Mine sisu juurde
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine

Avaldatud29.11.2022
Soome seaduse kohaselt peab kõiki inimesi kohtlema võrdõiguslikult sõltumata nende taustast ja soost. Diskrimineerimine (syrjintä) on kuritegu.

Meeste ja naiste vaheline võrdõiguslikkus

Soome seaduse kohaselt on meestel ja naistel samad õigused. Ka abielus olevatel naistel on samad õigused kui meestel.

Soomes on tavaline, et ka naised käivad tööl, hoolimata sellest, et neil on lapsed. Vastutus laste ja kodu eest hoolitsemise eest kuulub nii naisele kui mehele. Naised ei vaja tööl käimiseks või õppimiseks oma abikaasa või vanemate luba.

Naised ja mehed võivad ise otsustada, kellega nad abielluvad. Abiellu sundimine on Soomes kuritegu. Näiteks vanematel ei ole õigust sundida või survestada oma last abielluma. Nii naisel kui mehel on õigus abielulahutust taotleda. Abielulahutuse võib saada ka ilma teise abikaasa nõusolekuta.

Vägivald on Soomes alati kuritegu. Ka perekonnas ja paarisuhtes toimuv vägivald, näiteks löömine ja seksuaalne vägivald, on alati kuritegu.

Loe lisaks: Vägivald.

Võrdõiguslikkus tööelus

Tööelus peab naisi ja mehi kohtlema samal viisil. Diskrimineerimine soolisel alusel on keelatud. See tähendab näiteks seda, et soolisel alusel ei tohi mehele kõrgemat palka maksta kui naisele või naistöötajat vallandada, selle pärast et ta on lapseootel.

Võrsõiguslikkuse seadus keelab diskrimineerimise soolisel alusel. Võrdõigusvolinik on ametiisik, kes teostab järelvalvet võrdõiguslikkuse seaduse jälgimisele. Kui sa kahtlustad, et sind on diskrimineeritud tööelus soolisel alusel, võid pöörduda võrdõigusvoliniku (tasa-arvovaltuutettu) või oma ametiliidu poole.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Võrdne kohtlemine ja võrdõiguslikkus tööelus.

Võrdõiguslikkus

Soome seaduse kohaselt peab kõiki inimesi kohtlema võrdõiguslikult. Diskrimineerimine on kuritegu.

InfoFinlandi lehtel Rassism ja diskrimineerimine on infot selle kohta kust võid saada abi, kui oled kogenud diskrimineerimist või sattunud rassistliku kuroiteo ohvriks.

Seksuaalvähemuste ja soovähemuste õigused

Soome seaduse järgi ei tohi inimest diskrimineerida seksuaalse orientatsiooni alusel. Seadus keelab diskrimineerimise ka sooidentiteedi või soo väljendamise alusel.

Soomest saab taotleda varjupaika, kui isik on mujal kogenud tagakiusamist seksuaalse suundumuse või sooidentiteedi tõttu. Varjupaiga saamine ei ole siiski iseenesest mõistetav, vaid iga taotleja juhtum vaadatakse läbi. Juhtumi läbivaatamisel selgitatakse võimalikult täpselt välja taotleja ja tema lähteriigi olukord.

Soomes on mitmeid seksuaal- ja soovähemuste organisatsioone. Need organisatsioonid üritavad parandada eelnimetatud vähemuste olukorda ühiskonnas. Paljud organisatsioonid pakuvad ka koolitust, nõustamist ja erinevaid tugiteenuseid.

Transsoolised isikud, transvestiidid, intersoolised isikud ja teised sooliselt mitmekesised inimesed võivad saada abi soolise võrdõiguslikkuse volinikult, kui nad kogevad diskrimineerimist.

Soomes saavad kaks samasoolist inimest sõlmida omavahel abielu.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Abielu Soomes.

InfoFinlandi lehel Mis on perekond? on teavet samasooliste paaride perede kohta.

Lapse õigused

Soomes on lapsel õigus erilisele kaitsele ja hoolitsusele. Lapsel on ka õigus avaldada oma arvamust. Lapsel on õigus sellele, et last ennast puudutava asja suhtes otsuse tegemisel arvestatakse lapse arvamusega. Soome seaduse kohaselt on lapse füüsiline karistamine keelatud ja selle eest võib saada karistuse.

Lisateavet lapse õiguste kohta leiad ka InfoFinlandi lehtedelt Lapsed.

Puuetega inimeste õigused

Soome seadusandluse kohaselt ei tohi puudega isikut diskrimineerida. Puudega inimesel on õigus elada tavapärast elu, näiteks õppida, töötada ja luua perekond. Võrdse kohtlemise seaduse järgi peavad tööandjad ja hariduskorraldajad parandama puuetega inimeste võimalusi saada tööd ja haridust. Näiteks töökeskkonda on võimalik muuta nii, et puudega inimesel oleks seal lihtsam liikuda.

Teavet puudetega inimestele mõeldud teenuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Puuetega inimesed.