Veroilmoitus ja verotuspäätös
theme icon

فرم اعلام مالیات و تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت

در فنلاند از اداره کل مالیات اظهارنامه مالیاتی از پیش تکمیل شده را در پست یا خدمات الکترونیکی دریافت می کنید. بر اساس اظهارنامه مالیاتی، در ماه مه تا اکتبر، تصمیم مالیاتی دریافت خواهید نمود. در تصمیم مالیاتی این اطلاعات وجود دارد که آیا شما باید مالیات بیشتر پرداخت کنید و یا مالیات اضافه ای که سال پیش پرداخت کرده اید به شما برگردانده می شود.

اظهارنامه مالیاتی

در فرم اعلام مالیات اطلاعات مربوط به درآمدها، مالیات پرداخت شده و مقدار کاهشی که از مالیات پرداختی انجام گرفته بابت سال پیش وجود دارد. اطلاعات موجود در فرم اعلام مالیات را بازبینی نمائید. در صورتی که تمام اطلاعات موجود در فرم اعلام مالیات صحیح است و هیچ کم و کسری ندارد، احتیاج نیست کاری بکنید.

در صورتی که اطلاعات موجود در فرم اعلام مالیات صحیح نیست یا موردی در آن ذکر نشده است، فرم اعلام مالیات را در خدمات اینترنتی OmaVero تکمیل و تصحیح کنید. در صورتی که دارای مشخصات کاربری بانک های اینترنتی فنلاندی یا سیستم تشخیص هویت (mobiilivarmenne) هستید، می توانید از خدمات اینترنتی استفاده کنید. در صورتی که تصحیح را در خدمات اینترنتی OmaVero انجام نمی دهید، فرم های تصحیح جداگانه را از صفحات اینترنتی اداره کل مالیات یا اداره مالیات تهیه کنید. فرم ها را جداگانه پست کنید.

به خاطر داشته باشید که تا آخرین روز برگشت تعیین شده، فرم اعلام مالیات را بازبینی کرده و تغییرات لازم را در آن بدهید. آخرین روز برگشت در صفحه اول فرم اعلام مالیات ذکر شده است. تصمیم مالیاتی نهایی بر اساس اطلاعات موجود در اظهارنامه مالیاتی تعیین می شود.

linkkiVerohallinto:
فرم اعلام مالیات و تصمیم مقدار مالیات قابل پرداختفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مخارجی را که می توان از مالیات کسر کرد بازبینی کنید

در فنلاند می توانید مخارجی را از مالیات کسر کنید (vähennys) که این کاهش ها مقدار مالیاتی که باید بپردازید را پائین می آورند. سازمان امور مالیاتی بخشی از این کاهش ها را اتوماتیک انجام می دهد، ولی برخی از کاهش ها را شما باید خودتان تقاضا کنید.

این کاهش ها از جمله شامل این موارد هستند:

  • کاهش هزینه های تعمیر مسکن
  • کاهش هزینه های تردد بین خانه و محل کار
  • کاهش بهره وام مسکن

در صورتی که برای مسکن دائمی خود وام مسکن گرفته اید، می توانید بهره این وام را از مالیاتی که می دهید کم کنید. در مواقعی که مسکن دائمی تان در خارج از فنلاند است نیز می توانید بهره وام مسکن را کم کنید. چنانچه وام مسکن را از یک بانک فنلاندی گرفته باشید، مقامات مالیات اطلاعات وام را مستقیماً از بانک دریافت می کنند. در صورتی که وام مسکن را از یک بانک خارجی گرفته اید، اطلاعات وام مسکن را خودتان به مقامات مالیات اطلاع دهید.

