Verokortti
theme icon

کارت مالیاتی

اگر در فنلاند حقوق یا درآمد دیگری دارید، به کارت مالیاتی (verokortti) نیاز دارید. در کارت مالیاتی درصد مالیاتی (veroprosentti) ذکر شده است. کارفرما از روی آن متوجه می شود که چقدر باید از حقوق شما مالیات پرداخت کند. مقدار درصد مالیاتی بستگی به مقدار درآمدتان دارد.

در صورتی که به تازگی به فنلاند مهاجرت کرده اید، کارت مالیاتی را از اداره مالیات (verotoimisto) دریافت خواهید کرد. برای دریافت کارت مالیاتی تخمین بزنید که درآمدتان در کل سال چقدر خواهد بود. به شماره شناسایی شخصی فنلاندی نیز نیاز خواهید داشت. هنگامی که در اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس به عنوان ارباب رجوع ثبت نام کنید، به شما شماره شناسایی شخصی داده خواهد شد. می توانید از اداره مالیات هم شماره شناسایی شخصی دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ثبت شدن به عنوان ساکن مراجعه کنید.

هنگامی که در فنلاند اقامت دائم دارید، سازمان امور مالیاتی در ماه ژانویه هر سال کارت مالیاتی جدید برایتان خواهد فرستاد. سازمان امور مالیاتی بر اساس مقدار درآمدتان در سال گذشته، برایتان درصد مالیاتی مناسب محاسبه می کند. کارت مالیاتی خود را به کارفرمایتان ارائە دهید. در صورتی که کارت مالیاتی بە کارفرما ارائە دادە نشود، وی باید از حقوق شما 60 درصد مالیات کسر کند.

در صورتی که درآمدتان در عرض سال افزایش یا کاهش یافت، تقاضای کارت مالیاتی جدید بکنید. کارت مالیاتی جدید را بدین طریق می توانید دریافت کنید:

  • از طریق خدمات آنلاین اداره‌ی دارایی، از بخش خدمات اینترنتی OmaVero
  • از اداره مالیات

می توانید از خدمات تلفنی سازمان امور مالیاتی نیز کارت مالیاتی سفارش دهید:

  • زبان فنلاندی 000 497 029
  • زبان سوئدی: 001 497 029
  • زبان انگلیسی: 050 497 029

هنگام تقاضای کارت مالیاتی جدید به اطلاعات زیر نیاز دارید:

  • ارزیابی در مورد این که در کل سال چقدر درآمد خواهید داشت
  • درآمدتان از ابتدای سال تا زمان مربوطه
  • مقدار مالیاتی که از ابتدای سال تا زمان مربوطه از درآمدتان پرداخت کرده اید
  • اطلاعات در مورد این که در سال جاری چقدر تقاضای کاهش در مالیات خواهید کرد

در صورتی که در طی سال بیش از حد لازم مالیات پرداخت کنید، سال بعد مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت به شما پرداخت خواهد شد. در صورتی که کمتر از حد لازم مالیات پرداخت کنید، مجبور خواهید بود مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت بدهید.

بررسی کنید که ویروس کرونا چگونه بر روی خدمات تأثیر می گذارد

linkkiVerohallinto:
سفارش دادن کارت مالیاتی فنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiVerohallinto:
محاسبه گر درصد مالیاتیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

چنانچه چند کارفرما دارید

اگر برای چند کارفرمای مختلف کار می‌کنید، کارت مالیاتی خود را بە یک یک آنها ارائە دهید. ارائه‌ی یک کارت مالیاتی مشابه به همه‌ی کارفرماهای مختلف، امری پذیرفته شده است. بابت همە‌ی کارهایی کە انجام می دهید، بە میزانی مشابه مالیات پرداخت می‌کنید.

در کارت مالیاتی، سقف درآمد شخص قید می‌شود و درصد مالیاتی نیز بر اساس همان سقف درآمد محاسبە می‌گردد. بە‌خاطر داشته باشید کە درآمدتان را زیر نظر بگیرید. اگر درآمدتان بیشتر از آن مقداری شود کە بە ادارە‌‌ی دارایی اطلاع دادە‌اید، از سقف درآمد قید شده در کارت مالیاتی عبور شده است. در صورتی که از سقف درآمد، عبور شده است کارت مالیاتی جدید سفارش دهید.

شماره مالیات

در صورتی که در فنلاند در کار ساختمانی یا نصب و راە اندازی فعالیت می کنید، به شماره مالیاتی (veronumero) احتیاج دارید. با استفاده از شماره مالیاتی پیگیری می شود که همه کارگران در سازمان امور مالیاتی ثبت شده باشند. این شماره مالیاتی باید در شناسه عکسداری که کارفرمایتان به شما می دهد دیده شود. حق ندارید که بدون این شناسه در کارهای ساختمانی کار کنید.

همزمان با دریافت کارت مالیاتی از اداره مالیات، شماره مالیاتی نیز به شما داده می شود.

در صورتی که شما کارت شناسایی شخصی فنلاندی و کارت مالیاتی دارید، شماره مالیاتی در کارت مالیاتی تان دیده می شود.

linkkiVerohallinto:
شماره مالیاتیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی