Taloudellista tukea vammaisille
theme icon

حمایت‌های مالی معلولین

بازنشستگی عدم توانائی انجام کار

در صورتی که دارای معلولیت یا بیماری هستید که به دلیل آن نمی توانید کار کنید، می توانید از بازنشستگی عدم توانائی انجام کار (työkyvyttömyyseläke) برخوردار گردید. چنانچه نابینا هستید یا توانائی حرکت ندارید، با آن که بتوانید کار کنید هم می توانید بازنشستگی عدم توانائی انجام کار بگیرید. بازنشستگی عدم توانائی انجام کار به افراد بین سنین 64-16 سال تعلق می گیرد. مدت زمانی که در فنلاند اقامت داشته اید بر روی دریافت این بازنشستگی تأثیر می گذارد. معمولاً پس از این که سه سال در فنلاند اقامت داشته اید می توانید بازنشستگی عدم توانائی انجام کار دریافت کنید.

بازنشستگی عدم توانائی انجام کار را می توانید از کلا (Kela) تقاضا نمائید.

linkkiKela:
بازنشستگی ناتوانی در انجام کارفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک‌هزینه معلولین بزرگسال

در صورتی که دارای معلولیت یا بیماری هستید که حداقل به مدت یک سال بطور پیوسته توانائی انجام کار شما را پائین می آورد، می توانید از کمک هزینه معلولیت (vammaistuki) برخوردار شوید. برای دریافت کمک هزینه معلولیت به گواهی پزشک نیاز دارید. کمک‌هزینه‌ی معلولین بزرگسال، به افراد 16 الی 64 ساله پرداخت می‌شود. مدت زمانی که در فنلاند اقامت داشته اید بر روی دریافت این کمک هزینه تأثیر می گذارد. معمولاً پس از این که سه سال در فنلاند اقامت داشته اید می توانید کمک هزینه معلولیت دریافت کنید. مقدار کمک هزینه معلولیت بستگی به این دارد که معلولیت تان چقدر شدید است.

کمک هزینه معلولیت را می توانید از کلا (Kela) تقاضا نمائید.

linkkiKela:
کمک هزینه معلولین برای بزرگسالانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
بهداشت و توانبخشیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | سامی

کمک هزینه مراقبت از خویشاوند معلول

در صورتی که از خویشاوند معلول خود در خانه نگهداری می کنید، شهر محل اقامت شما می تواند به شما کمک هزینه مراقبت از خویشاوند معلول (omaishoidontuki) پرداخت کند. برای دریافت این کمک هزینه، باید با شهر محل اقامت خود قرارداد کمک هزینه مراقبت از خویشاوند معلول ببندید. کمک هزینه مراقبت از خویشاوند معلول را می توانید از اداره امور اجتماعی شهر محل اقامت خود تقاضا نمائید.

linkkiOmaishoitajaliitto:
خدمات راهنمایی برای افرادی که از بستگان نزدیک خود مراقبت می کنندفنلاندی

کمک‌هزینه‌ی معلولین زیر 16 سال

کودک زیر 16 سال می‌تواند کمک هزینه‌ی معلولین را دریافت کند، مشروط بر این‌که وی به دلیل معلولیت یا بیماری خود حداقل به مدت 6 ماه به‌طور مداوم به درمان، مراقبت و توانبخشی نیاز داشته باشد. می‌توانید کمک‌هزینه‌ی معلول زیر 16 سال را از کِلا تقاضا کنید. معمولا با پرداخت این کمک‌هزینه برای مدتی مشخص موافقت می‌شود. زمانی‌که دوره‌ی پرداخت پایان می‌یابد، می‌توان جهت تمدید پرداخت کمک‌هزینه تقاضا کرد.

linkkiKela:
کمک هزینه معلولین برای کودکانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک مالی مراقبت ویژه

می‌توانید از کِلا کمک مالی ویژه‌ی دوران درمان را دریافت کنید، مشروط بر این‌که

  • در معالجه بیمارستانی و پلی کلینیکی فرزند زیر سن 7 سال خود شرکت کنید
  • در معالجه بیمارستانی و پلی کلینیکی فرزند خود که دارای بیماری دشوار است و بین 7 تا 15 سال سن دارد، شرکت کنید
  • در توانبخشی فرزند خود که سنش بین 0 تا 15 سال است شرکت کنید
  • از فرزند خود که دارای بیماری دشوار است و کمتر از 16 سال سن دارد، مراقبت کنید و مراقبت در خانه بخشی از معالجه بیمارستانی و پلی کلینیکی باشد.
  • در مدت آزمایشی مدرسه یا مراقبت روزانه از کودکی که دارای بیماری دشوار است، در خانه در حالت آمادگی به سر ببرید.

linkkiKela:
کمک هزینه ویژه مراقبت برای افراد زیر 16 سالفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک هزینه درمانی شخصی که بازنشستگی دریافت می کند

در صورتی که بازنشسته هستید و توانائی فعالیت تان به دلیل معلولیت یا بیماری حداقل به مدت یک سال بطور پیوسته پائین آمده باشد، می توانید کمک هزینه درمانی شخصی که بازنشستگی دریافت می کند (eläkettä saavan hoitotuki) دریافت کنید. چنانچه به دلیل معلولیت یا بیماری بطور مدام به کمک احتیاج داشته باشید، می توانید این کمک هزینه را دریافت کنید. مقدار این کمک هزینه بستگی به این دارد که چقدر به کمک احتیاج داشته باشید. کمک هزینه درمانی شخصی که بازنشستگی دریافت می کند را می توانید از کلا (Kela) تقاضا نمائید.

linkkiKela:
کمک هزینه مراقبت از افراد بازنشستهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک هزینه لباس و تغذیه

در صورتی که معلولیت یا بیماری شما موجب هزینه های تغذیه یا لباس اضافه برایتان شود، می توانید تقاضای کمک هزینه لباس و تغذیه (vaatetus- ja ravitsemustuki) کنید. این کمک هزینه را می توانید از اداره امور اجتماعی شهر محل اقامت خود تقاضا نمائید.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
هزینه های اضافی پوشاک و خوراکفنلاندی | سوئدی