مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Vaalit ja äänestäminen Suomessa

انتخابات و رأی دادن در فنلاند

رأی دادن

معمولاً همه اشخاصی که تابعیت فنلاندی دارند و 18 سالشان تمام شده است حق رأی دادن دارند.

با این حال اشخاص تابع کشورهای دیگر که در فنلاند زندگی می کنند نیز در انتخابات شهری و انتخابات پارلمان اروپا حق رأی دادن دارند. اشخاص تابع دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که در فنلاند در سیستم ثبت حق رأی ثبت نام کرده اند نیز در انتخابات پارلمان اروپا حق رأی دادن دارند. اشخاص تابع تمام کشورها که حداقل دو سال در فنلاند زندگی کرده باشند حق رأی دادن در انتخابات شهری را دارند.

اطلاعیه حق رأی در انتخابات حدوداً یک ماه پیش ار روز انتخابات از طریق پست به منزل ارسال می گردد. حوزه و محل انتخابات شما در کارت اطلاعیه ذکر شده است. چنانچه در روز انتخابات رأی می دهید می توانید فقط در آن محلی که در کارت ذکر گردیده است رأی دهید.

در تمام انتخابات ها می توان پیش از روز انتخابات در دوران انتخابات پیش از موعد نیز رأی داد. در صورتی که پیش از موعد رأی می دهید، می توانید در همه محل های عمومی انتخابات پیش از موعد در فنلاند یا در خارج از فنلاند رأی دهید.

چنانچه اطلاعیه حق رأی در انتخابات به منزل ارسال نگردید با اداره ثبت احوال (maistraatti) شهر محل اقامت خود تماس بگیرید.

هنگامی که برای رأی دادن می روید باید مدرک شناسائی همراه خود داشته باشید. خوب است که اطلاعیه حق رأی در انتخابات را نیز با خود داشته باشید.

انتخابات شهری

هیئت نمایندگان شهرستان (kunnanvaltuusto) در باره مهمترین موضوعات شهرستان تصمیم می گیرد. اعضای هیئت شهرستان یعنی نمایندگان آن طی انتخابات شهری برگزیده میشوند. انتخابات شهری هر چهار سال یکبار برگزار می شود. تعداد نمایندگان هیئت شهرستان بستگی به تعداد ساکنین شهرستان دارد.

چه کسی می تواند رای بدهد؟

درصورت داشتن شرایط زیر می توانید در انتخابات شهری شرکت کنید:

 • از اتباع فنلاند، یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا، نروژ یا ایسلند بوده و نهایتا در روز انتخابات به 18 سالگی رسیده اید. علاوه بر این شهرستانی که در آنجا در انتخابات شرکت می کنید باید بمدت حداقل 51 روز قبل از روز انتخابات، محل سکونت شما بوده باشد.
 • از اتباع هر کشور دیگری بوده و نهایتا در روز انتخابات به سن 18 سالگی رسیده اید. علاوه بر این شهرستانی که در انتخابات آن شرکت می کنید باید بمدت 51 روز قبل از تاریخ انتخابات، محل سکونت شما بوده باشد. شما همچنین باید بمدت حداقل دو سال بصورت پیوسته در فنلاند سکونت کرده باشید.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی شود؟

گزینش نامزدهای انتخاباتی می تواند توسط:

 • احزابی که به ثبت رسیده اند، و
 • افرادی دارای حق رای که شورای گزینش را بنیاد نهاده اند. شورای گزینش باید حداقل 10 عضو داشته باشد.

نامزد انتخاباتی باید فردی باشد که:

 • دارای حق رای دادن در انتخابات شهری است،
 • محل سکونتش، همان شهرستان محل انتخابات است،
 • تحت قیمومیت کسی نباشد.

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات شهریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

انتخابات مجلس

مجلس (eduskunta) مهمترین ارگان تصمیم گیرنده دولت فنلاند می باشد. اعضای مجلس یعنی نمایندگان آن، طی انتخابات مجلس برگزیده می شوند. انتخابات نمایندگان مجلس هر چهار سال یک بار برگزار می شود. در انتخابات نمایندگان مجلس، کشور به حوزه های انتخاباتی تقسیم می شود. از هر حوزه انتخاباتی، تعداد مشخصی نماینده برگزیده می شود. تعداد نمایندگان هر حوزه انتخاباتی بستگی به تعداد ساکنین آن دارد. در مجموع 200 نماینده انتخاب میشوند.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

چنانکه دارای تابعیت کشور فنلاند بوده و نهایتا در روز انتخابات به سن 18 سالگی رسیده اید، در این صورت می توانید در انتخابات شرکت کنید. همچنین آن دسته از اتباع فنلاندی که مقیم خارج کشور می باشند نیز از حق رای برخوردارند.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی باشد؟

گزینش نامزدهای انتخاباتی می تواند توسط:

 • احزابی که به ثبت رسیده اند، و
 • افراد دارای حق رای که شورای گزینش را بنیاد نهاده اند. شورای گزینش باید حداقل 10 عضو داشته باشد.

