Mine sisu juurde
Suomalainen työkulttuuri

Soome töökultuur

Avaldatud16.11.2022
Soomes hinnatakse ausust, täpsust ja võrdõiguslikkust. See kajastub kogu Soome kultuuris, ka tööelus. Sellel lehel tutvustatakse Soome töökultuuri.

Tööelu reguleerivad õigusaktid ja lepingud

Soome tööelus on palju reegleid, mida töötaja ja tööandja peavad järgima. Seadused ja kollektiivleping määravad kindlaks näiteks miinimumpalgad, tööajad, puhkused, haigusaja palgad ja töölepingu ülesütlemise tingimused.

Vahel võib tööandja paluda töötajal teha ületunnitööd. Vastavalt seadusele peab tööandja maksma ületunnitöö eest kõrgemat palka. Võid saada hüvitise ka vaba aja vormis. Sul on õigus ületunnitööst keelduda.

Teavet töötajate õiguste ja kohustuste kohta Soomes leiad InfoFinlandi lehelt Töötaja õigused ja kohustused.

Õpi soome või rootsi keelt

Kuigi Soomes osatakse inglise keelt üsna hästi, on sul soome või rootsi keele oskusest palju kasu. Keeleoskust saad arendada kursustel või töö käigus. Räägi julgelt töökaaslastega soome või rootsi keeles. Loe keeleõppe kohta lisaks InfoFinlandi jaotisest Soome ja rootsi keel.

Võrdne kohtlemine ja võrdõiguslikkus tööelus

Soome seaduste kohaselt on töökohtades keelatud igasugune diskrimineerimine. Tööandja peab hoolitsema selle eest, et töökohal järgitaks võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid.

Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Võrdne kohtlemine ja võrdõiguslikkus tööelus.

Omaalgatuslikkus ja vastutustundlikkus

Soome töökohal ei teosta ülemus kogu aeg töötajate töö üle järelevalvet. Töötajatelt küsitakse arvamust ja sellega arvestatakse töö planeerimisel.

Tööde suhtes lepitakse tavaliselt kokku ühistel koosolekutel ja ühiselt kokkulepitust peetakse kinni. Ülemus annab töötajale tööülesanded ja ootab, et töötaja võtab iseseisvalt vastu töö teostamise üksikasju puudutavad otsused. Kui töötaja ei oska või ei saa antud tööülesannet teostada, küsib ta otse juhiseid kas teistelt töötajatelt või ülemuselt.

Usaldusväärsus ja ajagraafikutest kinnipidamine

Soome töökultuuris on tähtis kokkulepitud asjadest kinni pidada. Kui midagi on koos otsustatud, siis töötajad ja tööandja oletavad, et igaüks teeb nii, nagu kokku on lepitud.

Soomes on tähtis kellaajast kinni pidada. Tööle tuleb tulla täpselt kokkulepitud ajal. Kell 8.00 tähendab täpselt kell 8.00, mitte kell 8.10. Hilinemine on ebaviisakas, sest teised peavad hilineja järel ootama. Kui tead, et jääd tööle hiljaks, teavita sellest oma ülemust.

Paljudes töökohtades on paindlik tööaeg ja tööle võib tulla näiteks kella 7–9 vahel ja lahkuda kella 15–17 vahelisel ajal. Kui töökohal on paindlik tööaeg, peab töötaja ise selle eest hoolt kandma, et tema tööaeg vastaks kokkulepitud tööaja pikkusele.

Suhtlusstiil

Soomlased räägivad üldjuhul asjadest otse ning otseütlemist ei peeta ebaviisakuseks. Otsekohene suhtlusstiil on tavaline ka tööl. Kui näiteks tööülesande täitmiseks jääb aega väheks, tuleb seda ülemusele otse öelda. Koosolekutel ja nõupidamistel võib peale tervitamist minna kohe asja juurde.

Soome töökultuuris on kõnetamine mitteametlik. Enamikus töökohtades kõik töötajad sinatavad üksteist ametipositsioonist olenemata.

Usu mõju tööelule

Paljud soomlased on ristitud, kuid ei ole sügavalt usklikud. Kultuuris järgitakse siiski tänapäevani mitmeid kristlikke kombeid. Tööelus ilmneb usu mõju mitmete töötajatele antavate vabade päevadena. Kristlikud pühad, nagu jõulud ja lihavõtted, on riiklikud pühad.

Loe pühade kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Soome pühad ja tähtpäevad.

Usulised kombetalitused või rituaalid ei kuulu Soome töökoha juurde. Mõnes töökollektiivis on organiseeritud palvetamiskoht, kui töötajad on seda soovinud. Reeglina sellist praktikat töökohtadel ei ole. Kui töötaja soovib keset tööpäeva pidada näiteks palvehetke, peab ta seda tegema töökohas kokku lepitud tavapäraste pauside raames. Usust märku andvad välised märgid, nagu pearätikud, on Soomes lubatud, kuid tuleb täita töökohtadel kehtivaid riietumisreegleid. Selle põhjuseks on tööohutuse ja tööhügieeni reeglid.

Soome ühiskonna väärtustest ja kommetest saad lähemalt lugeda lehelt Soome kombed.

Link viib saidilt väljaTekniikan akateemiset TEK

Soome töökultuur