به محتویات منتقل شوید
Asumistuki

کمک هزینه مسکن

منتشر شده28.03.2024
اگر درآمد شما کم است در فنلاند سکونت ثابت دارید، ممکن است حق دریافت کمک هزینه مسکن کلا را داشته باشید. می توانید کمک هزینه را برای اجاره بها، شارژ آپارتمان و مثلاً مبلغ مصرف آب و هزینه های گرمایش دریافت کنید.

منظور از سکونت ثابت این است که خانه شما در فنلاند است و اقامت اصلی شما در فنلاند می باشد. برای این که بتوانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید، باید حق استفاده از مزایای کلا را داشته باشید.

اطلاعات بیشتر در این باره در سایت اینترنتی InfoFinland و تامینات اجتماعی فنلاند، موجود می باشد.

انواع کمک هزینه های مسکن که توسط اداره Kela پرداخت می شود، عبارت است از:

 • کمک هزینه های عمومی مسکن
 • کمک هزینه مسکن مخصوص افراد بازنشسته
 • کمک هزینه مسکن مخصوص افرادی که دوران خدمت سربازی خود را می گذرانند و نیز برای کسانی که دوران خدمت سربازی خود را بصورت غیر نظامی و انجام خدمات اجتماعی می گذرانند.

معمولاً هربار، فقط یک کمک هزینه می توانید دریافت کنید.

می توانید حق دریافت کمک هزینه های دیگر کلا را داشته باشید. در صورتی که تمام درآمدهایتان، اموالتان و کمک هزینه هایی که به شما تعلق گرفته برای پوشش مخارج شما کافی نیست، می توانید از کلا درخواست کمک هزینه امرار معاش نمایید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کمک هزینه امرار معاش به صفحه مشکلات اقتصادی در سایت InfoFinland مراجعه کنید.

کمک هزینه عمومی مسکن اداره کلا

این کمک هزینه، می تواند به یک نفر تنها و یا به یک خانوار (ruokakunta)، پرداخت شود. افرادی که بطور دائم همخانه می باشند و یکجا زندگی می کنند، معمولا یک خانوار بحساب می آیند. افرادی که بطور ثابت با همدیگر و یکجا زندگی می کنند، اعضای یک خانوار به شمار می روند. بطور معمول خانوارها عبارتند از: زوجین دارای ازدواج رسمی، زوجینی که رسماً ازدواج نکرده ولی با هم زندگی می کنند و خانواده ها. همچنین یک نفر تنها می تواند خانوار بحساب بیاید. پذیرفتن کمک هزینه مسکن برای یک خانوار بر اساس یک درخواست مشترک صورت می گیرد.

توجه داشته باشید که اگر بعنوان مثال با دوست خود هم خانه هستید و دارای قرارداد مسکن مشترک می باشید، دراین صورت شما یک خانواربه حساب می آیید. در صورتی که با شخص دیگری در یک آدرس مشترک سکونت دارید و هر کدام از شما قرارداد اجاره خانه جداگانه دارید، باید در درخواست خود روشن کنید که آیا ازدواج سفید کرده اید یا خیر. در صورتی که قرارداد اجاره خانه با مستأجر اصلی مسکن دارید نیز همین کار را انجام دهید.

افرادی که کمک هزینه عمومی مسکن به آنها تعلق می گیرد، عبارتند از:

 • خانواده هایی که دارای فرزند می باشند،
 • دانشجویان
 • زوجینی که رسماً ازدواج کرده اند و زوجینی که رابطه مشترک خود را به ثبت رسانده اند،
 • زوجینی که رسماً ازدواج نکرده اند ولی با یکدیگر زندگی می کنند،
 • افرادی که تنها زندگی می کنند، یا
 • افرادی که بطور جمعی زندگی می کنند.

چه مخارج مسکنی مورد قبول قرار می گیرند؟

کمک هزینه مسکن را می توان برای خانه های مسکونی واقع در فنلاند که بطور دائم جهت سکونت از آنها استفاده می شود، پذیرفت. هنگامی که کمک هزینه محاسبه می شود، قانون تعیین می کند که چه مخارجی بابت سکونت را می توان پذیرفت. مسکن مذکور می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • مسکن استیجاری
 • مسکن تحت مالکیت شخص ساکن
 • مسکن همراه با حق سکونت رهنی
 • مسکنی که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشد.

