Mine sisu juurde
Suomen sosiaaliturva

Soome sotsiaalne kaitse

Avaldatud20.06.2024
Soome sotsiaalse kaitse eesmärk on pakkuda inimestele mitmesugustes elusituatsioonides piisavat toimetulekut. Võid vajada majanduslikku toetust näiteks haigestumise või lapse sünni korral. Sul võib olla õigus saada toetust, kui töötad või elad alaliselt Soomes.

Siin tutvustatakse elukoha põhimõttel toimivat sotsiaalset kaitset, mida korraldab Kela ehk Soome Rahvapensioniamet. Peale selle hoolitsevad Soomes sotsiaalse kaitse eest omavalitsused, töötukassad, pensioniametid ja teised kindlustusasutused.

InfoFinlandi lehelt Töötuskaitse saad lisateavet selle kohta, kellel on õigus töötuskaitsele. Soome pensionisüsteemi kohta saad teavet InfoFinlandi lehelt Pension.

Kela maksab toetusi mh lastega peredele, töötutele, õppuritele, puuetega inimestele ja neile, kes on pikaajaliselt haiged või vajavad rehabilitatsiooni. Teatud juhtudel saab Kelast taotleda ka eluasemekulude toetust.

Kui sul on Soome ravikindlustus, saad Kela kaardi. Kaardi ettenäitamisel hüvitatakse apteekides ja paljudes erakliinikutes sulle osa kuludest. Maksad sel juhul arvest ainult omavastutuse osa.

Kela toetuste alused on seaduses sätestatud. Kui taotled toetust, siis Kela selgitab välja, kas sul on õigust saada Kela toetusi. Seda mõjutab alaline elamine ja töötamine Soomes. Kui Kela teeb otsuse teatud toetuse andmiseks, vaadeldakse selleks eraldi iga konkreetse taotleja elusituatsiooni.

Taotlejate elusituatsioon ja toetuse vajadus on sageli väga erinevad. Seetõttu varieeruvad ka toetuse suurus ja alused. Tee alati selgeks enda olukord.

Õigus saada Kela toetusi

Põhireegel on see, et kui elad alaliselt Soomes, võid saada Kela toetusi. Seadus defineerib, mida tähendab alaline elamine.

Ka Soomes töötamine võib anda sulle õiguse saada Kela toetusi.

Kas sul on õigus saada toetusi? Seda mõjutab asjaolu, kas asud Soome elama

 • mõnest Euroopa Liidu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigist, Suurbritanniast või Šveitsist või
 • mõnest muust riigist.

EMP riigid on EL-i liikmesriigid ning Norra, Island ja Liechtenstein.

Seda, kas saad toetusi, mõjutab ka see, kas asud Soome elama näiteks

 • töötaja või ettevõtjana
 • õppurina
 • pereliikmena
 • lähetatud töötajana.

Soome on sõlminud mõnede riikidega sotsiaalkindlustuslepingud. Need riigid on Põhjamaad, Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Quebec, Tšiili, Iisrael, India, Hiina, Lõuna-Korea, Jaapan ja Austraalia. Lepingud puudutavad peamiselt pensioneid. Osa lepingutest puudutab ka näiteks raviteenuseid. Kui tuled neist riikidest, siis kontrolli Kelast, kas lepingud mõjutavad ka sinu sotsiaalset kaitset.

Kela toetuste saamise õigus eeldab alalist elamist või töötamist Soomes

Kui asud Soome elama, siis alati Kela esmalt hindab, kas asud Soome alaliselt elama sotsiaalse kaitse õigusaktidega kindlaks määratud tähenduses.

Kui jõutakse järeldusele, et sa ei asu Soome alaliselt elama, võib sul sellele vaatamata olla õigus saada Kela toetusi töötamise alusel.

Võib hinnata, et näiteks järgmistel juhtudel asud alaliselt Soome elama:

 • oled tagasipöörduja ehk naased välisriigist Soome elama
 • sul on tähtajatu tööleping või sellega võrdsustav leping sellise töö jaoks, mida teed Soomes
 • oled abielus või muus lähedases peresuhtes Soomes juba alaliselt elava isikuga

Lisaks üldjuhul nõutakse, et sul on kehtiv elamisluba, kui sul on elamisloa hankimise kohustus.

