Mine sisu juurde
Työturvallisuus ja työsuojelu

Tööohutus ja töökaitse

Avaldatud22.02.2024
Soomes tuleb tööohutuse eest hästi hoolt kanda. Tööandja vastutab selle eest, et töö ei ohustaks töötajate ohutust ega tervist. Töötaja peab ka ise selle eest hoolitsema, et ta teeb tööd ohutult ja järgib tööjuhiseid.

Tööohutus

Töökoht peab olema ohutu ja tervist hoidev. Selle eest vastutavad tööandja ja ülemused. Nii näeb ette tööohutusseadus (työturvallisuuslaki).

Näiteks müra, tolm, hallitus, külm või kuumus, kiirgus, ohtlikud masinad ja vale tööasend võivad põhjustada ohtu või kahjustada sinu tervist.

Tööandja peab sõlmima sulle ka kindlustuse õnnetusjuhtumite ja kutsehaigestumise puhuks. Kui saad näiteks tööl või töölähetusel vigastada, võib kindlustus katta ravikulud ja saamata jäänud töötasu.

Kui haigestud või sinuga juhtub õnnetus, loe juhiseid InfoFinlandi lehelt Töötervishoid ja haigestumine.

Link viib saidilt väljaSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Tööohutus

Töökaitsealane tegevus töökohal

Kui alustad tööd uuel töökohal, peab tööandja korraldama sissejuhatava juhendamise sinu uute tööülesannete suhtes. Tööandjal on ka kohustus tutvustada sulle töökoha ohutusjuhendit ja õpetada sulle selgeks õiged töövõtted. Nii näeb ette seadus.

Sa pead saama teavet näiteks

  • oma töö ja töökoha kohta,
  • töökoha ühiste reeglite kohta,
  • masinate ja seadmete kasutamise kohta,
  • kaitsevahendite kasutamise kohta,
  • ohutu töötamise kohta,
  • tööga seotud ohtude ja riskide kohta.

Alati pead järgima tööandja antud juhtnööre. Tööandjal on kohustus teostada järelevalvet, et järgid juhtnööre. Näiteks pead kasutama tööandja poolt ette nähtud kaitse- või turvavarustust.

Selle hulka võivad kuuluda näiteks:

  • kiiver, kaitsejalatsid ja kaitseriietus, kui töötad ehitusobjektil,
  • hingamisteede kaitsevahend, kaitsekindad ja silmakaitsed, kui töötad kemikaalidega.

Sulle tööl vajaliku turvavarustuse peab ostma tööandja.

Töökohtades peab olema piisavalt esmaabioskustega isikuid, esmaabivarustus ning juhised tegutsemiseks õnnetusjuhtumite korral. Tööandjad organiseerivad töökohtadel personalile esmaabikoolitusi.

Kui töökohas on vähemalt kümme töötajat, valivad töötajad neid esindava töökaitsevoliniku (työsuojeluvaltuutettu). Töökaitsevolinik teeb endale selgeks töökoha töökaitseküsimused, osaleb töökoha töökaitse inspekteerimistel ning teavitab töötajaid tööohutuse ja töötervishoiu alastest küsimustest.

Tööandja nimetab igale töökohale töökaitsejuhi (työsuojelupäällikkö), kes on koostöös töötajate ja töökaitseametitega (työsuojeluviranomainen) tööandjale abiks.

Ohtlikud olukorrad töökohal

Kui märkad oma töökohal ohtu, teata sellest kohe oma ülemusele või töökaitsevolinikule. Tegemist võib olla näiteks ohtliku tööviisi, katkise tööriista või ebapiisava kaitsevarustusega. Võid ka teha ettepaneku, kuidas saaks ohutumalt töötada.

Kui mõni tööülesanne on äärmiselt ohtlik ja seab vahetult ohtu sinu elu või tervise, on sul õigus sellest keelduda, kuni ohtu enam ei ole.

Kui ülemus olukorrale ei reageeri, helista töökaitseametite nõustamistelefonile.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Tööelu probleemid.

Töökaitseametid

Soomes täidavad töökaitseameti (työsuojeluviranomainen) ülesandeid regionaalhaldusametite (aluehallintovirasto) (AVI) töökaitse vastutusvaldkonna üksused. Need teostavad järelevalvet selle üle, et tööandjad järgiksid töökaitse alaseid nõudeid.

Töökaitseametid nõustavad nii töötajaid kui ka tööandjaid tööohutuse ja töötervishoiu ning töösuhte tingimustega seonduvates küsimustes. Samuti võid küsida abi töökaitseametilt, kui koged töökohal ahistamist või diskrimineerimist. Töökaitseamet saab aidata, kui sa ei saa näiteks tööandjalt kirjalikku töölepingut, palgalehte, tehtud töötundide lehte või töötunnistust.

Töökaitseinspektorid teevad reide töökohtadesse. Nad kontrollivad muu hulgas, kas töökohal järgitakse ohutusnõudeid, kas töötajaid on tööks vajalikul määral juhendatud ja kas Soome elama asunud töötajate töötingimused ja töölepingu tingimused vastavad Soome seadustele ja lepingutele.

Töökaitseinspektoril on juurdepääsuõigus igale töökohale ja õigus tutvuda töökaitse järelevalve seisukohast vajalike dokumentidega. Töökaitseamet saab kohustada tööandjat kõrvaldama töökohal esinevaid puudusi tööohutuses.