به محتویات منتقل شوید
Voinko menettää oleskeluluvan?

آیا ممکن است که اجازه اقامت خود را از دست دهیم؟

منتشر شده11.04.2024
در صورتی که دارای اجازه اقامت موقتی فنلاند هستید و شرایط زندگی شما تغییر می کند، این امر می تواند بر روی اجازه اقامت شما هم تأثیر بگذارد. در این صفحه اطلاعاتی در مورد شرایطی که به سبب آن ممکن است اجازه اقامت خود را از دست دهید، وجود دارد.

باطل کردن اجازه اقامت

اجازه اقامت موقت یا دائم شما در شرایط زیر لغو می شود:

  • به طور دائم از فنلاند مهاجرت می کنید
  • بمدت دو سال بدون وقفه در خارج از کشور اقامت داشته اید

همچنین در شرایط زیر می توان اجازه اقامت دائم یا موقت شما را لغو کرد:

  • در زمان درخواست اقامت اطلاعات غلطی را ارائه داده اید.
  • موضوعی را مخفی نگه داشته اید که می توانست مانع از صدور اجازه اقامت برای شما شود.
  • یکی دیگر از دولتهای عضو پیمان شنگن از فنلاند می خواهد که اقامت پذیرفته شما برای شما لغو شود.

همچنین اگر آن دلایلی که بر اساس آنها اقامت موقتی صادر شده است دیگر موجود نباشند، می توان اقامت موقتی را لغو کرد. در نظر داشته باشید که در موارد مشخصی، باید درآمد کافی برای زندگی در فنلاند هم وجود داشته باشد. می توانید از صفحات اداره مهاجرین بررسی کنید که چه کسی و چه مقداری درآمد باید داشته باشد.

اداره مهاجرت درباره لغو اجازه اقامت تصمیم می گیرد.

اگر به خارج از کشور مهاجرت کنید

اگر بخواهید برای مدت دو سال و مثلا برای انجام کار و تحصیلات از فنلاند به خارج کشور مهاجرت کنید، می توانید درخواستی را به اداره کل امور مهاجرت ارسال کنید و ضمن آن بخواهید که اجازه اقامت شما لغو نشود. خود شما می توانید این درخواستنامه را بنویسید ولی باید تاریخ، امضا و مشخصات شما در آن درج شده باشد. همچنین در درخواست خود باید ذکر کنید که برای چه مدت زمانی و به چه علت در خارج از کشور اقامت خواهید داشت. در درخواستنامه خود توضیحاتی مبنی بر اینکه چرا نباید اجازه اقامت شما لغو شود نیز بنویسید. شما قبل از پایان یافتن اقامت دو ساله خود در خارج از کشور، باید این درخواستنامه را ارسال کنید.

اگر کارفرمای فنلاندی تان، شما را جهت انجام کار به خارج از کشور فرستاده باشد، در این صورت حتی اگر بخاطرانجام کار برای مدت بیشتر از دو سال در خارج از کشور اقامت داشته باشید، با این وجود اجازه اقامت فنلاند را از دست نمی دهید.

اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت به خارج از کشور در سایت اینترنتی InfoFinland و مهاجرت از فنلاند به خارج از کشور، یافت می شود.

اگر ازدواج رسمی و یا رابطه زناشویی به ثبت رسیده باتمام رسیده و لغو شود

اگر شما دارای اجازه اقامت موقتی پذیرفته شده بر اساس پیوند خانوادگی باشید، خاتمه ازدواج رسمی و یا رابطه زناشویی به ثبت رسیده می تواند بر روی اجازه اقامت شما تأثیر بگذارد. مرگ عضو خانواده تان هم، در صورتی که به واسطه او به فنلاند مهاجرت کرده اید، می تواند بر روی اجازه اقامت شما تأثیر بگذارد.

اگر پیوند خانوادگی دیگر وجود نداشته باشد، اجازه اقامت پذیرفته شده بر اساس پیوند خانوادگی لزوماً دیگر تمدید نمی شود. همچنین ممکن است که اجازه اقامت معتبر نیز لغو گردد.

