مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Avioliiton solmiminen Suomessa, muistilista
theme icon

عقد پیمان ازدواج در فنلاند، موضوعاتی که باید بخاطر داشته باشید

از این سایت می توانید اطلاعاتی را بیابید که درصورت ازدواج در فنلاند، به آنها نیاز خواهید داشت.

بررسی موانع ازدواج

قبل از عقد پیمان ازدواج، بایستی درباره موانع ازدواج تحقیق و بررسی شود. این امر توسط اداره ثبت احوال و یا کلیسا که به کار عقد کردن رسیدگی می کنند، انجام می شود.

برای مطالعه بیشتر درباره بررسی موانع ازدواج به سایت اینترنتی InfoFinland و بررسی موانع ازدواج، رسیدگی کنید.

تصمیم گرفتن درباره نام خانوادگی

زمانی که ازدواج می کنید، می توانید با همسر خود نام خانوادگی مشترکی داشته باشید. همچنین می توانید نام خانوادگی قبل از ازدواج خود را نگه داشته و یا یک نام خانوادگی ترکیبی برای خود انتخاب کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این باره به سایت اینترنتی InfoFinland و تصمیم گرفتن درباره نام خانوادگی، مراجعه کنید.

عقد غیر مذهبی و یا عقد مذهبی

در فنلاند عقد پیوند زناشویی می تواند در مکانهای زیر صورت گیرد:

  • در اداره ثبت احوال
  • در یک انجمن مذهبی که حق انجام عقد پیوند زناشویی را دارد

عقد غیر مذهبی در اداره ثبت احوال و عقد دینی در کلیسا و یا در یک انجمن مذهبی دیگر، انجام می شود. برای کسب آگاهی بیشتر در این باره با مراجعه به سایت اینترنتی InfoFinland و عقد پیوند زناشویی، امکان پذیر است.