاری و بیماری های حرفه ای بیمه کرده است.