Olukorra kohta koostatakse terviklik hinnang. Selle alusel vaadatakse, kas Soomes elamine on alaline või mitte.

Kui asud ajutiselt Soome elama, ei ole sul üldjuhul õigust saada Kela toetusi. Alates 01.04.2019 võib väljastpoolt EL-i või EMP-d tuleval õppuril olla õigus saada teatud Kela toetusi, nagu haiguskindlustushüvitisi.

Kui on tehtud otsustus, et elad Soomes alaliselt, peetakse sind Soome alaliseks elanikuks senikaua kui:

 • sul on siin olemas korter ja kodu ning viibid põhiliselt siin

või

 • sul on alaliseks elamiseks mingi muu põhjus, näiteks pereside või töö.

Kui siiski alustad tööd teises riigis või lähed kauemaks kui kuueks kuuks välismaale, võib sinu õigus saada Kela toetusi lõppeda. Lisateavet nende olukordade kohta saad Kelast.

On ka toetusi, millele sul pole õigust, kui sa ei ela praegu alaliselt Soomes või kui sa ei ole varem Soomes alaliselt elanud. Näiteks vanemapäevaraha võivad lapsevanemad saada vaid juhul, kui nad on elanud Soomes vähemalt 180 päeva vahetult enne lapse eeldatavat sünnituse tähtpäeva. Kui tuled teisest EL-i riigist, saad siiski teatud juhtudel ära kasutada kindlustusperioode, mis on sulle kogunenud teises EL-i riigis. Küsi lisateavet Kela rahvusvaheliste küsimuste keskusest:

tel 020 634 0200
kl 10–15

EL-i riigid, EMP riigid, Suurbritannia ja Šveits

Kui tuled Soome tööle, on sul üldjuhul töösuhte ajal õigus saada Kela toetusi ka siis, kui sul on lühiajaline tööleping.

Kui sinu palk on vähemalt 800,15 € kuus, on sul õigus saada enamikku Kela toetusi. Ei ole vahet, mitu tundi nädalas töötad või kui pikk on sinu töösuhe.

Ajutine kaitse Soomes

Ukraina sõja eest põgenevad isikud saavad taotleda Soome elamisluba ajutise kaitse alusel.

Sul on õigus saada Kela toetusi, kui töötad Soomes või kui oled Soomes elanud vähemalt ühe aasta. Enne seda on sul õigus vastuvõtukeskuse teenustele. Vastuvõturaha saad juhul, kui sinu või su pereliikmete sissetulekutest ja varast ei piisa hädavajalike kulutuste (nt toit ja riided) tegemiseks.

Abi asjaajamiseks Kelas

Tõlgi kasutamise õigus

Kui sa ei saa Kelas asju ajades hakkama soome, rootsi või inglise keeles, võib Kela organiseerida sulle suulise tõlke. Sa ei pea tõlketeenuse eest maksma. Saad tellida tõlgi Kela teenindustelefonilt või külastada Kela teeninduspunkti. Tõlgil lasub vaikimiskohustus.

Tõlgiks võib olla ka sugulane või sõber, kui sinu konkreetne asjaajamine ei mõjuta sinu õiguskaitset. Tõlgina ei tohi tegutseda alla 18-aastased isikud.

Kela asjaajamine teise inimese poolt

Kui soovid, et keegi teine inimene tegeleks sinu eest Kela asjaajamisega, võid teha selle jaoks volituse. Sinu volitatud isik saab sinu eest taotleda Kela toetusi või otsuse suhtes vaide esitada.

Saad ühe asjaajamiskorra jaoks teha ka suulise volituse, näiteks telefoni teel.

Hooldaja saab ajada kõiki alla 15-aastase lapse asju.

Loe täpsemalt Kela toetuste kohta

InfoFinlandi saidil on palju teavet Kela toetuste kohta. Loe täpsemalt järgmistelt lehtedelt: