مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Avoliitto
theme icon

زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی

زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی رابطه ایست که در آن زوجین با هم زندگی می کنند ولی با هم ازدواج رسمی نکرده اند. در فنلاند، آغاز زندگی مشترک بدون ازدواج، مسایل مربوط به این رابطه و پایان دادن به آن، مسئله خصوصی خود زوجین می باشد. زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی در هیچ جا به ثبت نمیرسد.

بر خلاف زندگی زناشویی همراه با ازدواج رسمی،

  • دو نفری که بدون داشتن ازدواج رسمی با هم زندگی می کنند، وظیفه شرکت در تأمین مخارج زندگی، همدیگر را ندارند.
  • زوجین از همدیگر هیچگونه دارایی را به ارث نمی برند.
  • در رابطه مشترک بدون ازدواج رسمی، در صورت فوت یکی از زوجین به دیگری بازنشستگی افراد بیوه تعلق نمی گیرد.

در شرایط زیر می توانید از نام خانوادگی مشترک استفاده کنید

  • دارای فرزندان مشترک باشید یا
  • حداقل به مدت پنج سال با هم زندگی کرده اید

در صورتی که مایلید نام خانوادگی مشترک داشته باشید، تقاضای تغییر نام را به اداره ثبت احوال ارسال کنید.

در صورتی که به صورت دائمی در یک منزل با هم سکونت دارید، به یک خانوار متعلق هستید. این موضوع از جمله هنگامی که از اداره ملی مستمری بگیران (Kela) تقاضای کمک هزینه مسکن می کنید، اهمیت دارد.

جهت آگاهی بیشتر درباره سکونت زوجینی که رسما ازدواج نکرده اند، به سایت اینترنتی InfoFinland وکمک هزینه مسکن ، مراجعه کنید.

رابطه مشترک بدون ازدواج رسمی که در خارج از کشور آغاز شده است

وجود رابطه زناشویی بدون ازدواج رسمی ممکن است دلیلی برای دریافت اجازه اقامت باشد. مقامات درباره پذیرفتن اقامت، هر مورد را بطور جداگانه بررسی کرده و درباره آن تصمیم می گیرند.

زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی
  • کودک در رابطه زناشویی بدون ازدواج رسمی