Lapset
theme icon

فرزندان

در فنلاند، فردی که زیر 18 سال سن دارد، طبق قانون بزرگسال به حساب نمی آید. افراد زیر 18 سال همواره نیاز به حداقل یک سرپرست دارند. معمولا والدین خود کودک سرپرستان او میباشند.

زمانی که فردی به سن 18 سال می رسد، بزرگسال محسوب می شود.

تمامی کودکان، دارای هرگونه پیش زمینه و سن و سالی که باشند، مطابق قوانین فنلاند، با هم برابر هستند.

حقوق و وظایف تعیین شده در قانون اساسی فنلاند، شامل حال تمام افراد زیر سن قانونی ساکن فنلاند می شود. بر اساس قانون اساسی، باید با کودکان با مساوات رفتار شده و به آنها امکان تاثیر گذاری بر روی موضوعات مربوط به خود آنها، داده شود.

با صفحات کمک های مالی به خانواده و مراقبت از کودک InfoFinland نیز آشنا شوید.