Mine sisu juurde
Opiskelemaan Suomeen

Soome õppima

Avaldatud17.06.2022
Kui tuled Soome õppima kauemaks kui 90 päevaks ja oled mõne teise riigi kui EL-i riigi või Põhjamaa kodanik, vajad elamisluba. Elamisluba tuleb taotleda enne Soome tulemist.

 Ilma elamisloata võid Soomes õppida alla 90 päeva. Kui viibid Soomes vähem kui 90 päeva, võid vajada viisat. Enne elamisloa saamist tuleb sul leida Soomes õppekoht. Saad taotleda elamisluba, kui oled Soomes asuvasse õppeasutusse vastu võetud.  Sellel lehel räägitakse sellest, mida pead tegema, kui soovid Soome elama asuda õppimise eesmärgil. Loe koroonaviiruse mõju kohta elamislubadele InfoFinlandi lehelt Koroonaviirus ja Soome elama asumine.

Taotle õppekohta

Enne seda, kui saad taotleda elamisluba, pead leidma Soomes õppekoha. Aktsepteeritavad õppeasutused on põhikoolile järgnevad õppeasutused, milleks on näiteks ülikoolid, kõrgkoolid ja kutseõppeasutused.

Õppekoht peab vastama ühele järgmistest tingimustest:

 • sinu õpingud lõppevad kutse või diplomi/kraadi saamisega,
 • sa osaled õppeasutuste vahelises või muus vahetusprogrammis,
 • sa läbid diplomi-/kraadiõppega seotud täiendõpet või omandad eriharidust.

Õppekohta saad taotleda kevadel või sügisel koolide ühisavaldusega. Teatud õpingute puhul esitatakse ühisavaldus (yhteishaku) juba jaanuaris. Tee endale varakult selgeks, millal saad õppekohta taotleda.

InfoFinlandi lehelt Koolituse taotlemine leiad lisateavet selle kohta, kuidas saad Soomes õppekohta taotleda.

Võta oma koduriigist kõikehõlmav tervisekindlustus

Elamisloa saamiseks vajad individuaalkindlustust, mis hüvitab sinu haigus- ja ravimikulud. Kindlustuse saad hankida oma koduriigi kindlustusfirmast või küsi sobiva kindlustuse kohta teavet rahvusvahelistelt kindlustusfirmadelt.

Kõik kindlustused peavad vastama järgmistele tingimustele:

 • kindlustuse omavastutuse osa ei tohi olla suurem kui 300 eurot,
 • kindlustus peab kehtima kogu sinu Soomes viibimise aja jooksul,
 • kindlustus peab kehtima hetkel, kui saabud Soome,
 • kindlustus ei tohi olla tavaline reisikindlustus.

See, kui suured ravikulud kindlustus peaks katma, sõltub sinu õpingute kestusest. Näiteks kui sinu õpingud Soomes kestavad alla kahe aasta, peab kindlustus katma arstiabikulud vähemalt 120 000 euro ulatuses.

Kui sul puudub kindlustus, pead haigestumise korral ise tasuma arsti- ja haiglakulud. Kulu võib olla suurusjärgus mitu tuhat eurot.

Kui sul on Euroopa ravikindlustuskaart (European Health Insurance Card, EHIC), ei ole sul eraldi kindlustust vaja. Ravikindlustuskaart peab kehtima kogu sinu Soomes viibimise aja jooksul.

Soome tervishoiu kohta leiad teavet InfoFinlandi lehelt Tervishoiuteenused Soomes.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Õppuri kindlustus

Varu elamiskuludeks piisavalt raha

Soomes elamiseks peab sul olema piisavalt raha. Sinu kasutuses peab olema vähemalt 560 eurot kuus, et suudaksid tasuda eluaseme, toidu ja muude väljaminekute eest. Ühe aasta elamiskuludeks peab sul seega olema 6 720 eurot.

Toimetuleku eelduse osas võib olla erandeid. Vajad elamiskuludeks väiksemat rahasummat näiteks juhul, kui õppeasutus organiseerib sulle tasuta korteri ja lisaks veel tasuta toidu.

Kui sinu õpingud on tasulised, pead hoolitsema ka selle eest, et sul on peale aastase õppemaksu tasumist elamiskulude katteks piisavalt raha.

Sul peab olema nõutav summa isiklikul pangakontol või ametliku asutuse tõend sulle antud õppetoetuse kohta. Need on näiteks riigi, õppeasutuste või organisatsioonide poolt antud stipendiumid. Eraisikute (sugulased, tuttavad) või tööandjate antud sponsorluse lubadusi või kontoväljavõtteid ei aktsepteerita.

Loe täpsemalt Soome hindade ja muude elamiskulude kohta InfoFinlandi lehelt Hinnatase Soomes .

