مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Vapaaehtoistyö
theme icon

کار داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد

اگر شما دارای سابقه و تجربه کاری در فنلاند نبوده و یا هنوز زبان فنلاندی را خوب بلد نیستید، در این صورت انجام کار داوطلبانه راه خوبی برای ورود به جامعه کاری و بهبود دادن وضعیت زبان شما می باشد.

در ازای کار داوطلبانه دستمزدی پرداخت نمیشود ولی مدت زمانی که مشغول به این کار می باشید می تواند برای شما سابقه کاری حساب شود که برای درخواست کارهای دیگری که در ازای آنها دستمزد پرداخت میشود، برای شما مفید است. مستقیما با ارگانی که قصد انجام کار داوطلبانه برای آن را دارید، تماس بگیرید. چنانکه کمک هزینه بیکاری دریافت می کنید، قبلا از اداره کار سوال کنید که آیا انجام کار دواطلبانه تاثیری بر روی دریافت این کمک هزینه دارد. در برخی موارد می توانید کار داوطلبانه را به عنوان بخشی از برنامه وفق یابی تان (kotoutumissuunnitelma) به حساب آورید.

کار داوطلبانه میتواند سرگرمی خوبی نیز برای گذراندن اوقات فراغت باشد. معمولا خود شما میتوانید در مورد اینکه چه اوقاتی و به چه فواصل زمانی در اینگونه فعالیتها شرکت کنید، تصمیم میگیرید. در ضمن انجام کارهای داوطلبانه میتوانید با افرادی که علایق آنها مشابه شما می باشد، آشنا شوید. همچنین روابطی که در ضمن کار داوطلبانه ایجاد کرده اید می تواند که در زندگی کاری برای شما فایده داشته باشد.

linkkiVapaaehtoistyö.fi:
کار داوطلبانهفنلاندی

linkkiPunainen Risti:
کار داوطلبانهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKierrätyskeskus:
راهنمایی های راجع به کار داوطلبانه و بدون دریافت دستمزدفنلاندی | انگلیسی