به هر حال در صورتی که شما مناسبات و پیوند محکم و نزدیکی با فنلاند داشته باشید، اجازه اقامتتان را می توان تمدید نمود. مناسبات و پیوند محکم و نزدیکی با فنلاند می تواند مثلاً در موارد زیر وجود داشته باشد:

  • فرزندان و یا دیگر اعضای خانواده در فنلاند
  • محل کار و یا شرکت شخصی در فنلاند.
  • اشتغال به تحصیل در فنلاند

در صورتی که به این دلیل از همسر خود جدا می شوید که او با شما رفتاری خشونت آمیز دارد، اجازه اقامتتان را می توان علیرغم طلاقتان تمدید نمود. برای نشان دادن این موضوع مدرک ارائه کنید، مثلاً گواهی پزشکی و یا گزارش مشاور خانواده. همچنین توضیحات خود درباره شرایط مذکور را نیز پیوست درخواست اقامت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ازهم گسستن پیمان ازدواج و یا رابطه زناشویی به ثبت رسیده می توانید به سایت InfoFinland و طلاق مراجعه کنید.

در صورت از دست دادن محل کار

چنانکه شما دارای نوعی از اقامت مخصوص انجام کار هستید که فقط شامل انجام کار در نزد کارفرمای مشخص می شود و محل کار خود را از دست می دهید، باید دوباره درخواست اجازه اقامت مخصوص کارکنان و کارمندان را نموده و یا با استناد به دلیل دیگری درخواست اقامت کنید.

اگر اداره کل امور مهاجرت اجازه اقامت مخصوص کارکنان و کارمندان را برای شما صادر کرده است ولی کار شما زودتر از اختتام تاریخ اعتبار اجازه اقامت شما به پایان می رسد، در این صورت خود شما و یا کارفرمای شما باید درباره پایان یافتن کار شما کتبا به اداره کل امور مهاجرت اطلاع دهید.

اگر اجازه اقامت مخصوص انجام کار شما محدود به انجام کار برای کارفرمای مشخصی نبوده بلکه برای حرفه مشخصی صادر شده و دارای اعتبار است، می توانید کار خود را عوض کرده و کار دیگری را که در رابطه با همان رشته و حرفه می باشد، بیابید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کار و انجام فعالیتهای صنفی و تجاری در فنلاند می توانید به سایت اینترنتی InfoFinland و کار و فعالیت صنفی و تجاریمراجعه کنید. اطلاعات لازم درباره اجازه های اقامت کارکنان، کارمندان و افراد دارای فعالیت های صنفی و تجاری را می توانید با مراجعه به آمدن به فنلاند برای انجام کار و نیز آمدن به فنلاند برای انجام فعالیتهای صنفی و تجاری، کسب کنید.

آیا قربانی سوءاستفاده کارفرما و یا سهل انگاری بزرگ او بوده اید؟

در صورتی که در فنلاند اجازه اقامت دارید و قربانی سوء استفاده کارفرما شده اید، می توانید به دلیل سوء استفاده کارفرما، ادامه اجازه اقامت یا مدرک در مورد حق کار گسترده درخواست کنید. در صورتی که اجازه اقامت فعلی شما در حال خاتمه است و کارفرمای جدیدی ندارید، به دلیل سوء استفاده کارفرما، درخواست ادامه اجازه اقامت کنید. در صورتی که اجازه اقامت شما معتبر است و کارفرمای جدیدی دارید، درخواست گواهی به دلیل سوء استفاده کارفرما کنید. به کمک گواهی یا ادامه اجازه اقامت، می توانید در هر رشته ای که خواستید کار کنید.

اخراج از کشور

در صورتی که شما دارای اجازه اقامت در فنلاند بوده اید ولی اجازه اقامت تان تمدید نشود، اداره کل مهاجرت تصمیم به اخراج شما از کشور می گیرد.

چنانچه در فنلاند مرتکب جرم شوید، شما را می توان بر اساس انجام جرم نیز از کشور اخراج نمود.

در صورتی که حکم اخراج شما از کشور صادر شود، اجازه اقامت احتمالی معتبر شما باطل شده و شما باید کشور را ترک نمائید. معمولاً به شما مهلتی داده می شود که پس از گذشت آن بایستی از کشور خارج شوید.

در صورتی که تا پایان مهلت داده شده از فنلاند خارج نشوید، پلیس یا مرزبانی شما را از کشور خارج می کند.

اگر در کشور خودتان خطر مجازات مرگ، شکنجه، اذیت و آزار یا برخورد غیر انسانی و توهین آمیز شما را تهدید کند، بر اساس قانون نمی توان شما را از کشور اخراج کرد.