Mine sisu juurde
Työsuhteen aikana

Töösuhte ajal

Avaldatud07.02.2024
Milliseid praktilisi küsimusi on sul oluline teada Soomes tööle asudes? Millised õigused ja kohustused sul töötajana on ning kust saad nende kohta rohkem teavet? Tutvu teemaga meie veebilehel.

Enne tööle asumist veendu, et sul on olemas antud sektoris töötamise õigus. Tööandjal on samuti kohustus kontrollida, et sul oleks kehtiv töötamise õigus kogu töösuhte jooksul.  

Täpsemat teavet saad InfoFinlandi lehelt Soomes töötamise õigus

Enne uuel töökohal töö alustamist sõlmi tööandjaga kirjalik tööleping. Töölepingus fikseeritakse tööülesanded, töötasu, tööaeg, töötamise alguskuupäev, võimalik katseaeg ning muud tingimused ja töösuhtega seotud hüved. Allkirjasta tööleping esimesel tööpäeval või enne seda.  

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Tööleping ja töösuhte tingimused

Töö alustamine uuel töökohal

Pärast töö vastu võtmist ja töösuhte tingimustes kokku leppimist selgita välja töö algusaeg, koht ja see, kes sulle esimesel tööpäeval vastu tuleb.  

Too tööandjale oma maksukaart (verokortti) ja anna rahvusvaheline kontonumber (IBAN. Maksukaardi saad maksuametist (Verohallinto). Töötasu makstakse pangakontole. Pangakonto avamiseks vajad passi või muud ametlikku isikut tõendavat dokumenti. Pangakonto avamine on lihtsam, kui sul on juba olemas Soome isikukood (suomalainen henkilötunnus). 

Täpsemat teavet pangakonto avamise ja Soome maksukaardi kohta leiad InfoFinlandi lehtedelt Igapäevane elu Soomes ja Maksukaart

Muud dokumendid ja kontrollid

Too tööandjale ka töötamist tõendavad dokumendid eelmistest töökohtadest või muud dokumendid, mida tööandja peab vajalikuks. Töötamist tõendavate dokumentide alusel võivad mõned tööandjad maksta sulle lisatasu staaži eest.  

Mõnikord peab tööandja veenduma, et sinu tervislik seisund on konkreetse töö jaoks sobiv. Sellisel juhul saadab tööandja su töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst kirjutab tööandjale arvamuse selle kohta, kas oled antud tööks sobiv. Teenus on sulle tasuta. Arvamuses ei mainita sinu haigusi.

Mõnes sektoris on vaja teha ka muid tervisekontrolle. Tööalaste tervisekontrollide ja uuringute eest tasub tööandja. Kui töötad lastega, võib tööandja sinult nõuda karistusregistri väljavõtet.

Sissejuhatav juhendamine

Vestle tööandjaga oma tööst ja töökohast. Tööandja peab sulle korraldama sissejuhatava juhendamise. 

Loe Soome töökultuuri kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Soome tööelu

Töötasu ja töölt eemalolek

Soomes määratakse töötasu ja lisatasud sageli kindlaks kollektiivlepingu alusel. Tööandja võib maksta ka rohkem kui kollektiivlepingus ette nähtud. Kontrolli oma palgalipikult üle kõiki mahaarvamised, näiteks makstud maksud, töötuskindlustusmaksed ja pensionimaksed. Kõigil töötajatel on õigus saada põhipuhkust või puhkusehüvitist. Selgita välja ka oma õigus vanemapuhkusele, õppepuhkusele või muule puhkusele.  

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehtedelt Töötasu ja tööaeg ning Puhkused ja töölt eemalolek

Töötaja õigused ja kohustused

Tööseadusandlus ja kollektiivlepingud sätestavad, millised on töötajate õigused ja kohustused.  

Kui teed Soomes tööd, on sul õigus: 

  • kollektiivlepingule vastavale palgale ja teistele miinimumtingimustele, 
  • lepingute ja seadustega tagatud kaitsele, 
  • astuda ametiühingusse, 
  • tervislikule ja ohutule töökeskkonnale. 

Töötajana on sul kohustus: 

  • teha tööd hoolikalt, 
  • pidada kinni kokkulepitud tööaegadest, 
  • järgida juhtkonna juhiseid, 
  • keelduda tööandjaga konkureerivast tegevusest, 
  • hoida äri- ja ametisaladust, 
  • arvestada tööandja huvisid. 