می توانید مثلاً برای اجاره خانه یا شارژ منزل و نیز هزینه های آب و گرمایش، کمک دریافت کنید. همچنین بخشی از بهره وام مسکن نیز در نظر گرفته می شود.

کمک هزینه مسکن، برای هزینه های معقول پذیرفته می شود. در شهرستانهای بزرگ، مقدار مخارج مسکنی که پذیرفته می شود نسبت به شهرستانهای کوچکتر، بیشتر می باشد.

تمام مخارج مسکن توسط اداره کلا Kela پرداخت نخواهد شد

بخشی از هزینه های مسکن را باید شخصاً پرداخت کرد. به این خاطر کسورات پایه (perusomavastuu) تعیین می گردد. مقدار کسورات بستگی به عوامل زیر دارد:

 • تعداد بزرگسالان و کودکانی که در خانوار زندگی می کنند
 • درآمد ناخالص کل خانوار (مقدار درآمد قبل از کسر مالیات)

چنانکه درآمد خانوار خیلی کم باشد، در این صورت نیازی به پرداخت کسورات پایه نیز نخواهد بود.

مخارج سکونت سقف دارد، یعنی بیشترین مخارج سکونت به یورو که بر اساس آن می توانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید. این مبلغ برحسب یورو، مخارج حداکثری سکونت (enimmäisasumismenot) نامیده می شود. بدین ترتیب می توانید تأثیرگذار باشید

 • شهرستانی که مسکن مورد نظر در آن واقع شده است
 • تعداد بزرگسالان و کودکانی که در خانوار زندگی می کنند

چنانکه مسکن شما از مقداری که قانون کمک هزینه مسکن مجاز دانسته است گرانتر باشد، در این صورت به مقدار آن بخشی از مخارج مسکن که بر عهده خود شما می باشد، افزوده می شود.

کمک هزینه عمومی مسکن 70 درصد از مخارج قابل قبول سکونت است که ابتدا بخشی که خود شخص باید پرداخت کند از آن کسر شده است. در صورتی که هزینه سکونت شما کمتر از مخارج سکونت قابل قبول باشد، مقدار کمک هزینه بر اساس مخارج واقعی محاسبه می گردد.

درباره تغییرات پیش آمده به اداره Kela اطلاع دهید

چنانکه تغییری در درآمد، شرایط خانوادگی و یا دیگر شرایط شما پیش آمد، درباره آن تغییرات بلافاصله به اداره Kela اطلاع دهید. در تصمیمات و نامه های اداره Kela توضیحات دقیقی درباره اینکه راجع به چه موضوعاتی باید اطلاع دهید، ذکر شده است.

درخواست کمک هزینه مسکن

کمک هزینه مسکن عمومی، از اداره Kela و توسط تکمیل برگه درخواستنامه کمک هزینه مسکن (AT1)، صورت می گیرد. کمک هزینه مسکن را می توانید از طریق اینترنت نیز درخواست کنید.

مدارکی که باید ضمیمه این درخواستنامه شود، عبارت است از:

 • کپی اجاره نامه و مدرکی که روشنگر مبلغ اجاره بها باشد (برای خانه های استیجاری)
 • مدارک دال بر هزینه های نگهداری (شارژ) و مقدار وام مسکن (برای خانه های تحت مالکیت شخصی)
 • در صورتیکه بطور جمعی زندگی می کنید، باید از ساکنین دیگر وکالت نامه داشته باشید که بتوانید کمک هزینه مسکن را به نمایندگی کل جمع، درخواست کنید.

برگه تقاضای کمک هزینه مسکن را به اداره Kela بفرستید و یا درخواست خود را شخصا از طریق اینترنت انجام دهید. اداره Kela خدمات خود را بصورت حضوری و داخل اداره، تلفنی، از طریق پست و همچنین از طریق سایتهای اینترنتی ارائه می دهد. زمانی که بطور حضوری در اداره Kela به امور خود رسیدگی می کنید، باید مدرک شناسایی خود را از قبیل یا پاسپورت، بهمراه داشته باشید.

اطلاعات محلی