نامزدی انتخاباتی باید فردی باشد که:

 • دارای حق رای دادن در انتخابات مجلس می باشد،
 • تحت قیمومیت کسی نباشد.

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات مجلسفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiEduskunta:
اطلاعاتی درباره انتخابات مجلسفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

انتخابات ریاست جمهوری

رئیس جمهور، رئیس دولت فنلاند می باشد. رئیس جمهور طی انتخابات ریاست جمهوری برگزیده می شود. انتخابات ریاست جمهوری هر شش سال یکبار برگزار می شود. هر شخص می تواند حداکثر برای دو دوره ریاست جمهوری انتخاب شود.

انتخاب ریاست جمهوری معمولاً دارای دو مرحله می باشد. اگر در مرحله اول هیچکدام از نامزدهای ریاست جمهوری بیش از نصف آرا را نداشته باشند، در این صورت دومین مرحله انتخابات نیز برگزار می شود. نامزدهای انتخاباتی مرحله دوم ریاست جمهوری دو نفر از نامزدها می باشند که در مرحله اول بیشتر از سایرین رای آورده اند. فردی که در مرحله دوم بیشترین تعداد رای را داشته باشد، بعنوان رئیس جمهور انتخاب می شود.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

چنانکه دارای تابعیت کشور فنلاند بوده و نهایتا در روز انتخابات به سن 18 سالگی رسیده اید، در این صورت می توانید در انتخابات شرکت کنید. همچنین آن دسته از اتباع فنلاندی که مقیم خارج کشور می باشند نیز از حق رای برخوردارند.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی باشد؟

گزینش نامزدهای انتخابی ریاست جمهوری می تواند توسط:

 • احزابی صورت گیرد که دارای حداقل یک نماینده در مجلس می باشند،
 • افرادی صورت گیرد که دارای حق رای بوده و شورای گزینش را بنیاد نهاده اند. شورای گزینش باید دارای حداقل 20000 عضو باشد.

فردی می تواند نامزد انتخاباتی شود که:

 • ار بدو تولد دارای تابعیت فنلاندی بوده،
 • حق رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد،
 • تحت قیمومیت کسی نمی باشد.

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات ریاست جمهوریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

انتخابات پارلمان اروپا

پارلمان اروپا بهمراه شورای اتحادیه اروپا، مهمترین قانونگذار اتحادیه اروپا می باشد. دولتهای کشورهای عضو در شورای اتحادیه اروپا دارای نماینده هستند. پارلمان اروپا دارای 754 عضو می باشد که 13 نفر آنها از فنلاند انتخاب شده اند. اعضای پارلمان توسط انتخابات برگزیده میشوند. این انتخابات هر پنج سال یکبار برگزار می شود.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

در صورت داشتن شرایط زیر می توانید در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کنید:

 • دارای تابعیت کشور فنلاند می باشید و نهایتاً در روز انتخابات 18 ساله می شوید،
 • از اتباع یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشید و نهایتا در روز انتخابات 18 ساله می شوید. علاوه بر این شما باید بمدت 51 روز قبل از انتخابات ساکن فنلاند بوده باشید. همچنین شما باید در فنلاند و در مرکز ثبت دارندگان حق رای، ثبت نام کنید. کار ثبت نام را باید در اداره ثبت احوال و نهایتا 80 روز قبل از روز انتخابات انجام دهید.

می توانید فقط در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک انتخابات یکسان شرکت کنید.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی شود؟

برگزیدن نامزد های انتخاباتی توسط:

 • احزابی که به ثبت رسیده اند و همچنین
 • افراد دارای حق رای که شورای گزینش را بنیاد نهاده اند. شورای گزینش باید حداقل 2000 عضو داشته باشد

نامزد انتخاباتی باید فردی باشد که:

 • دارای حق رای دادن در انتخابات پارلمان اروپا است،
 • تحت قیمومیت کسی نمی باشد.

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات پارلمان اروپافنلاندی | سوئدی | انگلیسی