Ametiühingud

Töö alustamisel astu ametiühingusse (ammattiliitto). Soomes kuulub suurem osa töötajatest oma sektori ametiühingusse. Ametiühingust saad teavet oma tegevusvaldkonna kohta, erinevaid liikmesoodustusi ja nõu, kui sul tekib probleeme tööandjaga.  

Ametiühingusse astudes saad ühtlasi liituda ka oma valdkonna töötukassaga (työttömyyskassa). Kui jääd töötuks, võib töötukassa maksta sulle palgapõhist töötu päevaraha (ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha).  

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehtedelt Ametiühingud ja Töötuskaitse

Link viib saidilt väljaSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Teavet erinevate valdkondade ametiühingute kohta

Töötervishoid

Igal tööandjal on kohustus organiseerida oma töötajatele ennetavaid töötervishoiu (työterveyshuolto) teenuseid. Tööandja peab sulle ütlema, milliseid teenuseid sa töötervishoiust saad. Peaksid ülemuselt küsima, kuidas pead oma haigusest ja muudest puudumistest teatama. Osa tööandjaid võib pakkuda töötervishoiu kaudu ka haiguste ravi.  

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Töötervishoid ja haigestumine

Tööohutus ja töökaitse

Soomes on tööandja ja ülemuse kohustus jälgida, et töö ei ohustaks töötajate ohutust ega tervist. Töötajana pead ka ise jälgima, et teed oma tööd ohutult ja järgid juhtnööre. Tööandja kohustus on jälgida tööohutust töökohal. Töökaitsega seotud küsimustes saab töötajaid aidata töökaitsevolinik.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Tööohutus ja töökaitse

Võrdne kohtlemine

Igal töötajal on nii tööle kandideerimisel kui ka töökohal õigus võrdsele kohtlemisele ja mittediskrimineerimisele. Seaduse järgi tuleb töötajaid kohelda võrdselt töökoha tingimuste, töölepingu tingimuste, personali koolituse ja karjäärivõimaluste osas. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Võrdne kohtlemine ja võrdõiguslikkus tööelus

Nõustamine tööküsimustes

Kui sul on tööga seoses küsimusi või probleeme, võid pöörduda sisserändajatele mõeldud töönõustamise poole. Nõustab Soome Ametiühingute Keskorganisatsioon SAK (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK). Võid saada nõu, isegi kui sa ei ole ametiühingu liige. Jurist vastab küsimustele, mis on seotud näiteks töölepingu, töötasu või tööajaga. Tasuta nõu saab soome või inglise keeles. 

Töönõustamine (Työsuhdeneuvonta)

Telefon: 0800 414 004 

E kl 14–17, 

T, K kl 9–11 ja 12–15 

E-post: workinfinland@sak.fi (Link opens default mail program) 

Töökaitseametite telefoninõustamine

Võid helistada ka töökaitseametite (työsuojeluviranomainen) riiklikule nõustamistelefonile, mis teenindab soome, rootsi ja inglise keeles.

Telefon: 0295 016 620 

Mobiilirakendus Work Help Finland

Saad laadida oma telefoni rakenduse Work Help Finland. See on mõeldud töötajatele, kes asuvad Soome elama ja elavad Soomes.

Rakenduse kaudu saad teavet töötaja õiguste ja kohustuste kohta Soomes. Rakenduse kaudu leiad ka abi, kui sul on probleeme töökohal või tööandjaga.

Abi tööelu probleemsituatsioonides

Kui tunned, et sul on töölepingu ja töösuhtega seotud probleeme või sind on koheldud ebaõiglaselt, võid pöörduda oma ülemuse, oma töökoha töökaitsevoliniku või usaldusisiku poole. Töökaitsevolinik saab aidata töötajaid ohutusega seotud küsimustes. Töökaitsevoliniku nimi ja kontaktandmed peavad olema töö juures nähtaval kohal. Usaldusisik jälgib, et tööandja järgiks töökohal tööseadusandlust ja kollektiivlepingut.

Kui kahtlustad, et oled sattunud tööalase diskrimineerimise objektiks, võid pöörduda töökaitseametite, võrdõigusvoliniku või oma ametiühingu poole.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Tööelu probleemid