مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Avoliitto
theme icon

زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی

زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی(avoliitto) با زندگی زناشویی همراه با ازدواج رسمی فرق می کند. منظور از اینگونه زندگی، رابطه ای است که در آن زوجین با هم زندگی می کنند ولی با هم ازدواج نکرده اند. در فنلاند، آغاز زندگی مشترک بدون ازدواج، مسایل مربوط به این رابطه و پایان دادن به آن، مسئله خصوصی خود زوجین می باشد. زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی در هیچ جا به ثبت نمیرسد.

بر خلاف زندگی زناشویی همراه با ازدواج رسمی،

  • دو نفری که بدون داشتن ازدواج رسمی با هم زندگی می کنند، وظیفه شرکت در تأمین مخارج زندگی، همدیگر را ندارند.
  • زوجین از همدیگر هیچگونه دارایی را به ارث نمی برند.
  • در رابطه مشترک بدون ازدواج رسمی، در صورت فوت یکی از زوجین به دیگری بازنشستگی افراد بیوه تعلق نمی گیرد.
  • زوجینی که دارای ازدواج رسمی نیستند، نمی توانند نام خانوادگی همدیگر را داشته باشند.

اگر بهصورت دائمی با شخص دیگری در یک منزل سکونت دارید، از نقطهنظر مسئولین اداری، شما اهالی یک خانه یا خانوار محسوب میشوید. این موضوع هنگامی اهمیت پیدا میکند که مثلا از ادارهی ملی مستمریبگیران (Kela) کمک هزینهی مسکن تقاضا کنید.

جهت آگاهی بیشتر درباره سکونت زوجینی که رسما ازدواج نکرده اند، به سایت اینترنتی InfoFinland وکمک هزینه مسکن ، مراجعه کنید.

رابطه مشترک بدون ازدواج رسمی که در خارج از کشور آغاز شده است

وجود رابطه زناشویی بدون ازدواج رسمی ممکن است دلیلی برای دریافت اجازه اقامت باشد. مقامات درباره پذیرفتن اقامت، هر مورد را بطور جداگانه بررسی کرده و درباره آن تصمیم می گیرند.

زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی
  • کودک در رابطه زناشویی بدون ازدواج رسمی