Mine sisu juurde
Työsopimus ja työsuhteen ehdot

Tööleping ja töösuhte tingimused

Avaldatud07.02.2024
Kui alustad Soomes uuel töökohal tööd, sõlmid üldjuhul tööandjaga kirjaliku töölepingu. Sellel lehel räägime töölepingu sisust, kollektiivlepingust ja muudest töösuhte tingimustest.

Tööleping on sõlmitud, kui töötaja ja tööandja lepivad kokku töö tegemises. Tööleping on mõlemale poolele siduv. Enne töölepingu allkirjastamist loe see hoolikalt läbi. Võid paluda, et soovid töölepinguga eelnevalt tutvuda. Kui mõni punkt on sulle ebaselge, küsi tööandjalt. Töölepingu allkirjastamisega nõustud selle tingimustega.

Töölepingus on keelatud kokku leppida töötingimustes, mis pole Soomes seaduslikud.

Töölepingu sisu

Tööleping sõlmitakse alati kahes eksemplaris, üks töötajale ja teine tööandjale. Töölepingus näidatakse üldjuhul ära vähemalt järgmised punktid:

Töötaja ja tööandja

Töölepingu allkirjastavad nii tööandja kui ka töötaja.

Töötamise alguskuupäev

Kas leping on sõlmitud määramata või määratud ajaks

Üldjuhul sõlmitakse tööleping määramata ajaks. See tähendab, et töö jätkub seni, kuni töötaja töölepingu üles ütleb või tööandja töötajale töölepingu üles ütleb.

Töölepingu võib sõlmida määratud ajaks, kui selleks on mõjuv põhjus. Töösuhe võib olla tähtajaline, kui põhjuseks on näiteks:

  • töötaja asendamine (sijaisuus),
  • tööpraktika,
  • projekt,
  • nõudluse või müügihooaja kõrgperiood.

Katseaeg (koeaika) ja selle pikkus

Töösuhte alguses võib kokku leppida katseaja rakendamises. Katseaja jooksul saavad töösuhte üles öelda nii tööandja kui ka töötaja. Tööandjal peab aga katseajal töösuhte lõpetamiseks olema mingi põhjus.

Töö tegemise koht

Tööülesanded

Töötasu ja tasu maksmine

Töötasu kujuneb vastavalt kollektiivlepingule. Kui kutsealal kollektiivleping puudub, on töötajal õigus saada mõistlikku töötasu. Tööandja ei tohi maksta kollektiivlepingus sätestatust väiksemat töötasu. Töötasu võib sisaldada erinevaid lisatasusid. Tüüpilised lisatasud Soomes on lisatasud staaži, ületunnitöö ja vahetustega töö eest. Loe lisaks lehelt Töötasu ja tööaeg.

Tööaeg

Lepingusse tuleb märkida regulaarne tööaeg. Tööaeg peab vastama tööaja seadusele ja kollektiivlepingule.

Aastapuhkus ja puhkusetasu

Sul on õigus saada puhkuse ajal sama palka kui töötamise ajal. Aastapuhkus on seega tasustatud vaba aeg. Lisaks makstakse teatud juhtudel puhkuseraha ehk nn puhkusepreemiat. Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Puhkused ja töölt eemalolek.

Töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaeg (irtisanomisaika)

Tähtajatult kehtiv tööleping lõppeb, kui selle ütleb üles kas töötaja või tööandja. Töö ei lõpe kohe, vaid alles pärast töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaja lõppu.

Kui tööandja ütleb töötajale lepingu üles, peab ta ütlema põhjuse. Töölepingu seadus sätestab aktsepteeritavad lepingu ülesütlemise põhjused. Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Töösuhte lõppemine.

Märge selle kohta, millist kollektiivlepingut (työehtosopimus) antud töö suhtes kohaldatakse

Kindlustusasutus

Teave selle kohta, millise kindlustusasutuse kaudu on tööandja korraldanud sinu pensionikindlustuse või sõlminud sulle tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse.

Link viib saidilt väljaTyösuojeluhallinto

Tööleping

Kollektiivleping

Soomes kasutatakse sageli lühendit TES, mis tähendab kollektiivlepingut (työehtosopimus). Kollektiivleping erineb töölepingust. Peaaegu kõigil sektoritel on olemas oma kollektiivleping.

Kollektiivlepingutes lepitakse kokku töötingimused, mida konkreetses sektoris tuleb järgida. Nendes on kokku lepitud näiteks töötasu, tööaeg ja puhkused. Kollektiivlepingu sõlmivad tööandjate ja töötajate liidud ja/või ühingud. 

Kui tööandjaks on kohalik omavalitsus või riik, järgitakse ametilepingut (virkaehtosopimus, VES) või kohaliku omavalitsuse üldist ameti- ja kollektiivlepingut (kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, KVTES).

Kui sektoris on kasutusel kollektiivleping, tuleb see töölepingus ära märkida. Tutvu oma sektori kollektiivlepinguga. Leiad selle oma töökohast, ametiühingust või veebist, näiteks Finlexi veebilehelt. Mõnikord on töötingimused kokku lepitud töökohal, tööandja ja usaldusisikute vahel.

Link viib saidilt väljaSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Teavet kollektiivlepingute kohta

Lähetatud töötaja

Soomes tööelu ja töötasu reguleerivad tingimused ja kokkulepped kehtivad ka sinu suhtes, kui oled lähetatud töötaja. Seega tuleb Soomes järgida tööaega ja palka puudutavaid Soome õigusakte, isegi kui need erinevad sinu päritoluriigi omadest. Töökaitseameti (Työsuojeluhallinto) veebiteenusest või allolevast juhendist saad vaadata, millised töötingimused ja töökorraldus on Soomes ette nähtud.