Tarvitsetko tulkkia?
theme icon

آیا به مترجم نیاز دارید؟

اگر شما ناچار به رسیدگی به کارهای خود با مقامات اداری فنلاندی می باشید و زبانهای فنلاندی و سوئدی را بلد نبوده و دارای زبان مشترک دیگری با آن مقام اداری نمی باشید، در این صورت در بعضی از شرایط می توانید مترجم دریافت کنید. در چنین مواقعی خود آن مقام اداری مترجم را برای شما گرفته و هزینه آن را می پردازد.

البته هر مقام اداری زمانی می تواند مترجم را برنامه ریزی کرده و هزینه های آن را بپردازد که موضوع بنا به خواست خود آن مقام اداری مورد بررسی قرار گرفته باشد. البته این موضوع همیشه امکان پذیر نیست. چنانکه برای انجام بررسی های اولیه و برنامه وفق یابی به مترجم نیاز دارید، در این صورت گرفتن مترجم برعهده خود کارمند یا مقام اداری مربوطه می باشد. می توانید در این باره از قبل از مقام اداری مربوطه سوال کنید.

درصورتیکه از فنلاند درخواست پناهندگی کرده اید و پناهجو می باشید، شما از این حق برخوردارید که برای موضوعات مربوط به بررسی درخواست پناهندگی تان، از مترجم استفاده کنید. شما این حق را دارید که درباره تصمیمات گرفته شده مربوط به شما، به زبان مادری خود و یا زبان دیگری که متوجه می شوید، آگاهی یابید. محتوای تصمیمات اتخاذ شده توسط ترجمه شفاهی یا کتبی به اطلاع شما رسانده می شود.

اگر خود شما مترجم گرفته و هزینه های آن را شخصا بپردازید، می توانید هرگاه که بخواهید از مترجم استفاده کنید.

linkkiKela:
خدمات ترجمهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مترجم چه کاری را انجام میدهد؟

مترجم در جلسه ملاقات بین شما و مقامات اداری حضور دارد. او صحبتهای شما و مقامات مذکور را ترجمه می کند. ترجمه می تواند بصورت حضوری، از طریق تلفن و یا بصورت ارتباط اینترنتی ویدئویی صورت گیرد.

وظیفه کاری مترجم، ترجمه گفتگوهایی است که بین شما و مقامات اداری صورت میگیرد. مترجم غیر از کار ترجمه، به هیچ امر دیگری رسیدگی نمیکند. بنابراین او نمی تواند در انجام کارهای دیگر به شما کمک کند. مترجم، شخصی بی طرف است که در موضوع گفتگو مداخله نمیکند، او از هیچکدام از طرفین گفتگو یعنی شما و یا مقام اداری، جانبداری نمی کند.

مترجم موظف به محرمانه نگهداشتن مسایل کاری خود بوده و نباید درباره موضوعات شما به دیگران چیزی بگوید.

از کجا می توان مترجم گرفت؟

در فنلاند هشت مرکز ترجمه (tulkkikeskus) وجود دارد که زیر نظر شهرداری شهرستانها فعالیت می کنند. خدمات مراکز ترجمه در درجه اول اختصاص به مقامات اداری دارد که کارشان در ارتباط با مهاجرین می باشد.

همچنین بسیاری ازشرکتها نیز به ارائه خدمات ترجمه می پردازند.

linkkiSuomen kääntäjien ja tulkkien liitto:
به جستجوی مترجم شفاهی یا کتبی بپردازیدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مرکز مترجمان

linkkiA-tulkkaus:
ترجمهفنلاندی

linkkiKeski-Suomen tulkkikeskus:
ترجمهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiLahden seudun tulkkikeskus:
ترجمهفنلاندی

linkkiPirkanmaan tulkkikeskus:
ترجمهفنلاندی | انگلیسی

linkkiPohjanmaan tulkkikeskus:
ترجمهفنلاندی

linkkiPohjois-Suomen tulkkipalvelu:
ترجمهفنلاندی

linkkiTurun seudun tulkkikeskus:
ترجمهفنلاندی | سوئدی

linkkiKotkan tulkkikeskus:
ترجمهفنلاندی