در صورتی که حقوق بگیر هستید، اداره کل مالیات به طور اتوماتیک 750 یورو بابت مخارج کسب درآمد از مالیات تان کسر می کند. در صورتی که بیش از این مخارج داشته اید، می توانید در اظهار نامه مالیاتی به عنوان مخارج کسب درآمد اعلام کنید. مثلاً در صورتی که دورکاری می کنید، می توانید مخارج ناشی از اتاق کار، لوازم و اینترنت را کم کنید. دورکاری برنامه ای است که با کارفرمای خود توافق کرده اید که بخشی از زمان کاری خود را در خانه یا محل دیگری که خودتان تهیه کرده اید، کار کنید.

هنگامی که تقاضای کارت مالیاتی جدید می کنید می توانید این کاهش های مالیاتی را اطلاع دهید. در این صورت کاهش های مالیاتی در درصد مالیاتی تان در نظر گرفته می شوند. کاهش های مالیاتی را می توانید بعداً هم با استقاده از فرم اعلام مالیات تقاضا کنید. در این حالت کاهش هایی که در مالیات خود انجام داده اید را بعداً به صورت بازگشت مالیاتی دریافت خواهید نمود.

در صفحه Vero.fi اطلاعات دقیق تری در مورد این که چطور می توانید مخارج خود را از مالیات کاهش دهید و اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کنید، وجود دارد.

linkkiVerohallinto:
کاهش مالیاتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت

تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت (verotuspäätös) محاسبه مقدار مالیات نهایی است. از حقوق یا دیگر درآمدهای شما بر اساس کارت مالیاتی تان مالیات کسر شده است. نام این مالیات پیش پرداخت شده (ennakonpidätys) است. مقدار مالیات پیش پرداخت شده بر اساس تخمینی که از درآمدهای شما زده شده است تعیین می گردد. مقدار مالیات بعداً بر اساس این تعیین می شود که درآمد و کاهش های مالیاتی واقعی شما چقدر بوده است.

همراه با فرم اعلام مالیات از پیش تکمیل شده، تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت نیز برای شما ارسال می شود. چنانچه فرم اعلام مالیات را تکمیل و تصحیح نکنید، این تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت که برای شما ارسال شده نهایی خواهد بود. در صورتی که اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و تصحیح کنید، بعداً تصمیم مالیاتی برای شما ارسال خواهد شد. به یاد داشته باشید که تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت جدید را هم بازبینی کنید.

تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت و لیست وضعیت مالیاتی که در بهار همراه فرم اعلام مالیات برایتان ارسال می شود را نگه دارید. سفارش دادن لیست وضعیت مالیاتی جدید مشمول هزینه خواهد بود.

مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت و مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت

از تصمیم مالیاتی دیده می شود که آیا مقدار مالیاتی که پرداخت کرده اید صحیح است یا خیر. در صورتی که بیش از حد لازم مالیات پرداخت کرده باشید، مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت (veronpalautus) دریافت می کنید. در صورتی که کمتر از مقدار لازم مالیات پرداخت کرده باشید، باید مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت (jäännösvero) پرداخت کنید.

مالیات بازگشتی مستقیماً به حساب بانکی شما پرداخت می گردد. شماره حساب بانکی خود را در خدمات اینترنتی سازمان امور مالیاتی و یا با فرم کاغذی جداگانه اطلاع دهید. مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت می تواند یا به حساب بانکی فنلاندی شما واریز شود یا به حساب بانکی خارجی تان.

در صورتی که مجبور به پرداخت مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت باشید، همراه با تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت فرم انتقال بانکی برای پرداخت مالیات دریافت خواهید کرد. در این فرم انتقال بانکی مقدار مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت، شماره حساب بانکی که باید به آن پرداخت کنید، آخرین مهلت پرداخت و شماره شناسه انتقال بانکی دیده می شود. شما باید پس از زمان مشخصی، بابت مقدار مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت، بهره نیز پرداخت کنید.

linkkiVerohallinto:
مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiVerohallinto:
شماره حساب بانکی خود را اطلاع دهیدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiVerohallinto:
مالیات کم پرداخت شده قابل پرداختفنلاندی | سوئدی | انگلیسی