Taotle õppuri elamisluba

Pead taotlema esimest elamisluba enne Soome tulekut.

Võid taotleda elamisluba veebis, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama lähimat Soome välisesindust, kus saad tõendada oma isikut ja esitada taotluse lisade originaaldokumendid. Välisesinduses pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Taotlust võidakse hakata läbi vaatama alles pärast seda, kui oled käinud välisesinduses. Välisesindusse pöördumiseks tuleb üldjuhul eelnevalt aeg broneerida.

Pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu kontole.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada taotlust veebi kaudu, võid viia ka paberkandjal taotluse ja selle lisad lähimasse Soome välisesindusse. Vormi saad printida Immigratsiooniameti veebilehelt.

Elamisloa taotluse menetlemine on tasuline. Tasu tuleb maksta loataotluse esitamisel.

Õppuri elamisloa taotlusele lisamiseks vajad järgmiseid dokumente:

 • kehtivat passi,
 • passipilti (fotole esitatavad nõuded leiad immigratsiooniameti veebilehelt),
 • kohalkäimise tõendit (tõendit selle kohta, et oled õppur Soomes akrediteeritud õppeasutuses),
 • tõendit selle kohta, et sul on olemas elamiskuludeks nõutav rahasumma,
 • kindlustustõendit või Euroopa ravikindlustuskaardi koopiat,
 • tõendit tasutud aastase õppemaksu või stipendiumi kohta,
 • varasemaid haridust tõendavaid dokumente (kui sa ei õpi kraadiõppes ega ole vahetusõpilane/-üliõpilane),
 • võimalikke töötamist tõendavaid dokumente (kui sa ei õpi kraadiõppes ega ole vahetusõpilane/-üliõpilane).

Teisest EL-i liikmesriigist väljastatud õppuri elamisluba

Sa ei vaja Soome elamisluba, kui sul on mõnes teises EL-i liikmesriigis väljastatud elamisluba ja õpid kõrgkoolis. Peale selle peavad sinu õpingud:

 • sisaldama rahvusvahelist liikumist EL-i programmi või mitmekülgse programmi raames, või
 • olema hõlmatud kahe või enama kõrgkooli vahelise lepinguga.

Sel juhul pead esitama immigratsiooniametile liikuvusmeetmete raames toimuvate kõrgkooliõpingute teatise. Kui esitad liikuvusmeetmete raames toimuvate kõrgkooliõpingute teatise, saad Soomes õppida maksimaalselt 360 päeva.

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui oled Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine .

Õppuri elamisloa pikendamine

Õppuri elamisluba väljastatakse korraga maksimaalselt kaheks aastaks. Kui sinu õpingud jätkuvad, aga elamisloa kehtivusaeg on lõppemas, taotle elamisloa pikendamist. Pea meeles, et taotled elamisloa pikendamist aegsasti enne esimese loa kehtivusaja lõppu.

Arvesta, et immigratsiooniamet (Maahanmuuttovirasto) kontrollib ka seda, kas sinu Soomes viibimise aluseks on olnud ka tegelikult õppimine. Kui õpid näiteks ülikoolis või kõrgkoolis bakalaureuseõppes või omandad kutsekõrgkoolis rakenduskõrgharidust, peaksid õppeaasta jooksul sooritama vähemalt 45 ainepunkti, et elamisloa pikendamise eeldused oleksid sinu puhul täidetud. Elamisloa pikendamise taotluse juurde pead lisama õpingute registri väljavõtte.'

Loe elamisloa pikendamise taotlemise kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Elamisloa pikendamine .

Kui õpingud lõppevad

Kui sul pole töökohta, saad taotleda elamisluba töö otsimiseks või ettevõtte asutamiseks. Sel juhul võid saada elamisloa maksimaalselt üheks aastaks. Elamisluba pead taotlema enne, kui sinu õppuri elamisluba lõppeb. Kui saad töökoha, võid kohe tööle asuda.

Kui oled omandanud hariduse Soomes ja leidnud töökoha, saad taotleda elamisluba töötamise alusel. Kui oled pärast õpingute lõpetamist Soomest lahkunud, võid sellest hoolimata taotleda elamisluba omandatud hariduse alusel. Sul peab olema allkirjastatud tööleping või siduv tööpakkumine.

Loe täpsemalt hariduse omandanu elamisloa kohta InfoFinlandi lehelt Soome tööle .

Soome praktikale

Kui õpid välisriigis ja soovid tulla Soome tööpraktikale, pead taotlema elamisluba tööpraktikaks. Lisateavet leiad Immigratsiooniameti veebilehelt.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Tööpraktika Soomes

InfoFinlandi lehel Välismaalasest õppur Soomes on tähtsat teavet õppuri elu kohta Soomes.

Link viib saidilt väljaStudyinfinland.fi

Teavet välisriigi õppuritele